Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 26 november 2021 Analys och utvärdering

  Effektutvärdering av tjänsten stöd och matchning

  Matchningstjänster som utförs av fristående aktörer har använts inom Arbetsförmedlingen under lång tid, och utvecklandet av nya matchningstjänster är en grundsten i den pågående reformeringen av myndigheten. I den här rapporten effektutvärderas matchningstjänsten stöd och matchning.

 • 23 november 2021 Analys och utvärdering

  Vilka yrken bryter långtidsarbetslöshet?

  Långtidsarbetslöshet är ett stort problem på svensk arbetsmarknad. Andelen arbetslösa med långa tider utan arbete har trendmässigt ökat de senaste åren. En utveckling som förstärkts under pandemin. Av den anledningen belyser denna rapport vilka yrken som bryter långtidsarbetslöshet.

 • 19 november 2021 Analys och utvärdering

  En fördjupad analys av unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att stödja unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I denna rapport studeras hur det går för gruppen att ta sig ut på arbetsmarknaden.

 • 10 november 2021 Analys och utvärdering

  Yrkesprognos: Utblick över åren 2022 och 2026

  Arbetsförmedlingen har under en längre tid regelbundet publicerat prognosrapporten ”Var finns jobben”. Som ett led i Arbetsförmedlingens utvecklade och förändrade yrkesprognosarbete har vi valt att även göra förändringar i hur vi presenterar de övergripande resultaten på yrkesområdesnivå. Rapporten Yrkesprognoser – en utblick över åren 2022 och 2026 beskriver konkurrenssituationen inom 15 olika yrkesområden samt några utmaningar inom området kompetensförsörjning.

 • 8 november 2021 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknaden för personer över 55 år – utvecklingen sedan 2010

  174 000 fler äldre jobbar idag än för tio år sedan. Det gäller framför allt personer från 55–64 år, men allt fler jobbar också efter att de fyllt 65 år. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen om äldres arbetsmarknad.

 • 13 september 2021 Analys och utvärdering

  Hur har Covid-19 påverkat arbetsmarknaden för ungdomar?

  Arbetsmarknadsläget försämrades i samband med utbrottet av coronapandemin och de påföljande restriktionerna. Det kärva läget påverkade särskilt ungdomarnas arbetsmarknad negativt då flera av de branscher som drabbats hårt av varsel och uppsägningar är branscher med många ingångsjobb där unga ofta arbetar.

 • 9 september 2021 Analys och utvärdering

  Arbetsförmedlarnas implementering av ”Matchning från dag 1”

  Det ESF-finansierade projektet Jämställd Etablering bedrevs på Arbetsförmedlingen under åren 2018 till 2021 och det huvudsakliga syftet var att implementera och effektutvärdera insatsen ”Matchning från dag 1” i kombination med en medveten prioritering av de arbetssökande som bedömdes stå längst från arbete. Den första utvärderingen visade på positiva effekter och att det med rätt utformade metoder, inte bara går att öka andelen utrikesfödda som går ut i sysselsättning, utan också att matchning enligt MD1 fungerar för de i målgruppen som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.

 • 30 juni 2021 Analys och utvärdering

  Kundval Rusta och Matcha – Uppföljning och lärdomar efter ett år med en ny matchningstjänst

  Som en del av den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen introducerades under våren 2020 en ny matchningstjänst på svensk arbetsmarknad. Tjänsten, Kundval Rusta och Matcha (KROM), upphandlas av Arbetsförmedlingen och tillhandahålls av fristående aktörer. Denna rapport är en uppföljning av det första året med den nya tjänsten.

 • 2021 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  Ojämn återhämtning – fler behöver ställa om

  Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats. Arbetslösheten är dock fortsatt hög och effekterna av pandemin bedöms som långvariga, framför allt med tanke på det stora antalet långtidsarbetslösa. Det finns dessutom fortfarande osäkerhet kring utvecklingen och återhämtningen framöver. I Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021 presenteras Arbetsförmedlingens bedömning kring hur arbetsmarknaden kan utvecklas under 2021 och 2022.

 • 16 juni 2021 Analys och utvärdering

  Arbetssökande med ekonomiskt bistånd

  Knappt 120 000 vuxna fick ekonomiskt bistånd med anledning av arbetslöshet under 2019. Grovt uppskattat utgör detta nära var femte arbetssökande (öppet arbetslös eller i program) hos Arbetsförmedlingen.

Hitta yrkesprognoser

Hitta yrkesprognoser visar framtidsutsikter för cirka 300 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval
 • arbetar med vägledning

Hitta yrkesprognoser