Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 2021 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  Ojämn återhämtning – fler behöver ställa om

  Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats. Arbetslösheten är dock fortsatt hög och effekterna av pandemin bedöms som långvariga, framför allt med tanke på det stora antalet långtidsarbetslösa. Det finns dessutom fortfarande osäkerhet kring utvecklingen och återhämtningen framöver. I Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021 presenteras Arbetsförmedlingens bedömning kring hur arbetsmarknaden kan utvecklas under 2021 och 2022.

 • 16 juni 2021 Analys och utvärdering

  Arbetssökande med ekonomiskt bistånd

  Knappt 120 000 vuxna fick ekonomiskt bistånd med anledning av arbetslöshet under 2019. Grovt uppskattat utgör detta nära var femte arbetssökande (öppet arbetslös eller i program) hos Arbetsförmedlingen.

 • 16 juni 2021 Analys och utvärdering

  Perspektiv på Arbetsförmedlingens lokala närvaro

  Arbetsförmedlingen har genomgått stora förändringar de senaste åren. Besparingarna på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag under 2019 medförde att myndigheten minskade antalet medarbetare kraftigt och anpassade sitt kontorsnät i snabb takt.

 • 7 maj 2021 Arbetsmarknadspolitiska program

  Arbetsmarknadspolitiska program

  Årsrapporten för arbetsmarknadspolitiska program publiceras årligen av Arbetsförmedlingen. Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av de arbetsmarknadspolitiska insatserna och programmen.

 • 13 april 2021 Analys och utvärdering

  Träffsäkerhet och likabehandling vid automatiserade anvisningar inom Rusta och matcha

  En ökad grad av digitalisering och automatisering av verksamheten är en viktig del av Arbetsförmedlingens reformering. Som en del av denna process utvecklar Arbetsförmedlingen kunskapen om förutsättningar och möjligheter för att använda statistiska verktyg i myndighetsutövningen.

 • 13 april 2021 Analys och utvärdering

  Vad avgör träffsäkerheten i bedömningar av arbetssökandes stödbehov?

  En viktig del av Arbetsförmedlingens reformering är en ökad grad av digitalisering och automatisering av verksamheten. Som del av denna process utvecklar Arbetsförmedlingen kunskapen om förutsättningar och möjligheter för att använda statistiska verktyg i myndighetsutövningen.

 • 13 april 2021 Analys och utvärdering

  Träffsäkerhet i bedömningen av arbetssökande

  En ökad grad av digitalisering och automatisering av verksamheten är en viktig del av Arbetsförmedlingens reformering. Som en del av denna process utvecklar Arbetsförmedlingen kunskapen om förutsättningar och möjligheter för att använda statistiska verktyg i myndighetsutövningen.

 • 13 april 2021 Analys och utvärdering

  Långtidsarbetslöshetens utveckling i spåren av pandemin

  Redan under hösten 2019 ökade antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv månader till följd av en dämpad konjunktur och en ökad strukturomvandling på arbetsmarknaden. Pandemin har förstärkt utvecklingen och det finns en överhängande risk att antalet långtidsarbetslösa, som redan är på rekordhöga nivåer, fortsätter att öka.

 • 8 april 2021 Analys och utvärdering

  Varsel under pandemin

  Efter snart ett år med Coronapandemin har 58 procent av dem som varslades i mars-juni blivit uppsagda efter ett halvår. Men det är stor variation mellan olika branscher.

 • 7 april 2021 Analys och utvärdering

  Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning

  Arbetsförmedlingen är central i arbetet med Europeiska socialfonden i Sverige och ska enligt regleringsbrevet aktivt medverka i genomförandet av programmet.

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen är en vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för cirka 200 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval
 • arbetar med vägledning

Yrkeskompassen