Främjandemedel till arbetsmarknadens parter

Ett statsbidrag till organisationer som hjälper till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Utlysning av medel för kalenderåret 2021

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser. Stödet får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på arbetsmarknaden.

För kalenderåret 2021 har regeringen tilldelat Arbetsförmedlingen totalt 80 miljoner kronor att fördela för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Sista ansökningsdatum för medel avseende kalenderåret 2021 har varit 27 november. Totalt inkom 12 ansökningar. Ytterligare utlysningar kan bli aktuella om det finns medel kvar att fördela efter att de ansökningar som inkommit i rätt tid har prövats.

Regeringen har beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa ett intensivår för nyanlända inom ramen för etableringsprogrammet från och med den 15 april 2021. Deltagande ska ske på heltid, med möjlighet till vidare studier och deltagande i exempelvis mentorskapsprogram och insatser som främjar lärande i svenska språket på fritiden. Arbetsförmedlingen ska bland annat främja framväxten av mentorskapsprogram och språkstärkande insatser för deltagare inom intensivåret.

Ansökan

De som kan få statsbidraget beviljat är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på arbetsmarknaden.

Enskilda kommuner eller företag har inte behörighet att söka.

Syfte

Syftet med statsbidraget är att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att:

 1. synliggöra kompetenser,
 2. stärka kunskaper i svenska, eller
 3. gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända.

Bedömning

Statsbidrag kan lämnas för insatser under det kalenderår som ansökan avser.

Om det kommer in många ansökningar prioriterar vi de utifrån kraven i förordning (2015:848).

Prioritering av ansökningar

 1. Ansökningar som kommer in gemensamt från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och ansökningar från partsammansatta organ på arbetsmarknaden.
 2. Bland ovanstående: Insatser som har som mål att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige.
 3. Ansökningar med egen finansiering med minst en tiondel av kostnaderna.
 4. Ansökningar som i övrigt uppfyller förordningens syfte och behörighetskrav.

Vi kan även prioritera ansökningar utifrån vilka insatser som vi bedömer har bäst förutsättningar att uppfylla syftet av förordningen.

Beslut

Ansökande organisationer får beslut i början av 2021.

Ansök

Sista ansökningsdatum var den 27 november 2020. Ansökan ska uppfylla de formaliakrav som framgår i förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Insatserna i ansökan ska beskrivas på ett konkret och genomgående sätt samt ha en tydlig anknytning till syftet med förordning 2015:848

I beskrivning av genomförande ska ett jämställt deltagande särskilt beaktas. Endast Arbetsförmedlingens ansökningsformulär gäller som ansökningsunderlag.

För att kunna öppna ansökningsformuläret behöver du ha Acrobat Reader installerat på datorn. Det fungerar inte om du har Acrobat Reader installerat på en datorplatta eller i mobiltelefonen. Hör av dig till oss om du får problem med att använda ansökningsformuläret.

Läs mer om hur man fyller i ansökan i vägledningsformuläret nedan.

Ansökan skickas via post till:

Arbetsförmedlingen
Avdelningen Samordning och Uppföljning Arbetsgivare
”Särskilda främjande- och utvecklingsinsatser för nyanländas etablering”
113 99 Stockholm

En kopia på ansökan mejlas även till:
framjandemedel-etablering@arbetsformedlingen.se

Förordning (2015:848)

Så här fyller du i ansökan (pdf, 225 kB)

Ladda ner ansökan (pdf, 2 MB)

Redovisning och återkrav

En organisation som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska senast den 1 mars året efter bidragsåret lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Arbetsförmedlingen. Organisationen ska även redovisa vilka insatser som har genomförts, de resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. 

Redovisningsformulär för 2020 (word, 1 MB)

En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om:

 • mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 • bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren insett eller borde ha insett detta,
 • bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
 • en redovisning enligt 11 § i Förordningen (2015:848) inte har lämnats.

Förordning (2015:848)

Skicka redovisningen via post till:

Arbetsförmedlingen
Avdelningen Samordning och Uppföljning Arbetsgivare
”Särskilda främjande- och utvecklingsinsatser för nyanländas etablering”
113 99 Stockholm

Beviljade insatser 2020

Nedan presenteras ett urval av de projekt som har fått främjandemedel för kalenderåret 2020.

Beviljade insatser 2020

Beviljade insatser 2019

Nedan presenteras ett urval av de projekt som har fått främjandemedel för kalenderåret 2019.

Beviljade insatser 2019

Följande kan ansöka om aktuellt statsbidrag

Arbetsgivarorganisationer:

En sammanslutning/organisation av arbetsgivare som företräder deras intressen gentemot arbetstagare.

Arbetstagarorganisationer:

En organisation som sluter samman arbetstagare för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare

Partsammansatt organ:

Ett organ som består av representanter från de båda centrala sidorna – arbetstagare och arbetsgivare.

Branschorganisationer:

En intresseförening för företag i en viss bransch.

Enskilda kommuner eller företag har inte behörighet att söka.