Nationellt program för Europeiska socialfonden+ 2021–2027

Återrapportering till regeringen 27 mars 2024

Under 2023 har Arbetsförmedlingen aktivt deltagit i programmen ESF och ESF+, enligt direktiv i regleringsbrevet. Myndigheten har lett flera projekt på nationell och regional nivå, och har medfinansierat projekt drivna av externa aktörer.

Öka arbetsmarknadsdeltagandet

Under året har ett betydande fokus lagts på att förbättra samarbetet och utveckla projekt i syfte att öka arbetsmarknadsdeltagandet bland personer som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. Särskild uppmärksamhet har lagts på ungdomar, nyanlända, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga. Dessa insatser har syftat till att förbättra tillgängligheten och inkluderingen på arbetsmarknaden genom innovativa metoder och samverkansprojekt med fristående aktörer och kommuner.

Kickstart-React-EU har genomförts

Ett projekt som genomförts under året är Kickstart-React-EU som med en projektbudget på cirka 2,2 miljarder kronor och cirka 125 000 deltagare, har spelat en central roll i att öka antalet deltagare i socialfondsprogrammet. Tjänsten rusta och matcha som användes i projektet är riktat mot att stärka individers anställningsbarhet och underlätta deras övergång till arbete eller studier.