Remissvar

Vi skickar ut remisser, det vill säga förslag, som till exempel organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter på. Vi svarar också på remisser från andra myndigheter.

Remissvar 2020

Af-2020/0063 0052
2020-11-16 Socialdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol (pdf, 68 kB)

Af-2020/0035 3609
2020-11-12 Arbetsmarknadsdepartementet

Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (pdf, 178 kB)

Af-2020/0050 5114
2020-11-09 Riksarkivet

Föreskrifter om gallring efter skanning (pdf, 77 kB)

Af-2020/00512968
2020-11-03 Finansdepartementet

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar (pdf, 102 kB)

Af-2020/0034 2034
2020-11-04 Socialdepartementet

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) (pdf, 92 kB)

Af-2020/0032 1325
2020-09-29 Arbetsmarknadsdepartementet

En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30) (pdf, 167 kB)

Af-2020/0030 8300
2020-10-01 Socialdepartementet

Arbetsförmedlingens remissyttrande: promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) (pdf, 156 kB)

Af-2020/0030 0411
2020-09-29 Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingens remissyttrande:: Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet (pdf, 116 kB)

Af-2020/00358543
2020-09-29 Kulturdepartementet

Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) (pdf, 137 kB)

Af-2020/0025 4156
2020-09-15 Socialdepartementet

Arbetsförmedlingens remissyttrande: Tillsammans för en välfungerande sjuk- och rehabiliteringsprocess SOU 2020:24 (pdf, 138 kB)

Af-2020/0017 5633
2020-09-30 Finansdepartementet

Remissyttrande: Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) (pdf, 166 kB)

Af-2020/0037 4587
2020-06-29 Riksarkivet

Remissyttrande: Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för databaser (Alternativ 2 relationsdatabaser med hjälp av standarden SIARD) (pdf, 170 kB)

Af-2020/0027 2186
2020-08-27 Socialförsäkringsutskottet

Remissyttrande: Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter (pdf, 82 kB)

Af-2020/0025 7590
2020-08-13 Socialdepartementet

Remissyttrande: En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26 (pdf, 61 kB)

Af-2020/0036 7900
2020-08-11 Finansdepartementet

Remissyttrande: Skattereduktion för förvärsinkomster (pdf, 146 kB)

Af-2020/0033 7331
2020-08-03 Finansdepartementet

Remissyttrande: Sänkt statlig inkomstskatt (pdf, 92 kB)

Af-2020/0033 7287
2020-07-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Utvidgad tidsgräns för expertskatt (pdf, 73 kB)

Af-2020/00160488
2020-06-23 Socialdepartementet

Remissyttrande: Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01) (pdf, 82 kB)

Af-2020/00158351
2020-06-16 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) (pdf, 129 kB)

Af-2020/00101715
2020-04-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65) (pdf, 73 kB)

Af-2020/00087877
2020-05-26 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) (pdf, 254 kB)

Af-2020/00159158
2020-05-19 Finansdepartementet

Remissyttrande: Utredningen utvecklad organisation för lokal statlig service - delredovisning avseende lämpliga platser, Fi 2019:B (pdf, 145 kB)

Af-2020/0014 3498
2020-05-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Yttrande över Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta (pdf, 103 kB)

Af-2020/0006 1653
2020-03-30 Socialdepartementet

Remissyttrande: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6)  (pdf, 166 kB)

Af-2020/0006 163034
2020-04-24 Finansdepartementet

Remissvar: Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59) (pdf, 104 kB)

Af-2020/0004 1850
2020-04-06 Finansdepartementet

Remissyttrande: Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (pdf, 84 kB)

Af-2020/00087848
2020-04-07 Finansdepartementet

Remissyttrande: Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5) (pdf, 83 kB)

Af-2020/00156958
2020-04-08 Myndigheten för digital förvaltning

Remissyttrande: Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande (pdf, 135 kB)

Af-2020/000 0845
2020-03-17 Socialdepartementet

Remissyttrande: Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd S2019/05353/FST (pdf, 169 kB)

Af-2020/00082465
2020-03-31 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade Kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (pdf, 259 kB)

Af-2019/0052 4736
2020-02-11 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål SOU 2019:18 (pdf, 105 kB)

Af-2019/005555823
2020-01-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) (pdf, 96 kB)

Af-2019/00529710
2020-01-21 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (pdf, 78 kB)

Remissvar 2019

Af-2019/0036 9337

2019-11-13 Socialdepartementet

Remissvar SOU 2019:23, Styrkraft i funktionshinderspolitiken (pdf, 93 kB)

Af-2019/00468579
2019-11-26 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (pdf, 80 kB)

Af-2019/0032-10 4424
2019-10-29 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) (pdf, 149 kB)

Af-2019/0030 7796
2019-10-21 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (pdf, 213 kB)

Af-2019/0031 0765
2019-10-22 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (pdf, 144 kB)

Af-2019/00310888
2019-10-22 Finansdepartementet

Remissyttrande: Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36) (pdf, 7 MB)

Af-2019/0028 9989
2019-09-23 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Etableringsjobb Ds 2019:13 (pdf, 506 kB)

Af-2019/0038 6597
2019-09-24 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen (pdf, 39 kB)

Af-2019/00258668
2019-09-16 Socialdepartementet

Remissyttrande: Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) (pdf, 806 kB)

Af-2019/00289358
2019-08-09 Finansdepartementet

Remissyttrande: Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (pdf, 130 kB)

Af-2019/00055799
2019-04-15 Socialdepartementet

Remissyttrande: Promemorian förbättrat grundskydd för pensionärer (pdf, 58 kB)

Af-2019/0010 0114
2019-05-21 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) (pdf, 1 MB)

Af-2019/0019 4885
2019-05-21 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) (pdf, 33 kB)

Af-2019/0008 1660-0
2019-05-14 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)
(pdf, 170 kB)

Af-2019/00062459
2019-05-03 Socialdepartementet

Remissyttrande: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (pdf, 116 kB)

Af-2019/0007 6899
2019-03-15 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd  i Sverige (pdf, 854 kB)  

Af-2019/0009 6580
2019-03-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga (pdf, 241 kB)

Af-2019/0007 0814
2019-03-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Förlängt växa-stöd (pdf, 87 kB)

Af-2019/00036820
2019-02-15 Finansdepartementet

Remissyttrande: Avskaffad särskild löneskatt för äldre (pdf, 98 kB)

Af-2019/00036949
2019-02-15 Finansdepartementet

Remissyttrande: Höjt tak för rutavdrag (pdf, 83 kB)

Af-2019/0002 9604
2019-02-05 Socialdepartementet

Remissyttrande: Åtgärder för att mildra konsekvenser på det sociala området vid ett avtalslöst brexit (pdf, 32 kB)

Af-2019/0002 0293
2019-01-28 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Promemorian Åtgärder som underlättar för  brittiska medborgare vid ett avtalslöst brexit (pdf, 57 kB)

Tidigare remissvar

Om du vill ta del av tidigare remissvar, kontakta Arbetsförmedlingens registrator.

Kontakta registrator