Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 13 september 2021 Analys och utvärdering

  Hur har Covid-19 påverkat arbetsmarknaden för ungdomar?

  Arbetsmarknadsläget försämrades i samband med utbrottet av coronapandemin och de påföljande restriktionerna. Det kärva läget påverkade särskilt ungdomarnas arbetsmarknad negativt då flera av de branscher som drabbats hårt av varsel och uppsägningar är branscher med många ingångsjobb där unga ofta arbetar.

 • 9 september 2021 Analys och utvärdering

  Arbetsförmedlarnas implementering av ”Matchning från dag 1”

  Det ESF-finansierade projektet Jämställd Etablering bedrevs på Arbetsförmedlingen under åren 2018 till 2021 och det huvudsakliga syftet var att implementera och effektutvärdera insatsen ”Matchning från dag 1” i kombination med en medveten prioritering av de arbetssökande som bedömdes stå längst från arbete. Den första utvärderingen visade på positiva effekter och att det med rätt utformade metoder, inte bara går att öka andelen utrikesfödda som går ut i sysselsättning, utan också att matchning enligt MD1 fungerar för de i målgruppen som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.

 • 30 juni 2021 Analys och utvärdering

  Kundval Rusta och Matcha – Uppföljning och lärdomar efter ett år med en ny matchningstjänst

  Som en del av den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen introducerades under våren 2020 en ny matchningstjänst på svensk arbetsmarknad. Tjänsten, Kundval Rusta och Matcha (KROM), upphandlas av Arbetsförmedlingen och tillhandahålls av fristående aktörer. Denna rapport är en uppföljning av det första året med den nya tjänsten.

 • 16 juni 2021 Analys och utvärdering

  Arbetssökande med ekonomiskt bistånd

  Knappt 120 000 vuxna fick ekonomiskt bistånd med anledning av arbetslöshet under 2019. Grovt uppskattat utgör detta nära var femte arbetssökande (öppet arbetslös eller i program) hos Arbetsförmedlingen.

 • 16 juni 2021 Analys och utvärdering

  Perspektiv på Arbetsförmedlingens lokala närvaro

  Arbetsförmedlingen har genomgått stora förändringar de senaste åren. Besparingarna på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag under 2019 medförde att myndigheten minskade antalet medarbetare kraftigt och anpassade sitt kontorsnät i snabb takt.

 • 2021 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  Ojämn återhämtning – fler behöver ställa om

  Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats. Arbetslösheten är dock fortsatt hög och effekterna av pandemin bedöms som långvariga, framför allt med tanke på det stora antalet långtidsarbetslösa. Det finns dessutom fortfarande osäkerhet kring utvecklingen och återhämtningen framöver. I Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021 presenteras Arbetsförmedlingens bedömning kring hur arbetsmarknaden kan utvecklas under 2021 och 2022.

 • 7 maj 2021 Arbetsmarknadspolitiska program

  Arbetsmarknadspolitiska program

  Årsrapporten för arbetsmarknadspolitiska program publiceras årligen av Arbetsförmedlingen. Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av de arbetsmarknadspolitiska insatserna och programmen.

 • 13 april 2021 Analys och utvärdering

  Träffsäkerhet och likabehandling vid automatiserade anvisningar inom Rusta och matcha

  En ökad grad av digitalisering och automatisering av verksamheten är en viktig del av Arbetsförmedlingens reformering. Som en del av denna process utvecklar Arbetsförmedlingen kunskapen om förutsättningar och möjligheter för att använda statistiska verktyg i myndighetsutövningen.

 • 13 april 2021 Analys och utvärdering

  Vad avgör träffsäkerheten i bedömningar av arbetssökandes stödbehov?

  En viktig del av Arbetsförmedlingens reformering är en ökad grad av digitalisering och automatisering av verksamheten. Som del av denna process utvecklar Arbetsförmedlingen kunskapen om förutsättningar och möjligheter för att använda statistiska verktyg i myndighetsutövningen.

 • 13 april 2021 Analys och utvärdering

  Träffsäkerhet i bedömningen av arbetssökande

  En ökad grad av digitalisering och automatisering av verksamheten är en viktig del av Arbetsförmedlingens reformering. Som en del av denna process utvecklar Arbetsförmedlingen kunskapen om förutsättningar och möjligheter för att använda statistiska verktyg i myndighetsutövningen.

Hitta yrkesprognoser

Hitta yrkesprognoser visar framtidsutsikter för cirka 300 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval
 • arbetar med vägledning

Hitta yrkesprognoser