Främjandemedel till arbetsmarknadens parter

Främjandemedel är ett statsbidrag till organisationer i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Utlysning av medel för 2024

Arbetsförmedlingen har i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser. Stödet får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen utlyser medel för kalenderåret 2024. Denna utlysning sker med förbehållet att Arbetsförmedlingen tilldelas medel för ändamålet. Denna medelstilldelningen för nästa kalenderår aviseras i myndighetens regleringsbrev för budgetåret 2024.

Bestämmelserna om främjandemedel styrs av förordning (2015:848).

Förordning (2015:848) om främjandemedel (riksdagen.se)

Sista ansökningsdatum för aktuell utlysning är den 27 november 2023

Statsbidraget kan lämnas till arbetsmarknadens parter efter ansökan för exempelvis följande insatser:

 • utveckling och främjande av yrkesinriktade mentorskapsprogram
 • utveckling och främjande av branschernas instrument för kompetenskartläggning
 • framtagande av valideringsmodeller inom bristyrken och dess nivåplacering inom Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF
 • utveckling och främjande av olika typer av språkstöd, utbildningsmaterial samt andra språkstärkande insatser för målgruppen
 • utveckling och främjande av nya verktyg och metoder samt andra relevanta kommunikationsinsatser för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF) (myh.se)

Ansökan

Statsbidraget kan ges till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på arbetsmarknaden.

Enskilda kommuner eller företag har inte behörighet att söka.

Syfte

Syftet med statsbidraget är att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att:

 1. synliggöra kompetenser
 2. stärka kunskaper i svenska, eller
 3. gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända.

Bedömning

Statsbidrag kan lämnas för insatser under det kalenderår som ansökan avser.

Om det kommer in många ansökningar prioriterar vi de utifrån kraven i förordning (2015:848).

Prioritering av ansökningar

 1. Ansökningar som kommer in gemensamt från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och ansökningar från partsammansatta organ på arbetsmarknaden.
 2. Bland ovanstående: Insatser som har som mål att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige.
 3. Ansökningar med egen finansiering med minst en tiondel av kostnaderna.
 4. Ansökningar som i övrigt uppfyller förordningens syfte och behörighetskrav.

Vi kan även prioritera ansökningar utifrån vilka insatser som vi bedömer har bäst förutsättningar att uppfylla syftet av förordningen.

Beslut

Handläggningstiden beräknas i normalfallet upp till åtta veckor efter sista ansökningsdatum. I vissa fall kan handläggningstiden påverkas av antalet inkomna ansökningar och eventuella kompletteringar.

Sista ansökningsdatum är den 27 november 2023. Ansökan ska uppfylla de formaliakrav som framgår i förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Insatserna i ansökan ska beskrivas på ett konkret och genomgående sätt samt ha en tydlig anknytning till syftet med förordning (2015:848).

I beskrivning av genomförande ska ett jämställt deltagande särskilt beaktas. Endast Arbetsförmedlingens ansökningsformulär gäller som ansökningsunderlag.

För att kunna öppna ansökningsformuläret behöver du ha Acrobat Reader installerat på datorn. Det fungerar inte om du har Acrobat Reader installerat på en datorplatta eller i mobiltelefonen.

Så här fyller du i ansökan Pdf, 215 kB.

Ladda ner ansökan Pdf, 2 MB.

Mejla oss gärna om du får problem med att använda ansökningsformuläret.

framjandemedel-etablering@arbetsformedlingen.se

Ansökan skickas via post till:

Arbetsförmedlingen huvudkontoret
Avdelningen Arbetsgivare och leverantörer
113 99 Stockholm

Märk kuvertet med ”Särskilda främjande- och utvecklingsinsatser för nyanländas etablering”

Mejla även en kopia på ansökan.

framjandemedel-etablering@arbetsformedlingen.se

En organisation som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska senast den 1 mars året efter bidragsåret lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Arbetsförmedlingen. Organisationen ska även redovisa vilka insatser som har genomförts, de resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. 

Redovisningsformulär Pdf, 2 MB.

En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om

 • mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 • bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren insett eller borde ha insett detta,
 • bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
 • en redovisning enligt 11 § i Förordningen (2015:848) inte har lämnats.

Skicka redovisningen via post till

Arbetsförmedlingen huvudkontoret
Avdelningen Arbetsgivare och leverantörer
113 99 Stockholm

Märk kuvertet med ”Särskilda främjande- och utvecklingsinsatser för nyanländas etablering”

Följande kan ansöka om aktuellt statsbidrag

Arbetsgivarorganisationer

En sammanslutning/organisation av arbetsgivare som företräder deras intressen gentemot arbetstagare.

Arbetstagarorganisationer

En organisation som sluter samman arbetstagare för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare

Partsammansatt organ

Ett organ som består av representanter från de båda centrala sidorna – arbetstagare och arbetsgivare.

Branschorganisationer

En intresseförening för företag i en viss bransch.

Enskilda kommuner eller företag har inte behörighet att söka.