Analyser och prognoser

Arbetsförmedlingen publicerar regelbundet analyser och prognoser av arbetsmarknaden samt den egna verksamheten.

 • 23 oktober 2023 Analys och utvärdering

  Slutrapport för Kickstart React-EU

  Projektet Kickstart React-EU avslutades den 31 juli 2023. Under projektperioden utökades budgetramen från 1 miljard till nästan 2,2 miljoner kronor. Målet var att 30 000 deltagare skulle vara inskrivna i projektet. Sammantaget har projektet haft nio insatser och omfattat cirka 125 000 deltagare.

 • 19 oktober 2023 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget kvartal 3 2023

  Till följd av det dämpade ekonomiska läget har arbetsmarknaden börjat visa tecken på att försvagas. Arbetslösheten är förvisso något lägre under det tredje kvartalet 2023 än den var under motsvarande period 2022, men antalet inskrivna arbetslösa har slutat att minska, och antalet nyanmälda platser visar inte heller på samma styrka som tidigare under året.

 • 13 september 2023 Analys och utvärdering

  Långsiktig yrkesområdesanalys – kultur, media och design

  Kulturområdet påverkades i hög grad av coronapandemin, men arbetsmarknaden har återhämtat sig väl. Yrkesområdet har generellt haft en god tillgång på arbetskraft i förhållande till efterfrågan. Möjligheterna till arbete varierar dock mellan olika yrkesgrupper. Rapporten belyser kompetensbehovet på lång sikt samt förutsättningar för en god kompetensförsörjning.

 • 12 september 2023 Analys och utvärdering

  Arbetsförmedlingens nya modell för bedömning av arbetssökandes stödbehov – funktionssätt och prestation

  När matchningstjänsten Rusta och matcha 2 infördes i april 2023 så infördes även en ny modell i bedömningsstödet för anvisningar till tjänsten. Denna rapport innehåller en teknisk beskrivning av modellens utformning och dess prestation.

 • 13 juli 2023 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget kvartal 2 2023

  Arbetsmarknaden har fortsatt att överraska positivt under det andra kvartalet 2023. Arbetslösheten har fortsatt att minska trots det försvagade ekonomiska läget, och minskningen sker på bred front både geografiskt och sett till olika grupper av arbetslösa.

 • 14 juni 2023 Arbetsmarknadsprognoser

  Arbetslösheten vänder uppåt i år

  Trots det osäkra ekonomiska läget är arbetslösheten nu den lägsta sedan 2009. Men efterfrågan på arbetskraft väntas avta under andra halvan av 2023 och arbetslösheten vänder uppåt. Den bedömningen gör Analysavdelningen i Arbetsmarknadsutsikterna våren 2023.

 • 23 maj 2023 Analys och utvärdering

  Förbättrad uppföljning av skolsamverkan för unga med funktionsnedsättning

  Arbetsförmedlingen behöver förbättra möjligheterna att följa upp arbetet med skolsamverkan för unga med funktionsnedsättning. Det konstaterar analysavdelningen i en rapport som ger förslag på utveckling och utredning som krävs för att stärka uppföljningen av skolsamverkan.

 • 24 april 2023 Analys och utvärdering

  Effekter av subventionerade anställningar på lärande och integration

  Syftet med denna rapport är att svara på frågan om ett arbetsmarknadsinträde i form av en subventionerad anställning leder till ökat lärande och integration.

 • 13 april 2023 Analys och utvärdering

  Omvärldsrapport 2023

  Arbetsförmedlingens omvärldsrapport år 2023 belyser faktorer som påverkar arbetsmarknaden generellt och, även specifikt, myndighetens verksamhet.

 • 13 april 2023 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget kvartal 1 2023

  Inledningen av 2023 har haft en fortsatt motståndskraftig arbetsmarknad trots ett sämre läge för svensk ekonomi. Framtiden är oviss, men Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten väntas stiga under 2023.