Remisser

Vi skickar ut remisser, det vill säga förslag, som till exempel organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter på. Vi svarar också på remisser från andra myndigheter.

Remissvar 2021

Remissyttrande: Delbetänkande av It-driftsutredningen Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering, 2021-05-04 (pdf, 189 kB)

Remissyttrande: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under 2021, 2021-04-23 (pdf, 107 kB)

Remissyttrande: En gemensam angelägenhet 2021-03-26 (pdf, 226 kB)

Remissyttrande över delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap 2021-04-09 (pdf, 109 kB)

Remissyttrande: Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) 2021-03-30 (pdf, 85 kB)

Remissyttrande: Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordning 2021-03-16 (pdf, 68 kB)

Remissyttrande: Promemorian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post 2021-03-10 (pdf, 89 kB)

Remissyttrande: Ändringar i begränsningsförordningen 2021-02-26 (pdf, 54 kB)

Promemoria: Ändringar i begränsningsförordningen 2021-02-26 (pdf, 465 kB)

Remissyttrande: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 2021-02-26 (pdf, 64 kB)

Promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 2021-02-26 (pdf, 299 kB)

Remissyttrande: En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning 2021-02-23 (pdf, 120 kB)

Remissyttrande: Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin 2021-02-09 (pdf, 112 kB)

Promemoria: Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag - Remissyttrande 2021-01-26 (pdf, 59 kB)

Promemoria: Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 - Remissyttrande 2021-01-05  (pdf, 209 kB)


Remissvar 2020

Af-2020/0050 5218
2020-12-14 Infrastrukturdepartementet

Remissyttrande: Innovation genom information, SOU 2020:55 (pdf, 88 kB)

Af-2020/0058 0536
2020-12-08 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (pdf, 67 kB)

Af-2020/0067 8039
2020-12-08 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fall (pdf, 82 kB)

Af-2020/0058 3670
2020-12-08 Finansdepartementet

Remissyttrande: Remiss av Promemorian Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda (pdf, 122 kB)

Af-2020/0054 5057
2020-12-01 Finansdepartementet

Remissyttrande: Rutavdrag för äldre, SOU 2020:52 (pdf, 145 kB)

Af-2020/0053 9559
2020-12-01 Justitiedepartementet

Remissyttrande: En långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54 (pdf, 102 kB)

Af-2020/0052 4234
2020-12-01 Socialdepartementet

Remissyttrande: Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag SOU 2020:47 (pdf, 92 kB)

Af-2020/0033 4286 
2020-11-27 Utbildningsdepartementet 

Remissyttrande: Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning SOU 2020:33 (pdf, 230 kB)

Af-2020/0033 2337
2020-11-24 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (pdf, 91 kB)

Af-2020/0063 0052
2020-11-16 Socialdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol (pdf, 68 kB)

Af-2020/0035 3609
2020-11-12 Arbetsmarknadsdepartementet

Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (pdf, 178 kB)

Af-2020/0050 5114
2020-11-09 Riksarkivet

Föreskrifter om gallring efter skanning (pdf, 77 kB)

Af-2020/00512968
2020-11-03 Finansdepartementet

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar (pdf, 102 kB)

Af-2020/0034 2034
2020-11-04 Socialdepartementet

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) (pdf, 92 kB)

Af-2020/0032 1325
2020-09-29 Arbetsmarknadsdepartementet

En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30) (pdf, 167 kB)

Af-2020/0030 8300
2020-10-01 Socialdepartementet

Arbetsförmedlingens remissyttrande: promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) (pdf, 156 kB)

Af-2020/0030 0411
2020-09-29 Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingens remissyttrande:: Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet (pdf, 116 kB)

Af-2020/00358543
2020-09-29 Kulturdepartementet

Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) (pdf, 137 kB)

Af-2020/0025 4156
2020-09-15 Socialdepartementet

Arbetsförmedlingens remissyttrande: Tillsammans för en välfungerande sjuk- och rehabiliteringsprocess SOU 2020:24 (pdf, 138 kB)

Af-2020/0017 5633
2020-09-30 Finansdepartementet

Remissyttrande: Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) (pdf, 166 kB)

Af-2020/0037 4587
2020-06-29 Riksarkivet

Remissyttrande: Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för databaser (Alternativ 2 relationsdatabaser med hjälp av standarden SIARD) (pdf, 170 kB)

Af-2020/0027 2186
2020-08-27 Socialförsäkringsutskottet

Remissyttrande: Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter (pdf, 82 kB)

Af-2020/0025 7590
2020-08-13 Socialdepartementet

Remissyttrande: En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26 (pdf, 61 kB)

Af-2020/0036 7900
2020-08-11 Finansdepartementet

Remissyttrande: Skattereduktion för förvärsinkomster (pdf, 146 kB)

Af-2020/0033 7331
2020-08-03 Finansdepartementet

Remissyttrande: Sänkt statlig inkomstskatt (pdf, 92 kB)

Af-2020/0033 7287
2020-07-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Utvidgad tidsgräns för expertskatt (pdf, 73 kB)

Af-2020/00160488
2020-06-23 Socialdepartementet

Remissyttrande: Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01) (pdf, 82 kB)

Af-2020/00158351
2020-06-16 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) (pdf, 129 kB)

Af-2020/00101715
2020-04-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65) (pdf, 73 kB)

Af-2020/00087877
2020-05-26 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) (pdf, 254 kB)

Af-2020/00159158
2020-05-19 Finansdepartementet

Remissyttrande: Utredningen utvecklad organisation för lokal statlig service - delredovisning avseende lämpliga platser, Fi 2019:B (pdf, 145 kB)

Af-2020/0014 3498
2020-05-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Yttrande över Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta (pdf, 103 kB)

Af-2020/0006 1653
2020-03-30 Socialdepartementet

Remissyttrande: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6)  (pdf, 166 kB)

Af-2020/0006 163034
2020-04-24 Finansdepartementet

Remissvar: Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59) (pdf, 104 kB)

Af-2020/0004 1850
2020-04-06 Finansdepartementet

Remissyttrande: Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (pdf, 84 kB)

Af-2020/00087848
2020-04-07 Finansdepartementet

Remissyttrande: Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5) (pdf, 83 kB)

Af-2020/00156958
2020-04-08 Myndigheten för digital förvaltning

Remissyttrande: Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande (pdf, 135 kB)

Af-2020/000 0845
2020-03-17 Socialdepartementet

Remissyttrande: Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd S2019/05353/FST (pdf, 169 kB)

Af-2020/00082465
2020-03-31 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade Kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (pdf, 259 kB)

Af-2019/0052 4736
2020-02-11 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål SOU 2019:18 (pdf, 105 kB)

Af-2019/005555823
2020-01-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) (pdf, 96 kB)

2020-01-21: Remissyttrande: Promemorian höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (pdf, 78 kB)

Tidigare remissvar

Om du vill ta del av tidigare remissvar, kontakta Arbetsförmedlingens registrator.

Kontakta registrator