Remisser

Vi skickar ut remisser, det vill säga förslag, som till exempel organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter på. Vi svarar också på remisser från andra myndigheter.

Remissvar 2022

Remissyttrande: De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet samt värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö (SOU 2022:47) Pdf, 53 kB.

Remissyttrande om sekretess vid Försäkringskassans handläggning av högkostnadsskydd för elanvändare Pdf, 149 kB.

Remissyttrande: Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45) Pdf, 85 kB.

Remissyttrande om kreativa Sverige (SOU 2022:44) Pdf, 70 kB.

Remissyttrande om ändring i Försäkringskassans föreskrifter Pdf, 61 kB.

Remissyttrande Utökat informationsutbyte (Ds 2022-13) Pdf, 70 kB.

Remissyttrande: Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil Pdf, 86 kB.

Remissyttrande: Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU:2022:31) Pdf, 110 kB.

Remissyttrande: En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17) Pdf, 97 kB.

Remissyttrande: Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor Pdf, 115 kB.

Remissyttrande: Förslag till reviderat direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Pdf, 76 kB.

Remissyttrande: Förslag till reviderat direktiv om ett kombinerat tillstånd för arbete Pdf, 101 kB.

Remissyttrande: Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2022:10) Pdf, 145 kB.

Remissyttrande: Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62) Pdf, 53 kB.

Remissyttrande: Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98) Pdf, 2 MB.

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Pdf, 119 kB.

Remissyttrande: Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100) Pdf, 1 MB.

Remissyttrande: Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85) Pdf, 2 MB.

Remissyttrande: Säker och konstnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97) Pdf, 1 MB.

Remissyttrande: Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77) Pdf, 2 MB.

Remissyttrande: Riksarkivets förslag till författningar – FormatE (2022-01-26) Pdf, 4 MB.Remissvar 2021

Remissyttrande: En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, SOU 2021:69, och Promemoria: Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, S2021/05920 (2021-12-21) Pdf, 158 kB.

Remissyttrande: Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre, SOU 2021:52 (2021-12-13) Pdf, 113 kB.

Remissyttrande: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringar under juni-augusti 2022 (2021-11-25) Pdf, 111 kB.

Remissyttrande: Överenskommelse om samverkan inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte (2021-11-24) Pdf, 69 kB.

Remissyttrande: Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27 (2021-11-12) Pdf, 333 kB.

Remissyttrande: Kommuner mot brott, SOU 2021:49 (2021-11-01) Pdf, 137 kB.

Remissyttrande: Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer, SOU 2021:57 (2021-10-22) Pdf, 89 kB.

Remissyttrande: Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen, Ds 2021:24 (2021-10-14) Pdf, 76 kB.

Remissyttrande: Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning (2021-09-22) Pdf, 62 kB.

Remissyttrande: Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9 (2021-08-20) Pdf, 201 kB.

Remissyttrande: Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster (2021-08-18) Pdf, 73 kB.

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (2021-06-24) Pdf, 144 kB.

Remissyttrande: Planering för försörjning av varor och tjänster (2022-06-22) Pdf, 121 kB.

Remissyttrande: Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund (2021-06-18) Pdf, 79 kB.

Remissvar: Ytterligare stimulanser på hyberområdet: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar (2021-06-17) Pdf, 68 kB.

Remissyttrande: Äldre har aldrig varit yngre - Allt fler kan och vill arbeta längre, SOU 2020:69 (2021-06-02) Pdf, 126 kB.

Remissyttrande: Promemoria om förslag till ändring i Förordning (2018:1118) om körkortslån (2021-06-02) Pdf, 65 kB.

Remissyttrande: Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:21 (2021-05-25) Pdf, 135 kB.

Remissyttrande: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen, SOU 2020:40 (2021-05-25) Pdf, 124 kB.

Remissyttrande: PM Försörjningskrav vid anhöriginvandring (2021-05-20) Pdf, 71 kB.

Remissyttrande: Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (2021-05-06) Pdf, 124 kB.

Remissyttrande: Delbetänkande av It-driftsutredningen Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering, SOU 2021:1 (2021-05-04) Pdf, 189 kB.

Remissyttrande: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under 2021 (2021-04-23) Pdf, 107 kB.

Remissyttrande: En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46 (2021-03-26) Pdf, 226 kB.

Remissyttrande: Delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap, SOU 2021:2 (2021-04-09) Pdf, 109 kB.

Remissyttrande: Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, Ds 2021:4 (ELA) (2021-03-30) Pdf, 85 kB.

Remissyttrande: Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordning (2021-03-16) Pdf, 68 kB.

Remissyttrande: Promemorian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post (2021-03-10) Pdf, 89 kB.

Remissyttrande: Ändringar i begränsningsförordningen (2021-02-26) Pdf, 54 kB.

Promemoria: Ändringar i begränsningsförordningen (2021-02-26) Pdf, 465 kB.

Remissyttrande: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021-02-26) Pdf, 64 kB.

Promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021-02-26) Pdf, 299 kB.

Remissyttrande: En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning Ds 2020:29 (2021-02-23) Pdf, 120 kB.

Remissyttrande: Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin (2021-02-09) Pdf, 112 kB.

Promemoria: Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag (2021-01-26) Pdf, 59 kB.

Promemoria: Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021-01-05)  Pdf, 209 kB.


Tidigare remissvar

Om du vill ta del av tidigare remissvar, kontakta Arbetsförmedlingens registrator.

Kontakta registrator för tidigare remisser