Bidra till att förhindra återfall till brott

Återrapportering till regeringen 13 maj 2024

I denna rapport analyseras förutsättningarna för att utöka och förbättra den verksamhet som Arbetsförmedlingen bedriver inom Kriminalvården. Syftet är att stärka individens ställning på arbetsmarknaden och därmed bidra till att förhindra återfall till brott.

Effektivare förebyggande arbete

Rapporten inleds med en kortfattad beskrivning av Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens samverkan med fokus på ett nyligen utvecklat arbetssätt mellan myndigheterna som bland annat syftar till att möjliggöra ett mer effektivt återfallsförebyggande arbete. Arbetssättet innebär även att Arbetsförmedlingen volymmässigt kan möta fler av Kriminalvårdens klienter vilket betyder att Arbetsförmedlingen redan har skapat förutsättningar för att utöka verksamheten som bedrivs i samverkan med Kriminalvården.

Uppföljning sker senare under året

Det är dock för tidigt att se effekterna av arbetssättet, en uppföljning kommer att ske under andra halvan av 2024. Därefter beskrivs nuvarande insatser som deltagare i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården kan ta del av. Då målgruppen i samverkan inte är en homogen grupp bör påpekas att hela Arbetsförmedlingens verktygslåda finns tillgänglig beroende av behov hos individen.

Förslag på insatser från Arbetsförmedlingen

I rapporten redogörs också för ett antal möjliga insatser för att ytterligare utöka och förbättra Arbetsförmedlingens verksamhet vid Kriminalvården. Det handlar inte om implementering av nya insatser, utan att undersöka vidareutveckling och anpassning av redan befintliga insatser för att därigenom utöka och förbättra stödet för målgruppen.