Vår historia

Berättelsen om Arbetsförmedlingen sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden. Under årens lopp har vi hela tiden anpassat vår verksamhet till förändringarna i samhället och arbetsmarknadens behov. Här är några milstolpar.

Arbetsförmedlingens historia

film
/

6 minuter 54 sekunder

Sveriges första arbetsförmedling öppnade i Helsingborg 1902, en neutral mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare. Filmen producerades 2012.

Arbetsförmedlingen år för år

1902: Första Arbetsförmedlingen

Sveriges första arbetsförmedling öppnas: Helsingborgs Stads Arbetskontor. En kommunal arbetsförmedling, med kontor i en före detta lasarettsbyggnad.

Svartvitt foto av hus med träd i förgrund.

Bild på första Arbetsförmedlingen i Helsinborg 1902.

Svartvit bild på en samling män som sitter i ett trångt väntrum.

Bild från väntrum på bagarförmedling 1936.

1940: Verksamheten blir statlig

Statens arbetsmarknadskommission inrättas med uppgift att handlägga arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsförmedlingarna blir statliga och länsarbetsnämnder inrättas.

1948: Ny myndighet med rikstäckande ansvar

Statens Arbetsmarknadskommission ombildas och blir Arbetsmarknadsstyrelsen, som får det övergripande ansvaret för Arbetsmarknadsverket. Den nya myndigheten ska omsätta den statliga arbetsmarknadspolitiken i hela landet.

1949: Rekommendation om yrkesvägledning

FN:s fackorgan Internationella arbetsorganisationen (ILO) antar en rekommendation om yrkesvägledning. 

1951: 1,2 miljoner jobb förmedlas

LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner presenterar rapporten ”Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen” på LO-kongressen.

Arbetsförmedlingarna förmedlar ca 1,2 miljoner jobb.

Semestern förlängs till tre veckor.

1963: Platsjournalen startar

Tidningen Platsjournalen lanseras som en del av tidskriften Arbetsmarknaden som kommer ut en gång i månaden. Det finns en handfull journalistiska artiklar i tidningen, men främst platsnotiser.

Se Platsjournalen genom tiderna Pdf, 2 MB.

1964: "Hjälp" blir "försäkring"

Arbetslöshetsförsäkringens ersättning ”daghjälp” byter namn till ”dagpenning”. Namnbytet ska understryka att det handlar om en försäkring och inte en hjälpåtgärd.

Femdagarsveckan introduceras.

Ung kvinna med bikupefrisyr vid en radiosändare.

Britt Hollström, var Fröken Plats 1964. Hon slutade på Arbetsförmedlingen i Mölndal 2007.

1970: Motioner för en mer jämställd arbetsmarknad

Första motionen om att lagstifta bort könsdiskriminering på arbetsmarknaden skrivs av dåvarande Folkpartiet. Man ville på så vis försöka påskynda utvecklingen mot en mer jämställd arbetsmarknad.

Mottagningsdisk under en skylt med texten Kundmottagning

Bild från Arbetsförmedlingen i Uppsala under 70-talet.

Skyltfönster med en massa skyltar och lappar

Bild från skyltfönster på Arbetsförmedlingen Eslöv-Hörby-Höör när det var stor efterfrågan på arbetskraft under början av 70-talet.

1971: Distriktskontor med komplett service

Arbetsförmedlingen får 69 distriktskontor, som ska ge komplett service till de sökande. Under distriktskontoren finns 166 lokala kontor.

Sysselsättningsstödet införs, så nu kan arbetsgivare få ekonomisk ersättning för att anställa en person.

Man i kostym betraktar kvinna som tittar på foldrar

Bild från Arbetsförmedlingen i Skärholmen 1971.

Arbetssökande pratar med arbetsförmedlare vid en disk, under en skylt med texten kundmottagning

Bild från Arbetsförmedlingen i Avesta på 70-talet.

1974: Skyddet för anställda utökas

  • Möjlighet till utbildning inom företaget som alternativ till permittering eller uppsägning införs på försök.Lagen om anställningsskydd införs. Lagen ska ge arbetstagare ett bättre skydd vid uppsägningar och avskedanden.Sysselsättningsutredningen tillsätts och utredningen om yrkesinriktad rehabilitering.
  • Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) införs. KAS betalades ut till den som var arbetslös och som varken var medlem i någon arbetslöshetskassa eller hade rätt till arbetslöshetsersättning.
  • Den så kallade främjandelagen införs. Arbetsgivare som planerar inskränkningar i sin verksamhet blir nu skyldiga att anmäla till arbetsförmedlingen om minst fem personer beräknas bli uppsagda (så kallat varsel).
  • Det blir möjlig att skriva in sig som arbetssökande i kundmottagningen.

1976: Arbetsgivarnas roll allt viktigare

  • En lag införs om att arbetsgivare ska anmäla lediga jobb till Arbetsförmedlingen.
  • En arbetsgivaravgift införs för att täcka en del av kostnaderna för arbetsmarknadsutbildning.
  • Företag som vidareutbildar sin personal mot att företaget anställer ersättare, kan få bidrag.
  • Den allmänna pensionsåldern sänks till 65 år, och det blir möjligt att välja delpension.

1980: Samordning av rehabiliteringsinsatser

Arbetsmarknadsinstituten inrättas som en del i Arbetsmarknadsverket. Institutens uppgift är att samordna rehabiliteringsinsatser.

Samhällsföretag (idag Samhall AB) bildas.

1995: Arbetsförmedlingen på internet

Den första webbplatsen lanseras. Där fanns Platsbanken, Sökandebanken, pressmeddelanden och information om vår service, arbetsmarknadsläget och a-kasseregler.

Bild på webbplatsen år 1997.

Bild på webbplatsen år 1997.

2003: Service på telefon

Kundtjänst öppnar i Sollefteå så att arbetssökande kan få kontakt med en arbetsförmedlare per telefon. Under åren som följer öppnas kundtjänst (personligt distansmöte) på ytterligare fem orter.

2006: Berätta vad du tycker om oss

Nöjd eller missnöjd? Kundrelationer öppnar, och alla är välkomna att per mejl eller telefon berätta vad de tycker om vår verksamhet.

2008: Myndigheten Arbetsförmedlingen bildas

Arbetsmarknadsverket ersätts av den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Länsarbetsnämnderna avvecklas.

Kvinna i skinnjacka pratar med arbetsförmedlare vid en orange informationsdisk.

Bild från Arbetsförmedlingens nya lokaler i Skärholmen 2012.

2010: Etableringsprogrammet införs

Etableringsreformen infördes den 1 december 2010 i syfte att underlätta nyanländas etablering i Sverige. När nyanlända får uppehållstillstånd i Sverige ska de komma i sysselsättning så fort som möjligt. För detta införs Etableringsprogrammet för nyanlända som sköts av Arbetsförmedlingen.

2011: Platsbanken blev app och kundtjänst på andra språk öppnade

Platsbanken som app lanseras, och gör det möjligt att söka jobb direkt i mobiltelefonen. Platsbanken app avvecklades 2020. Platsbanken som webbversion har bättre funktionalitet än vad appen hade och är bättre ur tillgänglighetssynpunkt.

Kundtjänsten i Södertälje öppnar. Hit kan nyanlända arbetssökande ringa och prata med arbetsförmedlare på arabiska, somaliska, persiska, ryska och tigrinska.

Man i hörlurar sitter vid ett skrivbord och ler mot kameran.

Bild på arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Södertälje 2012.

2012: Nationella kunder etableras

Arbetsförmedlingen inleder samarbeten med 26 olika nationella arbetsgivare. Sammanlagt omfattar överenskommelserna cirka 1800 arbetstillfällen och praktikplatser.

2014: Tjänsten Stöd och matchning införs

Stöd och matchning är till för arbetssökande som behöver förstärkt och anpassat stöd i sitt jobbsökande. Syftet är att börja arbeta eller studera så fort som möjligt.

Tjänsten utförs av leverantörer som är upphandlade enligt LOV, Lagen om valfrihet.

2017: Platsjournalen blir digital

Sveriges största jobbsökartidning, Platsjournalen, byter skepnad – från papperstidning till nyhetsbrev. Efterfrågan på papperstidningar minskar generellt på grund av nya medievanor, inte minst bland yngre läsare. För att möta det går vi över till att erbjuda artiklar, jobbsökartips, experter och annan inspirerande läsning i en lättillgänglig, digital kanal. Platsjournalen finns inte längre kvar och har ersatts av nyhetsbrev som arbetssökande kan prenumerera på till sin mejl.

En ipad och en smartphone ligger på tangentbordet på en laptop. Båda visar en sida ur Platsjournalen.

Bild på Platsjournalen i läsplatta och mobil.

2019: arbetsformedlingen.se prisas

arbetsformedlingen.se utses till Sveriges bästa nyhetssajt av tekniksajten IDG.

2022: Reformeringen av Arbetsförmedlingen slutförd.

I januariavtalet 2019 enades Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet om att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Den 1 december 2022 trädde de lag- och förordningsförändringar ikraft som regering och riksdag fattade beslut om i juni. Därmed är de sista bitarna i reformeringspusslet på plats och förutsättningarna finns för att Arbetsförmedlingen ska kunna verka som reformerad myndighet. Regeringen kommer att följa detta i ett särskilt regeringsuppdrag som slutrapporteras i oktober 2023.

Våra generaldirektörer genom tiderna

2024 – Maria Hemström Hemmingsson

2023 – 2024 vikarierande gd Lars Lööw

2019 – 2023 Maria Mindhammar

2014 – 2019 Mikael Sjöberg

2013 – 2014 Tf gd Clas Olsson

2008 – 2013 Angeles Bermudez-Svankvist

2008 Lena Liljebäck, tillförordnad gd 

2005 – 2008 Bo Bylund

1999 – 2005 Anders L Johansson

1997 – 1999 Bosse Ringholm

1989 – 1997 Göte Bernhardsson

1983 – 1989 Allan Larsson

1973 – 1983 Bertil Rehnberg

1957 – 1973 Bertil Olsson

1948 – 1957 Gustaf Wahlberg