Analysera förutsättningar för arbetsinriktade insatser för deltagare i matchningstjänster

Återrapportering till regeringen 2024-06-10

Arbetssökande som deltar i matchningstjänster hos leverantörer kan ofta vara i behov av flera parallella arbetsmarknadspolitiska insatser samtidigt. Men det finns utmaningar.

Effektivisera arbetet

I den här rapporten redovisar Arbetsförmedlingen åtgärder för att effektivisera arbetet. I första hand handlar det om att genom intern vägledning, underlätta arbetsprocesser och bedömningar för vilket stöd arbetssökande behöver.

Här är några av de åtgärder myndigheten påbörjat eller avser att genomföra:

  • Förstärkt arbetsmarknadspolitisk bedömning. Arbetsförmedlingen avser att stärka förmågan att i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen identifiera behov av parallella insatser.
  • Förbättra processen för att omhänderta inkomna behov och uppföljningen av arbetspraktik. Detta genom att se över informationsflödet mellan Arbetsförmedlingen och leverantör, förbättra tillgången det underlag som behövs inför beslut, samt att säkerställa enhetliga arbetssätt och rutiner kring uppföljningen av arbetspraktik.
  • Införa matchningsaktiviteter inom ramen för arbetsmarknadsutbildning. Den exakta utformningen för detta är ännu inte beslutad då det finns ett pågående utvecklingsarbete kopplat till utformningen av arbetsmarknadsutbildningar.
    Arbetsförmedlingen har undersökt vilka förändringar som kan stärka leverantörernas drivkraft för att öka övergångarna till arbetsinriktade insatser.


Möjliga förändringar:

  • Flytta fram startpunkten för beräkning av resultatersättning vid övergång till arbetspraktik på heltid.
  • Betala ut resterande grundersättning till leverantörer vid övergångar till arbetsmarknadsutbildning.

25–40 kronor per deltagare

Att genomföra de möjliga förändringarna leder till ökade genomsnittskostnader och uppskattas att årligen kosta cirka 2,7–4,6 miljoner kronor. Det motsvarar en kostnadsökning på cirka 25–40 kronor per deltagare. Arbetsförmedlingen har också undersökt om det inom ramen för regleringsbrevsuppdraget finns behov av författningsändringar, men har hittills inte identifierat några sådana behov.