10 000 behöver rekryteras varje år i transportbranschen

Publicerad: 2024-03-06

Enligt en rapport från branschorganisationen Transportföretagen behövs 150 000 nya medarbetare rekryteras till de olika yrkena inom transportbranschen fram till 2035.
– Företagen behöver nyanställa omkring 10 000 personer per år, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjningen på Transportföretagen.

Rekryteringsbehoven inom transportbranschens företag är mycket stora både på kort och lång sikt. Lyckas man inte lösa behoven så kommer det enligt rapporten att innebära mycket stora konsevenser för samhället.

Caj Luoma, chef kompetensförsörjningen på Transportföretagen

En effektiv och funktionell transportnäring är en förutsättning för att samhället och vardagen ska fungera, vare sig det handlar om transportbärare i luften, på vattnet eller på land, för export eller import, säger Caj Luoma.

Inom vilka yrken är behoven störst?

– Det finns en mängd yrkesroller med stora rekryteringsbehov,
yrkesförare är den största gruppen, gruppen inkluderar lastbilsförare, bussförare och taxiförare. Även mekaniker och tekniker behövs i stor omfattning för att serva och underhålla fordons- och maskinflottor. Inom sjöfarten efterfrågas motormän, tekniskt och nautiskt befäl, kockar, fartygselektriker och serveringspersonal. Terminalarbetare med truckförarkompetens är också en grupp som är efterfrågad liksom logistiker

Varför har behoven blivit så stora och akuta?

– Efterfrågan på transporttjänster ökar successivt vilket gör att efterfrågan på personal stiger över tid. Trots efterfrågan söker sig ungdomar till teoretiska gymnasieutbildningar i allt större utsträckning snarare än yrkesutbildningar. Det är en trend som pågått i drygt tio år. Samma mönster återfinns i hela Västeuropa. Konsekvensen av att det är att vi får en brist på arbetskraft.

Hur är statusen på yrkesutbildningarna?

– Den är god. Vi ser att intresset för gymnasieskolans fordons- och transportprogram ökar över tid. Men inte i tillräcklig omfattning. Extra roligt är att andelen tjejer som söker till gymnasieskolans transportutbildningar ökar kraftigt och nu ligger på 34 procent enligt Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd.

Är det svårt att förmedla en positiv bild av transportyrken?

– Det är inte lätt i alla fall. Helst skulle man vilja att intresserade kunde få komma och ta del av arbetsmiljön i våra medlemsföretag. Det skulle sannolikt påverka bilden av transportsektorn på ett positivt sätt. Och kunde man dessutom nå ut med alla spännande karriärmöjligheter som finns i branschen så tror jag på ett kraftigt ökat intresse från många som funderar över deras framtida karriärer.

Hur ser din önskelista ut för att lösa rekryteringsbehoven?

– Förutom det jag tidigare nämnde om möjligheten att få komma ut och ta del av arbetsmiljön i företagen så önskar jag att politiken tar större ansvar för att ändra samhällsattityden till yrkesutbildningar. Jag önskar också att transportsektorns behov av utbildningsplatser såväl i gymnasieskolan, vuxenutbildningen som arbetsmarknadsutbildningen bättre skulle tillgodoses. Slutligen önskar jag att vi ändrar i regelverk för att sänka trösklarna till yrkesroller där kompetensbristen är stor. Ett exempel är körkortsåldern för bussförare.

Vad blir konsekvenserna om personalbristen består?

– Det får många konsekvenser. Konkret kan det innebära uteblivna eller försenade transporter. Exempelvis att bussen inte kommer på utsatt tid eller att din taxiresa inte är möjlig. Eller att ditt paket du beställt blir försenat. Men vi kan även se svårigheter att få verkstadstider och ökade kostnader för servicearbeten. En annan konsekvens är att företagen inte kan utveckla sina verksamheter och att arbetstillfällen går förlorade. Sammantaget är det gott om förlorare på att kompetensefterfrågan inte kan tillfredsställas.