Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2024

Återrapporterna publiceras allteftersom de lämnas in till regeringen.
Länk till regleringsbrevet finns under rubriken Mer information.

Återrapporter 2024

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Uppdraget att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 rapporteras av Statskontoret den 15 februari 2024.

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Uppdraget att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik rapporteras av Statskontoret den 15 februari 2024.

Beräkning av utfallet av biståndskostnader

Beräkning av utfallet av biståndskostnaderna rapporterades den 28 februari 2024.

Investeringar

Återrapportering av uppdrag 12 i regleringsbrev för 2023 rapporterades den 28 februari 2024.

Romsk inkludering

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi för romsk inkludering rapporteras den 1 mars 2024.

Jobbsprånget

Uppdraget avseende Jobbsprånget redovisas den 1 mars 2024.

Stärka och påskynda förenklingsarbetet

Uppdraget för att stärka och påskynda förenklingsarbetet rapporteras den 10 mars 2025.

Minska långtidsarbetslösheten

Uppdraget till Arbetsförmedlingen att minska långtidsarbetslösheten rapporteras den 15 mars 2024.

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 rapporteras den 27 mars 2024.

Samverkan när det gäller Kriminalvårdens kompetensförsörjning

Uppdraget avseende uppföljning av pågående samverkan när det gäller Kriminalvårdens kompetensförsörjning rapporteras den 27 mars 2024.

Nationellt program för Europeiska socialfonden+ 2021–2027

Nationellt program för Europeiska socialfonden+ 2021–2027 rapporteras den 27 mars 2024.

Öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Uppdraget att implementera en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden rapporterades den 27 mars 2024.

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning (ur 2023 års regleringsbrev)

Uppdraget avseende insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning rapporteras den 12 april 2024.

Uppdrag om prioriterade målgrupper samt myndigheternas ansvar i samverkan genom samordningsförbund (ur 2023 års regleringsbrev)

Uppdraget om prioriterade målgrupper samt myndigheternas ansvar i samverkan genom samordningsförbund rapporteras den 12 april.

Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar

En preliminär redovisning av uppdraget om jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar rapporterades den 15 februari 2024. En slutredovisning rapporteras den 15 april 2024.

Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar (slutredovisning)

Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar (preliminär redovisning)

Sammanföra långtidsarbetslösa med arbetsgivare

En lägesbeskrivning avseende uppdraget om förstärkt stöd för att effektivt sammanföra långtidsarbetslösa med arbetsgivare rapporteras den 13 maj 2024.

Rapporten redovisades muntligen den 13 maj.

Bidra till att förhindra återfall till brott

Uppdraget avseende verksamhet för att bidra till att förhindra återfall till brott rapporteras den 13 maj 2024.

Analysera förutsättningar för arbetsinriktade insatser för deltagare i matchningstjänster

Uppdraget att analysera förutsättningar för arbetsinriktade insatser för deltagare i matchningstjänster rapporteras den 10 juni 2024.

Prognos för beställningsbemyndiganden

Prognos för beställningsbemyndiganden rapporteras den 26 juli 2024.

Geografisk och yrkesmässig rörlighet

Uppdraget avseende geografisk och yrkesmässig rörlighet rapporteras den 1 oktober 2024.

Identifiering och bedömning av arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Uppdraget avseende identifiering och bedömning av arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga rapporteras den 1 oktober 2024.

Informations- och cybersäkerhet

Uppdraget avseende informations- och cybersäkerhet rapporteras den 1 oktober 2024.

Påskynda nyanländas etablering

Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering rapporteras den 1 oktober 2024.

Statistik- och analysuppdrag

Statistik- och analysuppdraget rapporteras den 15 oktober.

Prognoser

Prognos för utbetalningar (5 februari)

Prognos för utbetalningar (23 april)

Prognos för utbetalningar (26 juli)

Prognos för utbetalningar (21 oktober)