Remisser

Vi skickar ut remisser, det vill säga förslag, som till exempel organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter på. Vi svarar också på remisser från andra myndigheter.

Remissvar 2021

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (pdf, 144 kB)

Remissyttrande: Planering för försörjning av varor och tjänster (pdf, 121 kB)

Remissyttrande: Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund (pdf, 79 kB)

Remissvar: Ytterligare stimulanser på hyberområdet: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar (pdf, 68 kB).

Remissyttrande: Äldre har aldrig varit yngre - Allt fler kan och vill arbeta längre. SOU 2020:69 (pdf, 126 kB)

Remissyttrande: Promemoria om förslag till ändring i Förordning (2018:1118) om körkortslån (pdf, 65 kB)

Remissyttrande: Struktur för ökad motståndskraft 2021-05-25 (pdf, 135 kB)

Remissyttrande: SOU 2020-40 en gemensam utbildning inom statsförvaltningen (pdf, 124 kB)

Remissyttrande: PM Försörjningskrav vid anhöriginvandring, 2021-05-20 (pdf, 71 kB)

Remissyttrande: Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, 2021-05-06 (pdf, 124 kB)

Remissyttrande: Delbetänkande av It-driftsutredningen Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering, 2021-05-04 (pdf, 189 kB)

Remissyttrande: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under 2021, 2021-04-23 (pdf, 107 kB)

Remissyttrande: En gemensam angelägenhet 2021-03-26 (pdf, 226 kB)

Remissyttrande över delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap 2021-04-09 (pdf, 109 kB)

Remissyttrande: Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) 2021-03-30 (pdf, 85 kB)

Remissyttrande: Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordning 2021-03-16 (pdf, 68 kB)

Remissyttrande: Promemorian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post 2021-03-10 (pdf, 89 kB)

Remissyttrande: Ändringar i begränsningsförordningen 2021-02-26 (pdf, 54 kB)

Promemoria: Ändringar i begränsningsförordningen 2021-02-26 (pdf, 465 kB)

Remissyttrande: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 2021-02-26 (pdf, 64 kB)

Promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 2021-02-26 (pdf, 299 kB)

Remissyttrande: En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning 2021-02-23 (pdf, 120 kB)

Remissyttrande: Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin 2021-02-09 (pdf, 112 kB)

Promemoria: Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag - Remissyttrande 2021-01-26 (pdf, 59 kB)

Promemoria: Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 - Remissyttrande 2021-01-05  (pdf, 209 kB)


Remissvar 2020

Af-2020/0050 5218
2020-12-14 Infrastrukturdepartementet

Remissyttrande: Innovation genom information, SOU 2020:55 (pdf, 88 kB)

Af-2020/0058 0536
2020-12-08 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (pdf, 67 kB)

Af-2020/0067 8039
2020-12-08 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fall (pdf, 82 kB)

Af-2020/0058 3670
2020-12-08 Finansdepartementet

Remissyttrande: Remiss av Promemorian Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda (pdf, 122 kB)

Af-2020/0054 5057
2020-12-01 Finansdepartementet

Remissyttrande: Rutavdrag för äldre, SOU 2020:52 (pdf, 145 kB)

Af-2020/0053 9559
2020-12-01 Justitiedepartementet

Remissyttrande: En långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54 (pdf, 102 kB)

Af-2020/0052 4234
2020-12-01 Socialdepartementet

Remissyttrande: Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag SOU 2020:47 (pdf, 92 kB)

Af-2020/0033 4286 
2020-11-27 Utbildningsdepartementet 

Remissyttrande: Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning SOU 2020:33 (pdf, 230 kB)

Af-2020/0033 2337
2020-11-24 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (pdf, 91 kB)

Af-2020/0063 0052
2020-11-16 Socialdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol (pdf, 68 kB)

Af-2020/0035 3609
2020-11-12 Arbetsmarknadsdepartementet

Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (pdf, 178 kB)

Af-2020/0050 5114
2020-11-09 Riksarkivet

Föreskrifter om gallring efter skanning (pdf, 77 kB)

Af-2020/00512968
2020-11-03 Finansdepartementet

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar (pdf, 102 kB)

Af-2020/0034 2034
2020-11-04 Socialdepartementet

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) (pdf, 92 kB)

Af-2020/0032 1325
2020-09-29 Arbetsmarknadsdepartementet

En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30) (pdf, 167 kB)

Af-2020/0030 8300
2020-10-01 Socialdepartementet

Arbetsförmedlingens remissyttrande: promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) (pdf, 156 kB)

Af-2020/0030 0411
2020-09-29 Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingens remissyttrande:: Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet (pdf, 116 kB)

Af-2020/00358543
2020-09-29 Kulturdepartementet

Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) (pdf, 137 kB)

Af-2020/0025 4156
2020-09-15 Socialdepartementet

Arbetsförmedlingens remissyttrande: Tillsammans för en välfungerande sjuk- och rehabiliteringsprocess SOU 2020:24 (pdf, 138 kB)

Af-2020/0017 5633
2020-09-30 Finansdepartementet

Remissyttrande: Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) (pdf, 166 kB)

Af-2020/0037 4587
2020-06-29 Riksarkivet

Remissyttrande: Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för databaser (Alternativ 2 relationsdatabaser med hjälp av standarden SIARD) (pdf, 170 kB)

Af-2020/0027 2186
2020-08-27 Socialförsäkringsutskottet

Remissyttrande: Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter (pdf, 82 kB)

Af-2020/0025 7590
2020-08-13 Socialdepartementet

Remissyttrande: En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26 (pdf, 61 kB)

Af-2020/0036 7900
2020-08-11 Finansdepartementet

Remissyttrande: Skattereduktion för förvärsinkomster (pdf, 146 kB)

Af-2020/0033 7331
2020-08-03 Finansdepartementet

Remissyttrande: Sänkt statlig inkomstskatt (pdf, 92 kB)

Af-2020/0033 7287
2020-07-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Utvidgad tidsgräns för expertskatt (pdf, 73 kB)

Af-2020/00160488
2020-06-23 Socialdepartementet

Remissyttrande: Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01) (pdf, 82 kB)

Af-2020/00158351
2020-06-16 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) (pdf, 129 kB)

Af-2020/00101715
2020-04-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65) (pdf, 73 kB)

Af-2020/00087877
2020-05-26 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) (pdf, 254 kB)

Af-2020/00159158
2020-05-19 Finansdepartementet

Remissyttrande: Utredningen utvecklad organisation för lokal statlig service - delredovisning avseende lämpliga platser, Fi 2019:B (pdf, 145 kB)

Af-2020/0014 3498
2020-05-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Yttrande över Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta (pdf, 103 kB)

Af-2020/0006 1653
2020-03-30 Socialdepartementet

Remissyttrande: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6)  (pdf, 166 kB)

Af-2020/0006 163034
2020-04-24 Finansdepartementet

Remissvar: Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59) (pdf, 104 kB)

Af-2020/0004 1850
2020-04-06 Finansdepartementet

Remissyttrande: Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (pdf, 84 kB)

Af-2020/00087848
2020-04-07 Finansdepartementet

Remissyttrande: Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5) (pdf, 83 kB)

Af-2020/00156958
2020-04-08 Myndigheten för digital förvaltning

Remissyttrande: Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande (pdf, 135 kB)

Af-2020/000 0845
2020-03-17 Socialdepartementet

Remissyttrande: Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd S2019/05353/FST (pdf, 169 kB)

Af-2020/00082465
2020-03-31 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade Kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (pdf, 259 kB)

Af-2019/0052 4736
2020-02-11 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål SOU 2019:18 (pdf, 105 kB)

Af-2019/005555823
2020-01-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) (pdf, 96 kB)

2020-01-21: Remissyttrande: Promemorian höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (pdf, 78 kB)

Tidigare remissvar

Om du vill ta del av tidigare remissvar, kontakta Arbetsförmedlingens registrator.

Kontakta registrator för tidigare remisser