Uppdrag att minska långtidsarbetslösheten

Återrapportering till regeringen 15 mars 2024

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förstärka stödet till personer som är långtidsarbetslösa, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar.

Fler långtidsarbetslösa tar del av insatser

Arbetsförmedlingens prioriterar att rusta dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. För det krävs samarbeten mellan flera politikområden. Tillsammans med Arbetsförmedlingen är kommuner, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt aktörer inom idéburen sektor viktiga aktörer.

Andelen långtidsarbetslösa som tar del av arbetsmarknadspolitiska insatser har ökat under 2023. Ökningen består främst av subventionerade anställningar eller någon insats inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, såsom SIUS-programmet.

Av de prioriterade aktiviteterna för 2023 har två av resursskäl inte realiserats i den omfattning som planerades. Det är aktiviteterna behovsprövat stöd och förstärkt matchningsarbete genom matchning från dag 1. Kunskaperna från aktiviteterna tar myndigheten till vara i det fortsatta arbetet när metoder och arbetssätt utvecklas.

Det här har genomförts 2023

Genom att prioritera arbetet med att förnya handlingsplanerna för långtidsarbetslösa inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin har fler i målgruppen fått en aktivitet.

Fler långtidsarbetslösa träffar en arbetsförmedlare i fysiska möten. Under året har Arbetsförmedlingen infört tydligare riktlinjer för fysiska möten, vilket ger den arbetssökande ändamålsenlig mötesform utifrån sitt behov.

Fler SIUS-resurser innebär att fler personer med funktionsnedsättning kan få stöd för att finna, få och behålla ett arbete. SIUS är också ett stöd för arbetsgivare.

Fler skolungdomar med funktionsnedsättning får stöd vid övergången till jobb eller fortsatta studier genom projektet Samstart, som sker i samverkan med kommuner. Under 2023 utökades Samstart från 14 till 144 kommuner.