Europeiskt och internationellt arbete


Arbetsförmedlingen samarbetar inom EU och internationellt för att bidra till en hållbar utveckling av arbetsmarknaden i Sverige och länder vi samarbetar med.

Bild på flaggstångar med flaggor med länder från hela världen.

Samarbeten och nätverk

Vårt samarbete inom EU och globalt grundar sig i

  • Sveriges medlemskap i EU
  • FN:s mål för hållbar utveckling i Agenda 2030
  • Sveriges politik för global utveckling och EU:s biståndspolitik
  • EU:s biståndspolitik.

En allt mer global och digitaliserad arbetsmarknad ökar kraven på oss att, i samarbete med andra, bidra till en hållbar utveckling på arbetsmarknaden. Speciellt gällande omställningen av arbetskraften för att möta framtida kompetensbehov. Kapaciteten hos de offentliga arbetsförmedlingarna i EU och världen är central för att bidra till att öka sysselsättningen, vilket är avgörande för att motverka utanförskap och minska fattigdom. Som medlemsland i EU har Sverige också förbundit sig att underlätta arbetskraftens fria rörlighet och bidra till att stärka den gemensamma europeiska arbetsmarknaden.

Vi strävar efter att vara en lärande organisation som aktivt verkar för att uppnå europeiska och globala mål. Att ha tillgång till internationella nätverk utgör en grund för myndighetens utveckling och lärande. Arbetet bidrar till nya perspektiv för utveckling av myndighetens uppdrag, verksamhet och uppsatta mål.

Här kan du läsa om några av de nätverk och samarbeten vi ingår i.

Den fria rörligheten av personer är en av de grundläggande rättigheterna inom EU. Rättigheterna inkluderar att människor, företag och organisationer ska få information om och hjälp att hitta jobb eller arbetskraft i EU, EES och Schweiz. För att underlätta detta finns European Employment Services, Eures, ett europeiskt samarbete som vi ingår i.

Uppdrag

Som medlemsland i EU har Sverige förbundit sig att underlätta arbetskraftens fria rörlighet och bidra till att stärka den gemensamma europeiska arbetsmarknaden. Vi på arbetsförmedlingen bidrar genom Eures-samarbetet till detta. Vi ska följa och tillämpa rättsakter om EU-medborgares fria rörlighet på arbetsmarknaden och arbetsgivares möjlighet till rekrytering. Samarbetet med de andra medlemsländerna skapar möjligheter och stärker myndigheten i att möta utmaningarna på arbetsmarknaden i Europa.

Två roller

Vi har två roller i Eures-samarbetet och är både nationellt samordningskontor och Eures-medlem.

Nationellt samordningskontor

I denna roll ingår att samordna det svenska Eures-nätverkets medlemmar och partner. Medlemmar och partner är de som tillhandahåller mobilitetstjänster till arbetsgivare och arbetssökande. Den offentliga arbetsförmedlingen har en särskild roll i varje land och ingår alltid som medlem. Andra organisationer och företag kan, efter godkänd ansökan, delta som medlemmar eller partner. En medlem tillhandahåller hela utbudet av Eures-tjänster och en partner ett mer begränsat utbud. I det nationella samordningskontorets roll ingår att hantera ansökningar från de företag och organisationer i Sverige som vill gå med i Eures-nätverket. Nätverkets sammansättning av olika aktörer bidrar till kompetensförsörjningen på den nationella arbetsmarknaden och har en ledande roll inom europeisk matchning.

Läs mer om medlemskap, samt information och kontaktuppgifter till medlemmar och partner i Sverige och Europa:

Eures-nätverket i Sverige

Eures-medlem

I vår roll som Eures-medlem ligger utförandet av Eures-tjänster inom matchning, information och rådgivning till arbetsgivare och arbetssökande. Det är en integrerad del av myndighetens arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Arbetsförmedlingens aktiva agerande på den europeiska arbetsmarknaden kan tillgodose arbetsgivares behov av svårrekryterad arbetskraft och ge arbetssökande tillgång till en gemensam, europeisk arbetsmarknad. Eures skapar därför fler möjligheter både för arbetssökande och arbetsgivare när det gäller matchning, med fokus på bristyrken. Tjänsterna erbjuds av Eures-personal, s.k. Eures-rådgivare, eller via självservice. Som för alla medlemmar i nätverket ingår även att vid behov hänvisa till andra Eures-medlemmar eller Eures-partner i nätverket.

Läs mer om Arbetsförmedlingens tjänster som Eures-medlem:

Hitta jobbet utomlands

Rekrytera i Europa

Vi samarbetar med andra europeiska offentliga arbetsförmedlingar och EU-kommissionen i det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar, the European Network of Public Employment Services (PES-nätverket). Syftet med samarbetet är att förbättra arbetsförmedlingarnas effektivitet och kapacitet och därmed bidra till att öka sysselsättningen i EU.

Samarbetet är reglerat genom beslut på EU-nivå och är ett prioriterat samarbete för lärande och utveckling inom Arbetsförmedlingen. Nätverkets årliga arbetsprogram med mål och aktiviteter utgör grunden för samarbetet. Framtidens arbetsmarknad, digitalisering, långtidsarbetslöshet och integration av nyanlända är exempel på frågor som behandlas i nätverket.

På EU-kommissionens webbplats för offentliga arbetsförmedlingar kan du läsa mer om samarbetet i nätverket.

PES på EU-kommissionens webbplats (ec.europa.eu)

Arbetsförmedlingen är en av medgrundarna till World Association of Public Employment Services (Wapes), en internationell organisation med arbetsmarknadsmyndigheter i mer än 80 länder som medlemmar. Wapes utgör en viktig plattform för myndighetens kontakter utanför EU, inte minst inom ramen för det internationella utvecklingssamarbetet. Arbetsförmedlingen bidrar aktivt till arbetet inom Wapes för att stärka organisationens utveckling och myndighetens internationella nätverk och referensram.

WAPES.org

EU-fonder

Vi är en viktig aktör i flera av EU:s fonder och program. Vi driver och medfinansierar projekt som ligger i linje med vårt uppdrag och som bidrar till utvecklingen av vår verksamhet.

Europeiska socialfonden plus (ESF+) är EU:s viktigaste instrument för att investera i människor. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att medverka i och ta tillvara de möjligheter som programmet ger med syfte att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Onward ESF+

Samstart

Malmökraften (esf.se)

Alla behöver- alla behövs-hållbar kompetensförsörjning

Innovativ rekrytering till norra Sverige Projekt

Nya samverkansstrukturer för hållbar arbetsmarknad

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) är en EU-fond som införts för att visa solidaritet med arbetstagare eller egenföretagare som blivit uppsagda på grund av större omstruktureringar. Arbetsförmedlingen är förvaltande myndighet för fonden.

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare

Arbetsförmedlingen arbetar även med AMIF-projekt. På Migrationsverkets hemsida kan du få mer information om beviljade AMIF-projekt, inklusive projekt som vi medfinansierar.

Migrationsverket

Internationellt utvecklingssamarbete

Arbete och sysselsättning är en effektiv bekämpare av fattigdom där den offentliga arbetsförmedlingen har en central roll för att utveckla en välfungerande arbetsmarknaden. Vårt samarbete med andra länder bedrivs i projekt och ska bidra till genomförandet av

  • Sveriges politik för global utveckling
  • FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030
  • Sveriges och EU:s biståndspolitik.

Sveriges regering lägger stor vikt vid Agenda 2030 och förväntar sig att myndigheterna ska bidra till att målen uppnås. För vår del är mål åtta, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, särskilt relevant.

Vi arbetar bland annat med länder i EU:s närområde och med länder i södra Afrika och östra Asien. I de flesta fallen syftar samarbetet till att stödja utvecklingen av arbetsmarknadsmyndigheter och arbetsmarknadspolitik i samarbetsländerna. I vissa projekt har dock arbetskraftsmigration varit det bärande temat.

Vårt hållbarhetsarbete med Agenda 2030

Finansiering och resurser

Vårt internationella utvecklingssamarbete bedrivs i projekt som är externt finansierade. De viktigaste finansiärerna är Sida och EU.

Det internationella utvecklingssamarbetet som Arbetsförmedlingen bedriver bygger på myndighetens kärnkompetens och varje år är ett 30-tal av myndighetens medarbetare engagerade i utvecklingssamarbetet.

För demokrati och minskad fattigdom

En väl fungerande arbetsförmedling bidrar till att fler människor – oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller individuella ekonomiska och andra förutsättningar – får möjlighet till utbildning, arbete och egen försörjning. Lika ekonomiska möjligheter för kvinnor och män är en av nycklarna till att kunna bekämpa fattigdom.

Vi bidrar till att bygga upp en god offentlig förvaltningskultur i samarbetsländerna, vilket är en viktig faktor i utvecklingen mot demokrati och minskad fattigdom.

Varje år publicerar vi en rapport om vårt internationella utvecklingssamarbete. Du hittar rapporter under styrning och resultat.

Styrning och resultat

Pågående projekt

Vi driver internationella utvecklingssamarbetsprojekt inom en rad områden som handlar om arbetsmarknaden.

I projekten samarbetar vi oftast med arbetsmarknadsdepartement och arbetsmarknadsmyndigheter på central, regional och lokal nivå. För att få hållbara resultat i arbetet med kapacitetsutveckling krävs också att vi samverkar med flera andra aktörer.

Arbetsförmedlingen genomför ytterligare ett internationellt utbildningsprogram (ITP), Social Protection for Sustainable Development – In line with Agenda 2030 tillsammans med det sydafrikanska forskningsinstitutet Economic Policy Research Institute (EPRI) under perioden 2019-2024. Deltagarna i det första programmet kommer ifrån Etiopien, Kenya, Zambia, Tanzania, och Uganda. I programgrupp nummer två ingår Rwanda, Kambodja, Zimbabwe, Mocambique och Sudan. Syftet med programmet är att stärka de deltagande ländernas kapacitet att utforma och införa sociala trygghetssystem i sina hemländer.

Om programmet på EPRI (epri.org)

För unga med funktionsnedsättning i Kambodja, särskilt kvinnor, är det svårt att få arbete. 2022 startade Arbetsförmedlingen ett Sida-finansierat projekt som syftar till att stärka kapaciteten både hos den offentliga arbetsförmedlingen, National Employment Agency, och organisationer i civilsamhället att stödja människor med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på ungdomar och kvinnor. Projektet är tänkt att utveckla och testa aktiva arbetsmarknadsåtgärder och ta fram en handbok för yrkesinriktad rehabilitering. Samarbete med de organisationer som idag står för det mesta av stödet till människor med funktionsnedsättning är en hörnsten projektet.

Projektperiod: 2021–2024

Arbetsförmedlingen bidrar till utvecklingen av de offentliga arbetsförmedlingarna i Albanien, Bosnien-Hercegovina och Kosovo genom ett treårigt projekt som finansieras av Sida. Fokus i projektet är arbetsmarknadsprognoser och analyser, arbete med utsatta grupper, digitala tjänster och personalutbildning. En tanke med projektet är att de tre ländernas arbetsförmedlingar ska kunna byta erfarenheter med varandra. Projektet drivs i samarbete med den schweiziska organisationen Helvetas.

Projektperiod: 2023–2026

Arbetsförmedlingen driver ett projekt i Albanien tillsammans med FN-organet UNDP samt med ADRF, en albansk organisation för människor med funktionsnedsättning. Målet är att stärka partnerskapet mellan den albanska arbetsförmedlingen, andra arbetsmarknadsaktörer samt landets kommuner. Det ska leda till en mer inkluderande och integrerad arbetsmarknad, med särskilt fokus på utsatta grupper.

Projektperiod: 2024–2026

I Bosnien-Hercegovina är arbetslösheten hög, samtidigt som många arbetsgivare rapporterar om svårigheter att hitta kvalificerad personal. Arbetsförmedlingen deltar tillsammans med Frankrikes arbetsförmedling i ett projekt som syftar till att förbättra förutsättningarna för personer som står långt från arbetsmarknaden. Projektet leds av FN-organet ILO och finansieras av EU och Sida.

Projektperiod: 2024–2025

Arbetsförmedlingen deltar i ett EU-finansierat projekt i Guatemala, vars mål är att bidra till att särskilt unga och kvinnor får fler möjligheter till arbete av bra kvalitet. Inom projektet ingår bland annat att utveckla yrkesutbildningar, särskilt för små företag. Arbetsförmedlingen bidrar främst med att stödja kollegorna i Guatemala att utveckla sätt att identifiera vilka behov som finns på arbetsmarknaden.

Projektperiod: 2023–2025

Arbetsförmedling i Europa

Arbetar ditt företag eller organisation med rekrytering och erbjuder tjänster till arbetssökande och arbetsgivare? Upptäck möjligheten att jobba med den europeiska arbetsmarknaden. Läs mer om hur du blir medlem i Eures-nätverket och vilka fördelar det kan ge.

Eures-nätverket

Kontakta oss

Vill du veta mer om pågående EU-finansierade projekt, internationellt utvecklingssamarbete eller de internationella nätverk vi deltar i så är du välkommen att kontakta oss.


E-post Internationella enheten