Remisser

Vi skickar ut remisser, det vill säga förslag, som till exempel organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter på. Vi svarar också på remisser från andra myndigheter.

Remissyttrande: Förslag till föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter (2024:x) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen. Pdf, 59 kB.

Remissyttrande: CSN:s förslag på regelförenklingar inom omställningsstudie-stödet och kompletterande promemoria från Utbildningsdepartementet (U2023/03200). Pdf, 66 kB.

Remissyttrande: Förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Pdf, 63 kB.

Arbetsförmedlingens remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning, SOU 2023:48 Pdf, 57 kB.

Remissyttrande: CSN:s förslag på regelförenklingar inom omställningsstudie-stödet och kompletterande promemoria från Utbildningsdepartementet (U2023/03200) Pdf, 62 kB.

Remissyttrande: Ett modernare regelverk för legaliseringar, apostille och andra former av intyganden (SOU 2023:42) Pdf, 66 kB.

Remissyttrande: Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet (SOU 2023:45) Pdf, 95 kB.

Arbetsförmedlingens remissvar: Delbetänkande En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61) Pdf, 75 kB.

Remissyttrande: Översyn av entreprenörsansvaret (SOU 2023:26) Pdf, 94 kB.

Remissyttrande: Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen Pdf, 67 kB.

Remissyttrande: En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring Pdf, 60 kB.

Remissvar: Förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasial utbildning Pdf, 79 kB.

Remissyttrande: ILO:s rekommendationer om högkvalitativa lärlingsutbildningar 2023 Pdf, 66 kB.

Remissvar: Tillfälligt höjt tak för rotavdraget Pdf, 70 kB.

Remissvar: Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida, SOU 2023:23 Pdf, 271 kB.

Remissvar: Ett trygghetssystem för alla – Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst Pdf, 78 kB.

Remissvar: Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar, SOU 2023:31 Pdf, 78 kB.

Remissvar: Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn (Ds 2023:15) Pdf, 147 kB.

Remissvar: Aktivering av civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet Pdf, 70 kB.

Remissvar: Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter (MSB 2022–07200) Pdf, 70 kB.

Remissvar: Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1995:10) om familjebidrag samt Riksförsäkringsverkets föreskrifter (1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag Pdf, 60 kB.

Remissvar: Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024 Pdf, 80 kB.

Remissvar: Försäkringskassans förslag till föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1995:10) om familjebidrag samt Riksförsäkringsverkets föreskrifter (1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag Pdf, 58 kB.

Remissyttrande: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om statsbidrag eller särskilda medel för kostnader för särskilt pedagogiskt stöd för studerande med funtionsnedsättning inom yrkeshögskolan. (MYH 2023/3123) Pdf, 68 kB.

Remissvar: Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång (Fi2023/01601 Pdf, 74 kB.

Remissvar: En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64) Pdf, 112 kB.

Remissvar: Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån inför budgetpropositionen 2024 (Fi2023/01517) Pdf, 68 kB.

Arbetsförmedlingens remissvar: Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar inför budgetpropositionen 2024 Pdf, 88 kB.

Arbetsförmedlingens remissvar: Förslag om teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna inför budgetpropositionen 2024 Pdf, 52 kB.

Arbetsförmedlingens remissvar: Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024 Pdf, 61 kB.

Arbetsförmedlingens remissvar: Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024 Pdf, 57 kB.

Arbetsförmedlingens remissvar om EUs nya förordning om upphandlingsannonser Pdf, 80 kB.

Arbetsförmedlingens yttrande med anledning av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens rapport 2023:2 Pdf, 128 kB.

Remissvar: Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid (SOU 2022:61) Pdf, 61 kB.

Remissvar: Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl Pdf, 92 kB.

Remissvar: Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53) Pdf, 162 kB.

Remissvar: Promemorian Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel (Af-2022/0113 0306) Pdf, 60 kB.

Remissvar: En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28) Pdf, 70 kB.

Remissvar: Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29) Pdf, 123 kB.

Tidigare remissvar

Om du vill ta del av tidigare remissvar, kontakta Arbetsförmedlingens registrator.

Mejla registrator för tidigare remisser