Vårt uppdrag

Vi är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb.

Stäng

Vägen in, vägen tillbaka och vägen framåt

Vi möter arbetsgivare och arbetssökande i olika situationer och med olika behov.

Vi bidrar till ökad sysselsättning

Vårt uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En viktig uppgift för oss är också att rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden. På så sätt bidrar vi till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen.

I vårt uppdrag ingår även att kontrollera att de arbetsgivare som får anställningsstöd följer det regelverk som finns. Vi kontrollerar också att de som är anmälda som arbetslösa följer regelverket, så att de kan få rätt stöd från bland andra a-kassan och Försäkringskassan.

Vi finns där våra kunder finns – på webben, via telefon, chatt och videomöten samt på våra kontor från norr till söder. Alla våra tjänster är avgiftsfria.

Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra

Vi finns där våra kunder finns - på webben, via telefon, chatt och videomöten samt på våra kontor från norr till söder. Alla våra tjänster är avgiftsfria.

Vårt erbjudande till arbetssökande

Vårt erbjudande till arbetsgivare

Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering

Regeringen ger oss uppdrag både löpande och i ett regleringsbrev. Regleringsbrev är det beslut som regeringen utfärdar varje år för att styra en myndighets verksamhet.

Här är några exempel på verksamheter som regeringen har beslutat att vi ska fokusera på.

Etablering av nyanlända

Vi har ett samordnande ansvar för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vi ska ge nyanlända rätt förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, få jobb och klara sin egen försörjning. En del i detta arbete handlar om att fånga upp nyanlända som saknar de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden och se till att de först och främst ägnar sig åt utbildning. Vi ska också erbjuda kompetenskartläggning för asylsökande för att snabba på etableringen om de får uppehållstillstånd i Sverige.

En organisation som bidrar till snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända kan ansöka om statsbidrag för det.

Läs mer om främjandemedel till arbetsmarknadens parter

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering är en verksamhet som vi bedriver i samarbete med Försäkringskassan. Målet är att fler människor med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa ska kunna
börja arbeta igen. Vi gör det lättare att komma in på arbetsmarknaden genom att ta tillvara och utveckla den arbetssökandes resurser och kompetens.

Fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb

Trots att många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft är arbetslösheten hos personer med funktionsnedsättning hög. Det behöver vi ändra på. Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ska öka och att arbetslösheten minska. Regeringens nationella mål för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt.

Arbetsförmedlingen blir ny myndighet 2022

Enligt januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Staten ska genom Arbetsförmedlingen ha fortsatt myndighetsansvar för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.

Som ett första steg ska vi analysera förutsättningarna för reformeringen och genomföra vissa förberedelser.

Vi förbereder en ny myndighet

Digitalt först

Större delen av våra tjänster går numera att sköta digitalt. Syftet med digitaliseringen är att underlätta för våra kunder att komma i kontakt med oss, sköta och få ökad kontroll över sina ärenden.

Statistik, analys och prognoser

Vi förser samhället med analyser, information och prognoser om arbetsmarknadens utveckling, arbetssökande, yrken och arbetsmarknadspolitiska program. Det ger stöd till en fungerande arbetsmarknad.

Statistik