Samverkan när det gäller Kriminalvårdens kompetensförsörjning

Återrapportering till regeringen 27 mars 2024

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har samarbetat kring Kriminalvårdens personalförsörjning sedan 2022 utifrån Kriminalvårdens stora kapacitetsökning. Under våren 2023 undertecknades en överenskommelse om myndighetssamverkan kring personalförsörjning till kriminalvårdaryrket.

Samarbetet fortsätter

Samarbetet mellan myndigheterna kommer att fortsätta under 2024 då en ny överenskommelse har undertecknats. Syftet med överenskommelsen är främst att få fler arbetssökande att söka anställning och bli anställda som kriminalvårdare.

Aktivitetsplaner har upprättats

Utifrån överenskommelsens har en nationell och sex regionala aktivitetsplaner upprättats. De regionala aktiviteterna fokuserar i stor utsträckning på de orter där Kriminalvårdens rekryteringsutmaningar är som störst. De nationella aktiviteterna syftar till att nå en högre effekt i samarbetet regionalt och lokalt.