Vårt uppdrag

Vi är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb.

Vi bidrar till ökad sysselsättning

Vårt uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En viktig uppgift för oss är också att rusta dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. På så sätt bidrar vi till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen.

I vårt uppdrag ingår även att kontrollera att de arbetsgivare som får anställningsstöd följer det regelverk som finns. Vi kontrollerar också att de som är anmälda som arbetslösa följer regelverket, så att de kan få rätt stöd från bland andra a-kassan och Försäkringskassan.

Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra

Vi finns där våra kunder finns - på webben, via telefon, chatt och videomöten samt på våra lokalkontor och Statens servicecenters servicekontor från norr till söder. Alla våra tjänster är avgiftsfria. Arbetsförmedlingen upphandlar arbetsmarknadstjänster av leverantörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete eller utbildning.

Vårt erbjudande till arbetssökande

Vårt erbjudande till arbetsgivare

För leverantörer av upphandlade arbetsmarknadstjänster

Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering

Regeringen ger oss uppdrag både löpande och i ett regleringsbrev. Regleringsbrev är det beslut som regeringen utfärdar varje år för att styra en myndighets verksamhet.

Här är några exempel på verksamheter som regeringen har beslutat att vi ska jobba med.

Vi har ett samordnande ansvar för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vi ska ge nyanlända rätt förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, få jobb och klara sin egen försörjning. En del i detta arbete handlar om att fånga upp nyanlända som saknar de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden och se till att de först och främst ägnar sig åt utbildning. Vi ska också erbjuda kompetenskartläggning för asylsökande för att snabba på etableringen om de får uppehållstillstånd i Sverige.

En organisation som bidrar till snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända kan ansöka om statsbidrag för det.

Främjandemedel till arbetsmarknadens parter

Arbetslivsinriktad rehabilitering är en verksamhet som vi bedriver i samarbete med Försäkringskassan. Målet är att fler människor med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa ska kunna
börja arbeta igen. Vi gör det lättare att komma in på arbetsmarknaden genom att ta tillvara och utveckla den arbetssökandes resurser och kompetens.


Trots att många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft är arbetslösheten hos personer med funktionsnedsättning hög. Det behöver vi ändra på. Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ska öka och att arbetslösheten minska. Regeringens nationella mål för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt.

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att minska långtidsarbetslösheten. Det sker genom att förstärka stödet till långtidsarbetslösa, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Uppdraget pågår fram till 2026.

Uppdrag att minska långtidsarbetslösheten

I vårt uppdrag ingår att underlätta arbetskraftens fria rörlighet och arbetsgivares möjlighet till rekrytering inom EU/EES och Schweiz. Detta grundas på Sveriges medlemskap i EU och sker genom Eures-samarbetet. Arbetsförmedlingen ingår även i andra samarbeten inom EU och internationellt.

Europeiskt och internationellt arbete

Arbetsförmedlingen är beredskapsmyndighet

Sedan den 1 oktober 2022 är Arbetsförmedlingen en beredskapsmyndighet. Det innebär att vi ansvarar för verksamheter som är viktiga att upprätthålla i kris, under höjd beredskap och ytterst i krig. En beredskapsmyndighet ska kunna motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera krissituationer i fredstid och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. En beredskapsmyndighet ska också arbeta för att övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer utvecklar sin beredskap.

Totalt finns 60 beredskapsmyndigheter som är uppdelade i 10 sektorer. Arbetsförmedlingen ingår i sektorn Ekonomisk säkerhet, som Försäkringskassan är sektoransvarig för. Sektorn ska se till att samhällets utbetalningar fungerar, till exempel arbetslöshetsförsäkringen, barnbidrag, föräldrapenning, sjukpenning och pension.

Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar (msb.se)

Förordning om statliga myndigheters beredskap (riksdagen.se)

Beredskap för företag (msb.se)

Digitalt först

Större delen av våra tjänster går numera att sköta digitalt. Syftet med digitaliseringen är att underlätta för våra kunder att komma i kontakt med oss, sköta och få ökad kontroll över sina ärenden.

Vi är experter på arbetsmarknaden

Vi förser samhället med analyser, information och prognoser om arbetsmarknadens utveckling, arbetssökande, yrken och arbetsmarknadspolitiska program. Det ger stöd till en fungerande arbetsmarknad.

Statistik

Styrning och resultat

Vår verksamhet styrs av förordningar och regleringsbrev. Här kan du läsa mer om vad som styr vårt uppdrag och hur vi följer upp.

Styrning och resultat