Vårt hållbarhetsarbete

Som en av Sveriges största myndigheter har vi ett stort ansvar att främja hållbar utveckling. Vi jobbar med hållbarhet i vårt interna arbete, i vår verksamhet med arbetssökande och arbetsgivare och i upphandling.

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Vi har fattat beslut om att vara en hållbar myndighet och införa ett strukturerat hållbarhetsarbete i hela verksamheten. I allt vi gör ska vi agera ansvarsfullt och ta hänsyn till de tre dimensionerna

  • social hållbarhet
  • miljömässig hållbarhet
  • ekonomisk hållbarhet.

Vi har en hållbarhetspolicy som gäller hela myndigheten, en strategi för hur arbetet ska genomföras och vi redovisar hur det går årligen i en rapport.

Våra hållbarhetsrapporter (se fliken Vårt hållbarhetsarbete)

Agenda 2030

Vi har som myndighet förbundit oss till att bidra till det nationella genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vi samarbetar med andra svenska myndigheter för att på bästa sätt få in hållbarhet i kärnverksamheterna.


Fokus på utvalda mål

I princip hela vårt uppdrag ryms inom mål nummer 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Arbetstagarnas rättigheter nationellt och internationellt är viktiga skydda för att stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap, samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla, gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. Under de kommande 20 åren väntas den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Utöver mål 8 har vi valt att fokusera på ytterligare sju mål:

4. God utbildning för alla

5. Jämställdhet

10. Minskad ojämlikhet

12. Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa klimatförändringarna

16. Fredliga och inkluderande samhällen

17 . Genomförande av globalt partnerskap

Miljö och klimat

Arbetsförmedlingen bedriver ett miljöledningsarbete. Det skapar förutsättningar för oss att minska vår verksamhets miljöpåverkan på ett systematiskt sätt i planering, genomförande och uppföljning. Miljöarbetet ska integreras i hela verksamheten och bidra till de nationella miljömålen och de Globala hållbarhetsmålen. Varje år redovisar vi vårt bidrag till miljömässig hållbarhet till Regeringskansliet och Naturvårdsverket.

Miljöledningsredovisning (se fliken Vårt hållbarhetsarbete)

Myndigheter i samverkan för hållbarhet

GD-Forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter för att genomföra Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, i statsförvaltningen.

GD-forum under nationellt samarbete

Internationellt utvecklingssamarbete

Arbete och sysselsättning är en effektiv bekämpare av fattigdom och den offentliga arbetsförmedlingen har en central roll för att utveckla hur arbetsmarknaden fungerar. Vårt internationella utvecklingssamarbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030 samt EU och Sveriges biståndspolitik i våra samarbetsländer. 

Internationellt utvecklingssamarbete och pågående projekt

Definition av hållbar utveckling

Den vedertagna definitionen av hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
(Brundtland-rapporten, FN, 1987)

Relaterad information

Arbetsförmedlingens hållbarhetspolicy Pdf, 139 kB.