Styrning och resultat

Vår verksamhet styrs av förordningar och regleringsbrev. Här kan du läsa mer om hur vårt uppdrag styrs och hur vårt arbete följs upp.

Lagar och förordningar

Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Grunduppdraget beskrivs i lagar och förordningar. De viktigaste är Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, Instruktion för Arbetsförmedlingen och Myndighetsförordningen.

Förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2000:628)

Instruktion för Arbetsförmedlingen (2007:1030)

Myndighetsförordningen (2007:515)

På Regeringskansliets webbplats kan du läsa mer om hur myndigheter styrs.

Myndigheter och bolag med statligt ägande

Regleringsbrev

Regeringen ger oss uppdrag både löpande under året och i
sitt årliga så kallade regleringsbrev. Regleringsbrev är det beslut som
regeringen utfärdar för varje budgetår för att styra en myndighets verksamhet.

Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen

Återrapportering regleringsbrevsuppdrag

 Se de återrapporteringskrav som uttrycks i det gällande regleringsbrevet. 

Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 2019

Ekonomiska prognoser och utfall

Vi redovisar regelbundet ekonomiska prognoser och utfall till regeringen, i enlighet med det gällande regleringsbrevet.

Ekonomiska prognoser och utfall

Verksamhetsplan

Utifrån regleringsbrevet beslutar generaldirektören om en verksamhetsplan för det kommande året, för hela myndigheten.

Verksamhetsplan 2019

Bilaga 1 Medelstilldelning

Bilaga 2 Strategisk karta

Bilaga 3 Utvecklingsportfölj

Bilaga 4 Riskanalys

Bilaga 5 Uppföljningspaket till verksamhetsplanen 2019

Budgetunderlag

Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från riksdagen
och regeringen. Varje år lämnar vi ett budgetunderlag till regeringen.
Underlaget speglar vår ambition om hur verksamheten bör finansieras de kommande tre åren och innehåller förslag till regelförändringar och förenklingar.

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2020-2022

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2019-2021

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2018-2020

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2017-2019

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2016-2018

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2015-2017

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2014-2016

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2013-2015

Miljöledningsredovisningar

Vi ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2018

22 februari 2019 | Miljöpolicyn beslutades i juni 2016 och lyder:
"I vårt samhällsuppdrag bidrar vi till en hållbar utveckling med utgångspunkt att få människor och företag att växa. Som ansvarstagande och miljömedveten myndighet bedriver vi ett systematiskt miljöarbete genom att:
- Vi uppfyller lag- och myndighetskrav samt strävar efter att verksamhetens miljöresultat ständigt förbättras. Revision och utvärdering av miljöarbetets resultat sker årligen och rapporteras till Arbetsförmedlingens ledningsgrupp."

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2018

Årsredovisningar av miljöledningsarbetet från tidigare år

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2017
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2015
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2014
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2013
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2012
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2011
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2010

Författningssamling

Vår författningssamling innehåller gällande föreskrifter och allmänna råd. Samlingen innehåller även gällande föreskrifter och allmänna råd från tidigare Arbetsmarknadsstyrelsen, vars verksamhet övergick till Arbetsförmedlingen den 1 januari 2008.

Författningssamling

Årsregister

I början av år varje år publicerar vi ett årsregister över de föreskrifter och allmänna råd som vi utfärdade under det gångna året.

Årsregister över författningar utfärdade under 2018 

Statistik och analyser

Statistik för arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program, varsel. Analyser, rapporter, arbetsmarknadsprognoser samt svar på remisser.

Statistik och analyser