Nationellt samarbete

Arbetsförmedlingen är aktiv i en mängd samarbeten för att bidra till en hållbar utveckling på arbetsmarknaden i Sverige och i samhället i stort.

Myndighetssamverkan

Vi samarbetar med andra myndigheter för att nå gemensamma mål. Ofta kommer uppdrag från regeringen som kräver samverkan mellan myndigheter. En av myndigheterna får ansvar för att samordna samarbetet.

Pågående samarbeten

Åtta myndigheter samverkar för att erbjuda ett samordnat stöd inom kompetensförsörjning och livslångt lärande. Här ser du vem som gör vad.

I myndighetssamverkan inom kompetensförsörjning ingår myndigheterna Arbetsförmedlingen, Svenska ESF-rådet, Skolverket, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Folkbildningsrådet, Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan.

På Myndigheten för yrkeshögskolan finns material som ger en överblick över vilken myndighet som gör vad inom området. Där hittar du även länkar som du kan använda för att hitta rätt vägar till rätt stöd.

Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Statens servicecenter är en myndighet som jobbar med effektiv statsförvaltning. Genom dem får medborgare en och samma väg in till flera myndigheters erbjudande.

På servicekotor runt om i landet samverkar vi med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Där kan våra kunder få hjälp med att bland annat

 • skriva in sig
 • använda våra tjänster på webben
 • aktivitetsrapportera.

Statens servicekontor (statenssc.se)

Vi samverkar och arbetar operativt tillsammans med sju andra myndigheter för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Fokus ligger på identifierade riskbranscher.

Utöver oss deltar följande myndigheter:

 • Arbetsmiljöverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Migrationsverket
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Åklagarmyndigheten.

Tillsammans med elva myndigheter jobbar vi för att effektivt och uthålligt bekämpa den organiserade brottsligheten. Utöver oss deltar följande myndigheter:

 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Kustbevakningen
 • Migrationsverket
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Säkerhetspolisen
 • Tullverket
 • Åklagarmyndigheten

Uppdraget kommer från regeringen och är en del i vårt arbete att förhindra felaktiga utbetalningar och motverka bidragsbrott.

4 § förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen (riksdagen.se)

Försäkringskassan har tagit initiativ till ett samarbete mellan myndigheter för att arbeta mot missbruk och brott i välfärdssystemen. Målet är ett närmare, strukturerat och långsiktigt samarbete mellan myndigheterna för att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund.

Det långsiktiga samarbetet bedrivs inom fem arbetsgrupper med följande fokusområden:

 • lagen om underrättelseskyldighet
 • informationsutbyte
 • gemensam riskanalys
 • attityder och sociala normer
 • sammanhållen identitetsförvaltning.

Offer för våldsbrott drabbas många gånger av allvarlig ohälsa samt förlust av arbete och inkomst. Det är en av anledningarna till att regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samverka i frågor om ökad upptäckt av våld. Även Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) ingår i samma regeringsuppdrag och samordar projektet Stoppa våldet.

För vår del handlar det bland annat om att vi ska bli bättre på att upptäcka kunder som har erfarenhet av våld i nära relationer, om det kan vara en dold orsak till ohälsa och arbetslöshet. Vi ska också vara kunniga vart man kan hänvisa den som är våldsutsatt för att personen ska få hjälp.

Lever du med våld i nära relation?

Vi har tillsammans med andra myndigheter ett uppdrag från regeringen att förbättra romers situation i Sverige. Målet är att en rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter som en icke-rom.

Vi ansvarar för arbetet att förbättra romers förutsättningar på arbetsmarknaden. Vi jobbar för att kvinnor ska ha lika möjligheter att ta del av våra insatser, säkerställer att det i verksamheten finns nödvändiga kunskaper om romer som nationell minoritet och samråder med romska företrädare och sakkunniga.

Om vårt uppdrag på regeringens webbplats (regeringen.se)

Vi återrapporterar vårt arbete till länsstyrelsen i Stockholm län och regeringskansliet. Du hittar återrapportering regleringsbrevsuppdrag på sidan styrning och resultat.

Styrning och resultat

Utöver romer finns ytterligare fyra erkända nationella minoriteter. Som myndighet ska vi bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.

Nationella minoriteter

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att samverka med flera olika myndigheter, däribland Kriminalvården. I instruktionen till Arbetsförmedlingen (Förordning 2022:811) står det att Arbetsförmedlingen ska samverka med Kriminalvården i syfte att stärka möjligheterna att få och behålla ett arbete för arbetssökande inom kriminalvården.

Samverkan innebär att Arbetsförmedlingen har särskilda handläggare som jobbar mot Kriminalvårdens anstalter och frivårdskontor. Arbetsförmedlingen upphandlar också utbildningar som bedrivs vid vissa av anstalterna.

Krami är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommuner. Tillsammans erbjuder Krami personligt stöd och vägledning till personer som vill komma ut på arbetsmarknaden och samtidigt få möjligheten att göra en livsstilsförändring.

Krami riktar sig till dem som har en bakgrund av kriminalitet, missbruk och arbetslöshet eller som befinner sig i kriminella sammanhang och som är redo för en förändring. Deltagarna får stöd med att förbättra sitt arbetssökande och kan även få delta i sociala aktiviteter som anordnas av Krami. Personalen på Krami erbjuder långsiktig uppföljning på arbetsplatsen som planeras individuellt för varje deltagare.

När en arbetsgivare är intresserad av att anställa en deltagare föregås det av trepartsmöten mellan Kramipersonal, deltagare och arbetsgivaren. Det kan vara möjligt att använda något av Arbetsförmedlingens ekonomiska stöd vid anställning.

Målet är att den som deltar blir självförsörjande, antingen genom arbete eller studier.

Krami.se

GD-Forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter för att genomföra Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, i statsförvaltningen. Inom GD-Forum samverkar och driver svenska myndigheter tillsammans arbetet för att nå målen i agendan.

Vårt hållbarhetsarbete

Om GD-forum på Folkhälsomyndighetens webbplats (folkhalsomyndigheten.se)

Sveriges kommuner och regioner

Vi har sedan länge ett väl utvecklat samarbete med Sveriges kommuner och regioner. Det skapar förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad på regional och lokal nivå. Omfattningen på samverkan styrs av den nationella politiken och har varierat genom åren. Vi samverkar i politiska uppdrag som rör

 • arbetsmarknad
 • socialtjänst
 • funktionsnedsättning
 • utbildning
 • tillväxt.

Vår samverkan med kommuner och regioner är ett viktigt sätt för oss att jobba mot likvärdig service i hela landet.

Fokusområden

Det finns områden som är av särskilt stort värde för vår samverkan med kommuner.

 • Kompetensförsörjning i kommuner, landsting och regioner. En väl organiserad samverkan är viktig för att möta det stora rekryteringsbehovet för välfärdens jobb och motverka brist på arbetskraft.
 • Personer med särskilt behov av stöd för att komma i utbildning eller arbete. Ofta behövs gemensamma insatser från arbetsförmedling, kommun och hälso- och sjukvården.

Större samhällsnytta genom lokala överenskommelser

Vår samverkan med kommuner bör organiseras utifrån lokala överenskommelser som våra enheter tecknar med kommunen. Den lokala överenskommelsen ska innehålla gemensamma målsättningar och en beskrivning av hur parterna ska samverka. Syftet med skriftliga överenskommelser är att skapa förutsägbarhet, tydlighet och en långsiktigt hållbar samverkan.

Internationellt och europeiskt samarbete

Arbetsförmedlingen samarbetar inom EU och internationellt för att bidra till en hållbar utveckling av arbetsmarknaden i Sverige och länder vi samarbetar med.

Internationellt och europeiskt samarbete