Prognos för utbetalningar april 2024

Återrapportering till regeringen 2024-04-23

Arbetsförmedlingen lämnar årets andra utgiftsprognos. Trots utmaningar håller Arbetsförmedlingens planering för de flesta arbetsnära insatser.

Arbetsnära insatser till dem som har svårt att få jobb

Arbetslösheten stiger, men förväntas vända nedåt igen en bit in på nästa år. En försämrad arbetsmarknad väntas medföra att långtidsarbetslösheten ökar. För att motverka den utvecklingen prioriterar Arbetsförmedlingen arbetsnära insatser till dem som har svårt att få jobb, såsom praktik och anställningar med stöd. Även arbetsmarknadsutbildning och reguljär utbildning är viktiga.

De flesta arbetsnära insatser enligt plan

Trots utmaningar och konjunkturläge följer de flesta arbetsnära insatser i stort sett planeringen (arbetspraktik, lönebidrag och arbetsmarknadsutbildning). Beroende på nystartjobbens negativa utveckling och det faktum att etableringsjobben inte kommit igång i någon omfattning, fasas introduktionsjobben ner i en långsammare takt än planerat.

Försämrad konjunktur drabbar nystartsjobb

Den försämrade arbetsmarknaden och lågkonjunkturen har påverkat nystartsjobben. Antalet beslut minskar samtidigt som många arbetsgivare avbryter befintliga nystartsjobb på grund av arbetsbrist. Dessutom har den tillfälligt höjda subventionsnivån upphört vid årsskiftet vilket sannolikt bidragit till att göra dem mindre attraktiva. Arbetsförmedlingen ser över vad som kan göras för att påverka utvecklingen.

Fler i matchningstjänster – bedöms minska på sikt

Antalet deltagare matchningstjänster har ökat mer än vad som bedömdes i februari. I år räknar myndigheten med 60 600 deltagare per månad, vilket är 4 000 fler än i februariprognosen. Bedömningen är att antalet deltagare minskar på sikt. Det beror på att arbetsnära insatserna bättre svarar mot många arbetssökandes behov, särskilt dem som står längre från arbetsmarknaden.

Vårbudgeten innebär inga stora förändringar

De pengar regeringen tillförde förvaltningsanslaget i vårbudgeten innebär inga stora förändringar och tilldelningen de kommande åren innebär fortsatta besparingar.