Arbetsträning med handledare

این یک فرصتی است جهت آزمایش نمودن کار با کمک بیشتر توسط یک راهنما در محل کار،برای شما که دارای یک برنامۀ جاری برای جاگزینی و استقرار میباشید.

چه

تمرین کار توسط یک راهنما، حمایتی است برای شما که یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و دارای یک برنامۀ جاری etableringsplanمیباشید. شما میتوانید نزد یک کارفرما کار را آزمایش نموده و در جریان همان زمان از یک راهنما حمایت بیشتر حاصل کنید. هدف از تمرین کار این است تا شما این امکان را داشته باشید که حرفۀ خود را آزمایش نمایید، حرفه های جدید را آزمایش نمایید و یا در مورد زندگی کاری در سویدن تجربه کسب نمایید. شما میتوانید تمرین کار را با دیگر حمایت ها مثلاَ سویدنی برای مهاجران(sfi)به شکل همزمان اجرا نمایید.

شما میتوانید تمرین کار را با راهنما تا 6 ماه انجام بدهید.

برای کی

تمرین کار با یک راهنما برای افرادی است که قبل از 1 جنوری 2018 نزد ما ثبت نام نموده اند و دارای یک برنامۀ جاری (استقرار و جاگزینی) یا etableringsplan میباشند. این حمایت برای شماست که دارای تجربۀ کاری محدود از زندگی کاری در سویدن هستید و یا هم فاقد آن میباشید و نیاز به تمرین کار و راهنمایی دارید.

این چنین عمل میکند

  • اگر علاقمند تمرین کار هستید با ما تماس بگیرید. ما در مشارکت با هم در این مورد که کدام محل کار برای تان زیاد مناسب میباشد، به توافق میرسیم.
  • کارفرما یک راهنما را انتخاب میکند تا شما را در محل کار کمک نماید.
  • قبل از این که شما به تمرین کار آغاز نمایید ما با شما،کارفرما و راهنما به توافق میرسیم. در این توافقنامه از جمله در مورد نوعیت حمایت که شما به آن نیاز دارید،وظایف کاری و ساعات کاری تان و همچنان این که برای چه مدتی باید در تمرین کار سهم بگیرید،توضیحات داده میشود.

کمک اقتصادی

شما در جریان تمرین کارetableringsersättning را حفظ میکنید.

Etableringsersättning (تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار)

بیمه

Etableringsersättning تحت پوشش بیمه قرار دارد. شما این پوشش بیمه را در جریان تمرین کار حفظ می نمایید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.