Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) är en EU-fond som införts för att visa solidaritet med arbetstagare eller egenföretagare som blivit uppsagda på grund av större omstruktureringar. Fonden är en krisfond för att hjälpa uppsagda att snabbt komma i arbete.

Vid omstruktureringar i större skala

EGF kan sättas in vid omstruktureringshändelser i större skala oavsett orsak, som till exempel vid coronakrisen, digitaliseringen, automatiseringen, omställningen till en koldioxidsnål ekonomi eller andra stora förändringar.

Huvudregeln är att EGF hjälper till när mer än 200 arbetstagare sägs upp på ett och samma företag eller flera småföretag i olika branscher. Fonden har en årsbudget på 210 miljoner euro för 2021–2027 och kan stå för 60 procent av kostnaderna.

Arbetsförmedlingen är förvaltande myndighet för fonden. En särskild funktion är utsedd och ansvarar för ansökningsprocessen, att följa upp och kontrollera pågående projekt och att lämna in en slutrapport till EU-kommissionen och Regeringskansliet.

Läs mer om EGF på EU-kommissionens webbplats:

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) (europa.eu)

Frågor och svar

 Hur går ansökan till?

Det är Arbetsförmedlingen som ansöker om finansiering på uppdrag av Regeringen. På EU-kommissionens hemsida finns kontaktpersonerna för EGF angivna.

Kontaktpersoner för EU-länderna (europa.eu)

Uppdraget föregås av lokala, regionala och nationella dialoger mellan arbetsmarknadens parter, näringsliv och organisationer. Arbetsförmedlingen samlar information kring varslet tillsammans med aktörerna, för dialog med arbetsmarknadsdepartementet och EU-kommissionen och kontrollerar att kriterierna inför en ansökan uppfylls.

Något av dessa kriterier måste uppfyllas

 • Minst 200 uppsagda personer under fyra månader inom ett företag, inklusive leverantörer och producenter i efterföljande produktionsled.
 • Minst 200 uppsagda personer under sex månader inom samma sektor enligt NACE 2 *, beläget i en eller två NUTS 2 **, regioner som angränsar till varandra.
 • Minst 200 uppsada personer under fyra månader inom samma eller olika sektorer enligt NACE 2, belägna inom en NUTS 2 region.

Beräkningen sker genom olika metoder

 • Datum då arbetsgivaren skriftligen anmäler de planerade uppsägningarna till berörd myndighet. (Arbetsförmedlingen)
 • Datum då arbetsgivaren gav den enskilda arbetstagaren besked om uppsägning.
 • Datum då anställningsavtalet de facto upphör.
 • Datum för dag då placeringen vid kundföretaget upphör. För egenföretagare, datum när verksamheten upphör.

*NACE 2 är EU:s klassificering av näringsgrensstandard för ekonomiska sektorer.

**NUTS 2 är den regionala indelningen som används inom EU för statistikredovisning.

Europeiska kommissionen om NACE (ec.europa.eu)

Läs om hur man ansöker på EU-kommissionens webbplats:

Ansökan samt frågor och svar om EGF (europa.eu)

 Vem kan få stöd?

Stödet är riktat till enskilda arbetstagare, egenföretagare, tillfälligt anställda och visstidsanställda som blivit uppsagda inom det specifika projektet som beskrivs i ansökan.

Pengarna från fonden är individanpassat och får inte användas för att hålla företag på fötter eller för att hjälpa till med modernisering eller omstrukturering.

 Hur kan EGF hjälpa till?

Stödet ges i form av ett samordnat paket med individanpassade åtgärder, där behovet av utbildning och utbildningens nivå ska anpassas till varje bidragsmottagares kvalifikationer och färdigheter.

Det samordnade paketet ska utformas med hänsyn till framtida arbetsmarknadsutsikter och kompetensbehov och ska komplettera Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.

 • Skräddarsydd utbildning och omskolning, inbegripet avseende informations- och kommunikationsteknik och andra färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern.
 • Validering av kunskaper och färdigheter.
 • Individuella jobbcoachningstjänster och riktade gruppaktiviteter.
 • Yrkesvägledning, rådgivning, mentorskap.
 • Omställningsstöd.
 • Åtgärder som främjar entreprenörskap, stöd till egenföretagande, skapande av nya företag, anställdas övertagande av företag och samarbetsverksamhet.
 • Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som till exempel arbetssökarbidrag, rekryteringsincitament för arbetsgivare, flyttbidrag, bidrag för barnomsorg, utbildningsbidrag, traktamenten och bidrag till vårdare.

Läs om hur man ansöker på EU-kommissionens webbplats:

Ansökan samt frågor och svar om EGF (europa.eu)

Kontakt

Arbetsförmedlingen är förvaltande myndighet för EGF och ansvarar för samordningen och att skicka in ansökan till EU-kommissionen. Funktionen ansvarar även för att kontrollera och följa upp pågående projekt och att lämna slutrapport till EU-kommissionen.

Internationella@arbetsformedlingen.se