Remissvar

Vi skickar ut remisser, det vill säga förslag, som till exempel organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter på. Vi svarar också på remisser från andra myndigheter.

Remissvar 2020

Af-2020/0037 4587
2020-06-29 Riksarkivet

Remissyttrande: Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för databaser (Alternativ 2 relationsdatabaser med hjälp av standarden SIARD) (pdf, 170 kB)

Af-2020/0027 2186
2020-08-27 Socialförsäkringsutskottet

Remissyttrande: Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter (pdf, 82 kB)

Af-2020/0025 7590
2020-08-13 Socialdepartementet

Remissyttrande: En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26 (pdf, 61 kB)

Af-2020/0036 7900
2020-08-11 Finansdepartementet

Remissyttrande: Skattereduktion för förvärsinkomster (pdf, 146 kB)

Af-2020/0033 7331
2020-08-03 Finansdepartementet

Remissyttrande: Sänkt statlig inkomstskatt (pdf, 92 kB)

Af-2020/0033 7287
2020-07-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Utvidgad tidsgräns för expertskatt (pdf, 73 kB)

Af-2020/00160488
2020-06-23 Socialdepartementet

Remissyttrande: Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01) (pdf, 82 kB)

Af-2020/00158351
2020-06-16 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) (pdf, 129 kB)

Af-2020/00101715
2020-04-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65) (pdf, 73 kB)

Af-2020/00087877
2020-05-26 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) (pdf, 254 kB)

Af-2020/00159158
2020-05-19 Finansdepartementet

Remissyttrande: Utredningen utvecklad organisation för lokal statlig service - delredovisning avseende lämpliga platser, Fi 2019:B (pdf, 145 kB)

Af-2020/0014 3498
2020-05-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Yttrande över Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta (pdf, 103 kB)

Af-2020/0006 1653
2020-03-30 Socialdepartementet

Remissyttrande: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6)  (pdf, 166 kB)

Af-2020/0006 163034
2020-04-24 Finansdepartementet

Remissvar: Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59) (pdf, 104 kB)

Af-2020/0004 1850
2020-04-06 Finansdepartementet

Remissyttrande: Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (pdf, 84 kB)

Af-2020/00087848
2020-04-07 Finansdepartementet

Remissyttrande: Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5) (pdf, 83 kB)

Af-2020/00156958
2020-04-08 Myndigheten för digital förvaltning

Remissyttrande: Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande (pdf, 135 kB)

Af-2020/000 0845
2020-03-17 Socialdepartementet

Remissyttrande: Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd S2019/05353/FST (pdf, 169 kB)

Af-2020/00082465
2020-03-31 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade Kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (pdf, 259 kB)

Af-2019/0052 4736
2020-02-11 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål SOU 2019:18 (pdf, 105 kB)

Af-2019/005555823
2020-01-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) (pdf, 96 kB)

Af-2019/00529710
2020-01-21 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (pdf, 78 kB)

Remissvar 2019

Af-2019/0036 9337

2019-11-13 Socialdepartementet

Remissvar SOU 2019:23, Styrkraft i funktionshinderspolitiken (pdf, 93 kB)

Af-2019/00468579
2019-11-26 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (pdf, 80 kB)

Af-2019/0032-10 4424
2019-10-29 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) (pdf, 149 kB)

Af-2019/0030 7796
2019-10-21 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (pdf, 213 kB)

Af-2019/0031 0765
2019-10-22 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (pdf, 144 kB)

Af-2019/00310888
2019-10-22 Finansdepartementet

Remissyttrande: Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36) (pdf, 7 MB)

Af-2019/0028 9989
2019-09-23 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Etableringsjobb Ds 2019:13 (pdf, 506 kB)

Af-2019/0038 6597
2019-09-24 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen (pdf, 39 kB)

Af-2019/00258668
2019-09-16 Socialdepartementet

Remissyttrande: Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) (pdf, 806 kB)

Af-2019/00289358
2019-08-09 Finansdepartementet

Remissyttrande: Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (pdf, 130 kB)

Af-2019/00055799
2019-04-15 Socialdepartementet

Remissyttrande: Promemorian förbättrat grundskydd för pensionärer (pdf, 58 kB)

Af-2019/0010 0114
2019-05-21 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) (pdf, 1 MB)

Af-2019/0019 4885
2019-05-21 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) (pdf, 33 kB)

Af-2019/0008 1660-0
2019-05-14 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)
(pdf, 170 kB)

Af-2019/00062459
2019-05-03 Socialdepartementet

Remissyttrande: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (pdf, 116 kB)

Af-2019/0007 6899
2019-03-15 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd  i Sverige (pdf, 854 kB)  

Af-2019/0009 6580
2019-03-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga (pdf, 241 kB)

Af-2019/0007 0814
2019-03-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Förlängt växa-stöd (pdf, 87 kB)

Af-2019/00036820
2019-02-15 Finansdepartementet

Remissyttrande: Avskaffad särskild löneskatt för äldre (pdf, 98 kB)

Af-2019/00036949
2019-02-15 Finansdepartementet

Remissyttrande: Höjt tak för rutavdrag (pdf, 83 kB)

Af-2019/0002 9604
2019-02-05 Socialdepartementet

Remissyttrande: Åtgärder för att mildra konsekvenser på det sociala området vid ett avtalslöst brexit (pdf, 32 kB)

Af-2019/0002 0293
2019-01-28 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Promemorian Åtgärder som underlättar för  brittiska medborgare vid ett avtalslöst brexit (pdf, 57 kB)

Remissvar 2018

Af 2018/0053 6797
2019-02-05 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förlängd omfattning och reviderade examensmål för vissa yrkesexamina vid Sveriges Lantbruksuniversitet (pdf, 149 kB) 


Af-2018/0041 7843

2018-12-11 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11) (pdf, 103 kB)


Af-2018/0041 6895

2018-12-04 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Komvuxutredningen En andra och en annan chans- ett komvux i tiden (SOU 2018:78) (pdf, 1 MB)

Af-2018/0023 9000
2018-11-13 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Af-2018/0023 9000
2018-11-13 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) (pdf, 233 kB)

Af-2018-0034-3868
2018-10-30 Justitiedepartementet

Remissyttrande: En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) (pdf, 71 kB)

Af-2018-0034-8441
2018-10-30 Näringsdepartementet

Remissvar: Särskild persontransporter-moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU2018:58) (pdf, 114 kB)

Af-2018/00402934
2018-10-29 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66) (pdf, 125 kB)

Af-2018/ 00323580
2018-10-23 Tillitsdelegationen

Remissyttrande avseende "Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn" (SOU 2018:47) och "En lärande tillsyn" (SOU 2018:48) (pdf, 165 kB)


Af-2018-0029 7911
2018-10-12 Socialdepartementet

Remissyttrande: Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU2018:37) (pdf, 42 kB)


Af-2018/0025 7254
2018-09-20 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd (pdf, 550 kB)


Af-2018/00336776
2018-09-18 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) (pdf, 35 kB)


Af-2018/0036 8723
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Europaparlamentets och Rådets förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (pdf, 53 kB)


Af-2018/0036 8761
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (pdf, 46 kB)


Af-2018/0036 8739
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (pdf, 42 kB)


Af-2018/0036 8752
2018-09-01 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering COM(2018) 473 final (pdf, 48 kB)


Af-2018/00368728
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (pdf, 170 kB)


Af-2018/0036 8713
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden samt Europeiskt territoriellt samarbete (lnterreg) (pdf, 218 kB)


Af-2018/0036 8700
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om inrättande av Asyl och migrationsfonden (AMIF) (pdf, 78 kB)


Dnr Af-2018/0036 8690
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska Socialfonden+ (ESF+) (pdf, 256 kB)


Af-2018/00256611
2018-09-11 Finansdepartementet

Remissvar: Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) (pdf, 255 kB)


Af-2018/00314644
2018-09-11 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år (pdf, 215 kB)


Af-2018/0028 7299
2018-09-10

Remissvar: Statliga Servicekontor - mer service på fler platser (SOU 2018:43)Fi2018/02198/SFÖ (pdf, 1 MB)


Af-2018/00368665
2018-09-11 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globalisteringseffekter (pdf, 232 kB)


Af-2018/00312042
2018-09-04 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Förslag till EU direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (pdf, 35 kB)


Af-2018/00225038
2018-07-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) (pdf, 290 kB)


Af-2018/00237918
2018-06-26 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar (U2018/02165/UH) (pdf, 430 kB)


Af-2018/00302844
2018-06-26 Försvarsdepartementet

Remissyttrande: Totalförsvarsdatalag-Rekryteringsmyndighetens personuppgfitsbehandling (SOU 2017:97) (pdf, 27 kB)


Af-2018/00249634 
2018-06-12 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ds 2018:17: Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (pdf, 27 kB)


Af-2018/0012 3019
2018-05-22 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (pdf, 2 MB)


Af-2018/0011 5422
2018-04-24 Justititedepartementet

Remissyttrande: Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete (pdf, 116 kB)


Af-2018/0004 1745
2018-04-24 Socialdepartementet

Remissyttrande del 2: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (pdf, 5 MB)


Af-2018/0004 0111
2018-04-17 Finansdepartementet

Remissyttrande: SOU 2017:114 Reboot (pdf, 2 MB)


Af-2018/0000 2612
2018-03-27 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (pdf, 160 kB)


Af-2017/00669174
2018-03-19 Kulturdepartementet

Remissyttrande; Transpersoner i Sverige-förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor, SOU 2017:92 (pdf, 36 kB) 


Af-2017/00613931
2018-02-20 Finansdepartementet

Remissyttrande: Förslag till lag om tillgänglighet till digital offentlig service (DS 2017:60) (pdf, 43 kB)


Af-2017/00605425
2018-02-06 Socialdepartementet 

Remissyttrande: Departementspromemorian  BAS-tjänstgöring för läkare (DS 2017:56) (pdf, 70 kB)


Af-2018/00076206
2018-03-08 Skolverket

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning (pdf, 33 kB)


Af-2017/0063 7231
2018-02-20 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik {SOU 2017:88) (pdf, 173 kB)


Af-2018/00041745
2018-02-20 Socialdepartementet

Remissyttrande del 1:Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn- en ny modell för föräldraförsäkring (pdf, 2 MB)


Af-2017/00600500
2018-02-17 Näringsdepartementet   

Remissyttrande: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU:2017:73) (pdf, 119 kB)


Af-2017/00606140
2018-02-13 Justitiedepartementet

Remissyttrande: SOU 2017:80 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverktets verksamhet (pdf, 67 kB)


Af-2017/00671774
2018-02-13 Arbetsmarknadsdepartementet

Synpunkter på förslag till proposition; anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning (pdf, 82 kB)


Remissvar 2017

Af-2017/0058 5289
2017-12-18 Svenska ILO-kommittén 

Remissyttrande: Åtgärder med anledning av ILOs rekommendation nr 205 (pdf, 38 kB)

 

AF-2017/0057 0419
2017-12-12 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen (DS 2017:55) (pdf, 50 kB)

 

Af-2017/0045 3736
2017-11-29 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i varje program (U2017/03537/GV) (pdf, 293 kB)

 

Af-2017/0043 9304
2017-11-23 Socialdepartementet

Remissyttrande: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47) (pdf, 263 kB)

 

Af 2017/0051 5869
2017-11-21 Finansdepartementet

Remissyttrande: Återförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (pdf, 48 kB)

 

Af-2017/0441 771
2017-11-14 Socialdepartementet

Remissyttrande: Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer (pdf, 175 kB)

 

Af-2017/0049 2425
2017-11-14 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (pdf, 341 kB)

 

Af-2017/0044 6248
2017-10-31 Socialdepartementet

Remissyttrande Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66) (pdf, 46 kB)

 

Af-2017/0036 0509
2017-10-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande av delbetänkande, Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) (pdf, 352 kB)

 

Af-2017/0046 4707
2017-10-04 Ekonomistyrningsverket

Remissyttrande: Ekonomistyrningsverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd (pdf, 1 MB)

 

Af-2017/0035 8727
2017-10-03 Kullturdepartementet

Remissyttrande: Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) (pdf, 264 kB)

 

Af-2017/0037 1971
2017-09-26 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Departementspromemorian Körkortslån (pdf, 262 kB)

 

Af -017/0045 4708
2017-09-21 Försäkringskassan

Remissyttrande: Försäkringskassans nya föreskrifter gällande ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser samt ändrade föreskrifter angående etableringstillägg och bostadsersättning (pdf, 4 MB)

 

Af-2017/0035 2921
2017-08-19 Justitiedepartementet

Remissyttrande Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58) (pdf, 302 kB)

 

Af-2017/00312843
2017-09-05 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49) (pdf, 50 kB)

 

Af-2017/0027 9974
2017-09-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38) (pdf, 237 kB)

 

Af-2017/0030 2630
2017-09-05 Justitiedepartemetet

Remissyttrande: Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) (pdf, 142 kB)

 

Af-2017/0023 5571
2017-08-22 Socialdepartementet

Remissyttrande: Samlad kunskap - stärkt handläggning (SOU 2017:5) (pdf, 1 MB)

 

Af-2017/0026 8171
2017-06-29 Socialdepartementet

Remissyttrande: Karensavdrag - en mer rättvis självrisk. (Ds 2017:18) (pdf, 46 kB)

 

Af-2017/0015 6400
2017-06-20 Finansdepartementet

Remissyttrande: digitalforvaltning.nu. Delbetänkande av utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster (SOU 2017:23) (pdf, 776 kB)

 

Af-2017/0020 3961
2017-06-20 Socialdepartementet

Remissyttrande: Delbetänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (pdf, 116 kB)

 

Af-2017/0012 7116
2017-05-30 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ds 2017:4, Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut (pdf, 201 kB)

 

Af-2017/0014 8036
2017-05-17 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ds 2017:9, Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet (pdf, 288 kB)

 

Af-2017/0010 4590
2017-05-16 Socialdepartementet

Remissyttrandet: För en god och jämlik hälsa - en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4 (pdf, 202 kB)

 

Af-2017/00155390
2017-05-12 Finansdepartementet

Remissyttrande: Begränsad uppräkning av skiktgränser för statlig inkomstskatt för 2018

 

Af-2017/0015 5328
2017-05-12 Finansdepartementet

Remissyttrande: Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (pdf, 47 kB)

 

Af-2017/0015 4744
2017-04-11 Regeringskansliet

Remissyttrande: Utvidgat växa-stöd för den första anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag (pdf, 278 kB)

 

Af-2017/0015 5236
2017-04-18 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemoria Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden (pdf, 517 kB)

 

Af-2017/0015 9259
2017-03-06 Finansdepartementet/Regeringskansliet

Remissyttrande: Utkast till Lagrådsremiss av utredningen Förändrade skatteregler för delägare i fåmansbolag, Fi201603965S1 (pdf, 79 kB)

 

Af-2017/0015 4869-1
2017-04-11 Regeringskansliet

Remissyttrande: Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning (pdf, 342 kB)

 

Af-2017/0002 0440
2017-04-04 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering (pdf, 75 kB)

 

Af-2017/0004 1915
2017-03-21 Näringsdepartementet

Remissyttrande: För Sveriges landsbygder, slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1) (pdf, 912 kB)

 

Af-2016/0049 00198
2017-03-21 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension (Ds 2016:47) (pdf, 49 kB)

 

Af-2017/0004 1915
2017-03-21 Näringsdepartementet

Remissyttrande: För Sveriges landsbygder - slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1)

 

Af-2017/0002 6317
2017-03-01 Socialstyrelsen

Remissyttrande: Angående Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland

 

Af-2016/0043 4478
2017-02-24 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ordning och reda i välfärden (SOU2016:78) (pdf, 652 kB)

 

Af-2016/0041 3662
2017-02-21 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (pdf, 160 kB)

 

Af-2016/0044 2088
2017-02-21 Utbildningsdepartementet

Remissvar: En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (U2016/04660/GV) (pdf, 662 kB)

 

Af-2017/00477294
20017-02-08 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Stärkt ställning för arbetskraftinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91) (pdf, 269 kB)  

 

Af-2016/00401729
2017-02-01 Finansdepartement

Remissyttrande: Översyn av skatteregler för fåmansbolag (SOU 2016:75) (pdf, 132 kB)

 

Af-2016/00408889
2017-02-01 Finansdepartement

Remissyttrande: Skatt på finansiell verksamhet (pdf, 82 kB)

 

Af-2016/63
2017-01-17 Regeringskansliet

Remissyttrande: En robust personalförsörjning av det militära försvaret (pdf, 236 kB)

 

Af-2016/0034 8571
2017-01-13 Finansdepartementet

Remissyttrande: En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:679 (pdf, 86 kB))

Remissvar 2016

Af-2016/ 033 7189
2012-12-13 Socialdepartementet

Remissvar: En funktionshinderpolitk för ett jämlikt och hållbart Sverige (pdf, 434 kB)

 

Af-2016/0033 0434
2016-12-15 Regeringskansliet

Remissyttrande: Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35) (pdf, 2 MB)

 

Af-2016/0038 7606
2016-12-13 Socialdepartementet

Remissyttrande: Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (pdf, 233 kB)

 

Af-2016/0026 0249
2016-11-15 Arbetsdepartementet

Remissyttrande: Genomförande av sjöfolksdirektivet (SOU 2016:50) (pdf, 56 kB)

 

Af-2016/00231180
2016-11-01 Utbildningsdepartementet

Remissvar: Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer (pdf, 931 kB)

 

Af-2016/00187370
2016-11-01 Utbildningsdepartement

Remissvar: Departementspromemorian Validering med mervärde (pdf, 6 MB)

 

Af-2016/0025 8634
2016-09-27 Justitiedepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till ny skyddsgrundsförordning (pdf, 593 kB)

 

Af-2016/0025 8667
2016-09-27 Justitiedepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till nytt mottagandirektiv (pdf, 525 kB)

 

Af-2016/10025 5962
2016-09-13 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (pdf, 97 kB) 

 

Af-2016/0008 0294
2016-09-08 Utrikesdepartementet

Remissyttrande: Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd (pdf, 211 kB)

 

Af-2016/0017 3310
2016-08-30 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (pdf, 425 kB)

 

Af-2016/0014 8922
2016-08-16 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga (pdf, 161 kB)

 

Af-2016/0011 4169
2016-08-16 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd (pdf, 7 MB)

 

Af-2016/0015 4060
2016-08-08 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplaceing av ensamkommande barn (pdf, 126 kB)

 

Af-2016/191118
2016-06-21 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (pdf, 2 MB)

 

Af-2016/00060437
2016-06-27 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissvar: Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (pdf, 237 kB)

 

Af-2016/157705
2016-06-14 Socialdepartementet

Remissyttrande: Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (pdf, 113 kB)

 

Af-2016/0084087
2016-06-22 Finansdepartementet

Remissyttrande:Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande (pdf, 392 kB)

 

Af 2016/0003535
2016-06-14 Socialdepartementet

Remissvar: DepartementspromemorianTolktjänst för vardagstolkning (pdf, 503 kB)

 

Af-2016/00039537
2016-06-07 Socialdepartementet

Remissyttrande: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna. Ds 2016:8 (pdf, 647 kB)

 

Af-2016/191137
2016-06-01: Finansdepartementet

Remissyttrande: Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 (pdf, 150 kB)

 

Af-2016/147818
2016-04-26 Regeringskansliet

Remissyttrande: Förslag till ändringar av EU-förordning avseende stadsstöd (pdf, 628 kB)

 

Af-2016/048389
2016-04-27 Finansdepartementet

Remissyttrande: Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104) (pdf, 1 MB)

 

Af-2016/160147
2016-04-26 Finansdepartementet

Remissyttrande: Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror (pdf, 49 kB)

 

Af-2016/157585
2016-04-20 Finansdepartementet

Remissyttrande: Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare (pdf, 83 kB)

 

Af-2016/16014
2016-04-19 Finansdepartementet

Remissyttrande: Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer (pdf, 71 kB)

 

Af-2016/058135
2016-04-04 Finansdepartementet

Remissyttrande: Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2017 (pdf, 124 kB)

 

Af-2015:649273
2016-03-08 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux (pdf, 239 kB)

 

Af-2015/61135
2016-03-10 Regeringskansliet

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik (pdf, 44 kB)

 

Ju-2016/01307/L7

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (pdf, 1 MB)

 

Af-2015/611171
2016-02-17 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Välja yrke (pdf, 229 kB)

 

Af-2015/623731
2016-02-23 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden (pdf, 43 kB)

 

Af-2015/1594496
2016-02-23 Socialdepartementet

Remissyttrande: Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (pdf, 167 kB)

 

Af-2015/654575
2016-01-26 Finansdepartementet

Remissyttrande: Kompletteringar av RUT-avdraget (pdf, 180 kB)

 

Af-2015/542149
2016-02-02 Socialdepartementet

Remissyttrande: Mål och myndigheter – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 (pdf, 181 kB)

 

Af-2015/597065
2016-01-18 Socialstyrelsen

Remissvar avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen Diarienummer 4.1.1-29011/2015) (pdf, 69 kB)

 

Af-2015/647849
2016-01-14 Myndigheten för yrkeshögskolan

Remissvar avseende förslag till föreskrifter för ansökan om nivåplacering av kvalifikationer till den svenska referensramen, SeQF (pdf, 78 kB)

 

Remissvar 2015

Af-2015/05040
2015-12-08 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier (pdf, 272 kB)

 

Af-2015/530875
2015-12-08

Remissyttrande avseende promemoria Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (pdf, 305 kB)

 

Af-2015/491909
2015-11-30 Finansdepartementet

Remissyttrande: Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (OU 2015:56) (pdf, 139 kB)

 

Af-2015/563931
2015-11-24 Justiitiedepartementet

Remissyttrande: PM med förslag på vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (pdf, 61 kB)

 

Af-2015/463438
2015-11-10 Regeringskansliet

Remissyttrande avseende betänkandet Myndighetsdatalag (SOU2015:39) (pdf, 60 kB)

 

Af-2015/351441
2015-11-09

Remissyttrande: Utredningen om högskolans utbildningsombud. (SOU2015:70) (pdf, 379 kB)

 

Af-2015/437313
2015-11-02 Finansdepartementet

Remissyttrande: Trygghetsutredningens betänkande - Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69) (pdf, 110 kB)

 

Af-2015/405581
2015-10-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) (pdf, 141 kB)

 

Af-2015/32645
2015-10-27 Näringsdepartementet 

Remissyttrande: Uppgiftlämnarservice för företag SOU 2015:33 (pdf, 89 kB)

 

Af-2015/298789
2015-09-29

Remissyttrande: Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd SOU 2015:44 (pdf, 546 kB)

 

Af-2015/282774
2015-09-28 Regeringskansliet

Remissyttrande: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

 

Af-2015/296629
2015-08-28 Finansdepartementet

Remissvar: Systematiska jämförelser-för lärande i staten (SOU 2015:36) (pdf, 101 kB)

 

Af-2015 /191967
2015-06-16 Socialdepartementet

Remissyttrande: Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 214:91 (pdf, 296 kB))

 

Af-2015/171334
2015-06-26 Socialdepartementet

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 (pdf, 92 kB)

 

Af-2015/168587
2015-06-16 Regeringskansliet

Remissyttrande avseende För kvalitet-Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) (pdf, 258 kB)

 

Af-2015/157631
2015-06-18 Abetsmarknadsdepartementet

Remissvar: Arbetsförmedlingens remissvar till utredningen om matchningsanställningar A 2014:D (pdf, 2 MB)

 

Af-2015/164922
2015-05-04 Finansdepartementet

Remissyttrande: Förändringar av husavdraget (pdf, 1 MB)

 

Af-2015/083206
2015-04-28 Näringsdepartementet

Remissvar: Automatiserade beslut-färre regler ger tydligare reglering (SOU 2014:75) (pdf, 36 kB)

 

Af -2015/123666
2015-03-12 Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingens svar på promemoria om förändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar (lag (2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare) (pdf, 3 MB)

 

Af-2014/651935
2015-02- 24 Försvarsdepartementet

Remissyttrande: Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret (SOU 2014:73) (pdf, 107 kB)

 

Af-2014/596053
2015-02-17

Remissyttrande: Betänkande Inbyggd integritet inom Inspektionen för socaialförsäkringen (SOU 2014:67) (pdf, 82 kB)

 

Af-2014/553399
2015-01-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (pdf, 57 kB)

 

Af-2014/572481
2015-02-03 Finansdepartementet

Remissyttrande: "Skatteverkets promemoria Folkbokföring och SPAR-några registerfrågor" (pdf, 87 kB)

Tidigare remissvar

Om du vill ta del av tidigare remissvar, kontakta Arbetsförmedlingens registrator.

Kontakta registrator