Återrapport om romsk inkludering

Återrapportering till regeringen 1 mars 2024

Det övergripande målet med regeringens strategi för romsk inkludering är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Regeringens tjugoåriga strategi operationaliseras inom ramen för den minoritetspolitiska strategin och ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken.

Vidareutvecklat arbete

Arbetsförmedlingen har under åren 2016–2019 haft ett uppdrag att vidareutveckla arbetet med romsk inkludering i myndighetens verksamhet. Uppdraget har förlängts för att myndigheten ska fortsätta att utveckla det arbetet under 2020–2023. Den här återrapporten redogör för verksamhetsåret 2023 samt sammanfattar uppdragets alla verksamhetsår.

Arbetsförmedlingen har under uppdragsperioden genomfört aktiviteter och utvecklingsåtgärder inom uppdragets samtliga uttalade punkter.

Flera informationsinsatser

Myndigheten har genomfört flera informationsinsatser internt samt marknadsfört två utbildningar, en som berör romers situation på arbetsmarknaden samt grundutbildningen i minoritetslagstiftningen. Utbildningarna har också tillgängliggjorts för andra som också möter Arbetsförmedlingens kunder, exempelvis leverantörer och Statens servicecenter.