Remisser

Vi skickar ut remisser, det vill säga förslag, som till exempel organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter på. Vi svarar också på remisser från andra myndigheter.

Remissvar 2021

Remissyttrande: En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, SOU 2021:69, och Promemoria: Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, S2021/05920 (2021-12-21) Pdf, 158 kB. (Pdf, 158 kB)

Remissyttrande: Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre, SOU 2021:52 (2021-12-13) Pdf, 113 kB. (Pdf, 113 kB)

Remissyttrande: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringar under juni-augusti 2022 (2021-11-25) Pdf, 111 kB. (Pdf, 111 kB)

Remissyttrande: Överenskommelse om samverkan inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte (2021-11-24) Pdf, 69 kB. (Pdf, 69 kB)

Remissyttrande: Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27 (2021-11-12) Pdf, 333 kB. (Pdf, 333 kB)

Remissyttrande: Kommuner mot brott, SOU 2021:49 (2021-11-01) Pdf, 137 kB. (Pdf, 137 kB)

Remissyttrande: Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer, SOU 2021:57 (2021-10-22) Pdf, 89 kB. (Pdf, 89 kB)

Remissyttrande: Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen, Ds 2021:24 (2021-10-14) Pdf, 76 kB. (Pdf, 76 kB)

Remissyttrande: Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning (2021-09-22) Pdf, 62 kB. (Pdf, 62 kB)

Remissyttrande: Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9 (2021-08-20) Pdf, 201 kB. (Pdf, 201 kB)

Remissyttrande: Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster (2021-08-18) Pdf, 73 kB. (Pdf, 73 kB)

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (2021-06-24) Pdf, 144 kB. (Pdf, 144 kB)

Remissyttrande: Planering för försörjning av varor och tjänster (2022-06-22) Pdf, 121 kB. (Pdf, 121 kB)

Remissyttrande: Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund (2021-06-18) Pdf, 79 kB. (Pdf, 79 kB)

Remissvar: Ytterligare stimulanser på hyberområdet: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar (2021-06-17) Pdf, 68 kB. (Pdf, 68 kB)

Remissyttrande: Äldre har aldrig varit yngre - Allt fler kan och vill arbeta längre, SOU 2020:69 (2021-06-02) Pdf, 126 kB. (Pdf, 126 kB)

Remissyttrande: Promemoria om förslag till ändring i Förordning (2018:1118) om körkortslån (2021-06-02) Pdf, 65 kB. (Pdf, 65 kB)

Remissyttrande: Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:21 (2021-05-25) Pdf, 135 kB. (Pdf, 135 kB)

Remissyttrande: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen, SOU 2020:40 (2021-05-25) Pdf, 124 kB. (Pdf, 124 kB)

Remissyttrande: PM Försörjningskrav vid anhöriginvandring (2021-05-20) Pdf, 71 kB. (Pdf, 71 kB)

Remissyttrande: Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (2021-05-06) Pdf, 124 kB. (Pdf, 124 kB)

Remissyttrande: Delbetänkande av It-driftsutredningen Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering, SOU 2021:1 (2021-05-04) Pdf, 189 kB. (Pdf, 189 kB)

Remissyttrande: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under 2021 (2021-04-23) Pdf, 107 kB. (Pdf, 107 kB)

Remissyttrande: En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46 (2021-03-26) Pdf, 226 kB. (Pdf, 226 kB)

Remissyttrande: Delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap, SOU 2021:2 (2021-04-09) Pdf, 109 kB. (Pdf, 109 kB)

Remissyttrande: Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, Ds 2021:4 (ELA) (2021-03-30) Pdf, 85 kB. (Pdf, 85 kB)

Remissyttrande: Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordning (2021-03-16) Pdf, 68 kB. (Pdf, 68 kB)

Remissyttrande: Promemorian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post (2021-03-10) Pdf, 89 kB. (Pdf, 89 kB)

Remissyttrande: Ändringar i begränsningsförordningen (2021-02-26) Pdf, 54 kB. (Pdf, 54 kB)

Promemoria: Ändringar i begränsningsförordningen (2021-02-26) Pdf, 465 kB. (Pdf, 465 kB)

Remissyttrande: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021-02-26) Pdf, 64 kB. (Pdf, 64 kB)

Promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021-02-26) Pdf, 299 kB. (Pdf, 299 kB)

Remissyttrande: En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning Ds 2020:29 (2021-02-23) Pdf, 120 kB. (Pdf, 120 kB)

Remissyttrande: Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin (2021-02-09) Pdf, 112 kB. (Pdf, 112 kB)

Promemoria: Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag (2021-01-26) Pdf, 59 kB. (Pdf, 59 kB)

Promemoria: Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021-01-05)  Pdf, 209 kB. (Pdf, 209 kB)


Tidigare remissvar

Om du vill ta del av tidigare remissvar, kontakta Arbetsförmedlingens registrator.

Kontakta registrator för tidigare remisser