Analyser och prognoser

Arbetsförmedlingen publicerar regelbundet analyser och prognoser av arbetsmarknaden samt den egna verksamheten.

 • 17 januari 2023 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget i Sveriges län kvartal 4 2022

  Året har präglats av en stark arbetsmarknad, med en bred minskning av antalet inskrivna arbetslösa på bred front. Både det totala antalet arbetslösa, antalet långtidsarbetslösa och antalet arbetslösa unga var på tydligt lägre nivåer under det fjärde kvartalet 2022 än under samma kvartal 2021 i alla delar av landet.

 • 2022 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  Fler arbetslösa men rekordhög brist på arbetskraft

  Arbetslösheten ökar under 2023 i takt med att Sverige går in i en lågkonjunktur. Den bedömningen gör Analysavdelningen i Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2022. Samtidigt väntas ökningen delvis hållas tillbaka på grund av bristen på utbildad arbetskraft som ökat till en rekordnivå.

 • 3 november 2022 Analys och utvärdering

  Slutrapporten för ESF-projekt rusta och matcha

  ESF-projekt Kundval rusta och matcha avslutades den 30 september 2022. För att uppnå uppdraget med att dra lärdomar från tjänsten rusta och matcha deltog arbetssökande och leverantörer i projektet under hela 2021 och fram till och med den 30 juni 2022.

 • 27 oktober 2022 Analys och utvärdering

  Konjunktur- och arbetslöshetsbedömning oktober

  De ekonomiska utsikterna har försvagats sedan den senaste bedömningen gjordes, och det finns en större osäkerhet kring konjunkturens utveckling och förlopp framöver.

 • 12 oktober 2022 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget i Sveriges län kvartal 3 2022

  Det totala antalet inskrivna arbetslösa minskar, men även antalet långtidsarbetslösa och ungdomsarbetslösheten har minskat i hela landet jämfört med samma period 2021.

 • 14 juli 2022 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget i Sveriges län, kvartal 2, 2022

  Rapporten innehåller information om lokal arbetsmarknadsutveckling på läns- och kommunnivå.

 • 30 juni 2022 Analys och utvärdering

  Perspektiv på långtisdarbetslösheten 2022

  En generell slutsats är att personer med kort utbildning samt flyktinginvandrare är överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa. Det har Arbetsförmedlingen beskrivit och analyserat i flera rapporter tidigare. 

 • 2022 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  Positiv utveckling på arbetsmarknaden trots osäkert världsläge

  Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats och Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men en växande andel av de arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

 • 1 juni 2022 Analys och utvärdering

  Kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner

  I arbetet med regeringsuppdraget har Arbetsförmedlingen tagit fram en analysmodell för att definiera stora företagsetableringar och företagsexpansioner.

 • 16 maj 2022 Analys och utvärdering

  Att studera progression - En kartläggning av vägen genom insatser till arbete

  Allt fler arbetssökande står långt ifrån arbetsmarknaden och det kan i många fall ta lång tid för dem att övergå till ett arbete. Under dessa omständigheter kan det vara intressant att studera förekomsten av progression, det vill säga om arbetssökande tycks närma sig arbetsmarknaden stegvis genom att uppnå olika delmål på vägen om ett osubventionerat arbete.

Hitta yrkesprognoser

Hitta yrkesprognoser visar framtidsutsikter för cirka 300 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval
 • arbetar med vägledning

Hitta yrkesprognoser