Lika rättigheter och möjligheter för alla

Arbetsförmedlingen arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla i arbetslivet. Det gör vi i vårt arbete med arbetsgivare och arbetssökande, men även internt inom myndigheten.

Så definierar vi vårt arbete med lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet

Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet innebär att våra kunder och medarbetare har rätt till likvärdigt stöd, erbjudande, tjänster och program utifrån sina förutsättningar och behov. För att det ska bli likvärdigt behöver det ibland vara olika.

Fritt från diskriminering

Vår verksamhet handlar om att få människor och företag att växa. En förutsättning för det är att alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder, ska ha tillgång till våra insatser, program och service på lika villkor.

Våra mål för arbetet med lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet är:

 • En arbetsmarknad fri från diskriminering – det betyder en arbetsmarknad för alla oberoende kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Vår verksamhet är fri från diskriminering – det betyder att våra tjänster och service ska vara rättssäkra, jämlika, jämställda och tillgängliga.
 • Vår arbetsplats är fri från diskriminering – det betyder att Arbetsförmedlingen är en arbetsplats för alla.

Jämställdhet

Vi har i uppdrag att införliva ett jämställdhetsperspektiv i hela vår verksamhet. Arbetssökande kvinnor och män ska få likvärdig tillgång till de arbetsmarknadspolitiska stöden så att vi ger dem förbättrade förutsättningar till arbete och egen försörjning i samma utsträckning. Det betyder att ett jämställdhetsperspektiv måste finnas med i utformningen av verksamhetens planering, genomförande, uppföljning och utveckling på alla nivåer.

En grundläggande förutsättning för arbetet är att ha tillgång till könsuppdelad statistik. Vår statistik finns tillgänglig för alla, på så sätt kan vi även bidra till andras arbete med jämställdhet på arbetsmarknaden.

Sök statistik

Våra rapporter innehåller ofta ett jämställdhetsperspektiv. Oftast står det i den korta summering som finns till varje rapport. På detta sätt kan både vi på Arbetsförmedlingen och andra lära sig mer om de jämställdhetsutmaningar som fortfarande finns.

Analyser och prognoser

Vårt arbete är en del av regeringens strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen och strategin kallas för jämställdhetsintegrering. Många myndigheter arbetar på samma sätt och vi tar del av ett myndighetsgemensamt erfarenhetsutbyte på området som leds av Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsintegrering genom erfarenhetsutbyte (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Tillgänglighet

En funktionsnedsättning eller bristande tillgänglighet ska inte utgöra hinder för att delta i vår verksamhet eller jobba hos oss. Därför arbetar vi aktivt för att vara en tillgänglig myndighet för våra kunder och en tillgänglig arbetsplats för våra medarbetare. Vi strävar alltid efter att vara inkluderande och att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att alla människor ska bemötas utifrån sina förutsättningar.

Vår policy för lika rättigheter och möjligheter klargör bland annat att

 • våra lokaler ska vara utformade så att alla oavsett funktionsförmåga ska kunna besöka myndigheten och ta del av hela vårt erbjudande.
 • det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med och ta del av myndighetens information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten.
 • vår webbplats och våra e-tjänster ska kunna användas av alla oavsett funktionsförmåga.

Den digitala tillgängligheten handlar om att både teknik och innehåll ska uppfylla vissa krav. Som myndighet har vi flera lagar som vi måste följa, vi använder standarder och har egna policyer. De digitala tjänsterna ska fungera oavsett förmåga, sammanhang eller situation. För att nå dit har vi en mängd rutiner och aktiviteter, här är några exempel.

 • Designa för olika funktionsvariationer såsom syn- eller hörselnedsättning, motoriska samt kognitiva funktionsnedsättningar – genom universell utformning kan vi förstå vilka vi exkluderar och börja inkludera.
 • Tillgänglighetstesta nya webbsidor, applikationer och tjänster så att de fungerar med olika verktyg och hjälpmedel.
 • Användartesta med personer med funktionsnedsättningar.
 • Fånga in behov genom dialog med brukarorganisationer.
 • Använda klarspråk och där det behövs även skriva lättläst.
 • Informera och utbilda internt.
 • Ställa krav vid upphandling av system eller fristående aktörer.

Tillgänglighetsredogörelse för arbetsformedlingen.se

Tillgänglighetsfunktioner

Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter. Som myndighet ska vi bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.

Minoriteternas grundskydd regleras i lagen om nationella minoriteter. Ett av lagkraven är att alla förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt som möjligt samråda med representanter för minoriteterna i de frågorna. Vi måste också informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt lagen, på svenska eller respektive minoritetsspråk.

För att ge utrymme för delaktighet och inflytande bjuder vi in till samråd med representanter från de rikstäckande organisationer för de nationella minoriteterna.

Rättigheten att använda sitt minoritetsspråk

Myndighetssamverkan för romsk inkludering på sidan nationellt samarbete

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (riksdagen.se)

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritet.se)

Nationellt samarbete

Vi samarbetar med andra myndigheter för att bidra till lika rättigheter och möjligheter för alla i samhället i stort. Samarbetena är ofta på uppdrag av regeringen där vi får särskilt ansvar för arbetsmarknaden och arbetslivet i den aktuella frågan.

Nationellt samarbete

Internationellt utvecklingssamarbete

En väl fungerande arbetsförmedling bidrar till att fler människor – oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller individuella ekonomiska och andra förutsättningar – får möjlighet till utbildning, arbete och egen försörjning. Lika ekonomiska möjligheter för kvinnor och män är en av nycklarna till att kunna bekämpa fattigdom.

Vi bedriver internationella utvecklingssamarbeten för att bidra till att bygga upp en god offentlig förvaltningskultur i samarbetsländerna. Det är en viktig faktor i utvecklingen mot demokrati och minskad fattigdom.

Europeiska och internationella arbete