Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 23 november 2020 Analys och utvärdering

  Storstadsregionernas arbetsmarknad

  Fokus i den här rapporten är på arbetsmarknaden i Sveriges tre storstadsregioner. Syftet är att studera arbetsmarknadens utveckling under perioden 2007-2018, både när det gäller skillnader mot övriga Sverige liksom inbördes skillnader i utvecklingen för Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen. Perioden fångar en hel konjunkturcykel; från toppen av en högkonjunktur, genom finans- och skuldkrisen, till 2010-talets avslutande år med rekordstark befolkningstillväxt och ny högkonjunktur.

 • 9 november 2020 Analys och utvärdering

  Påverkas arbetssökandes chanser av förval?

  I november 2016 genomfördes en förändring som innebar att alla arbetssökande som skriver in sig online klassas som matchningsbara från att tidigare ha klassats som icke matchningsbara. Denna effektutvärdering visar att förändringen fick fler arbetssökande att övergå till arbete och studier.

 • 1 juli 2020 Analys och utvärdering

  Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen

  Att underlätta arbetsmarknadsetableringen och därmed undvika långvarig frånvaro från arbetsmarknaden är viktigt. Särskilt viktigt är det att se till att unga med funktionsnedsättning får en varaktig anknytning på arbetsmarknaden eftersom deras anknytning till arbetsmarknaden över tid har försvagats. Syftet med denna rapport är att studera unga med funktionsnedsättning för att se hur länge de förblir inskrivna på Arbetsförmedlingen och av vilken orsak de avslutat sin inskrivning. Rapporten har även ett särskilt fokus på skillnader mellan kvinnor och män.

 • 22 juni 2020 Analys och utvärdering

  Automatiseringen på den svenska arbetsmarknaden

  Mer än något har teknisk utveckling påverkat samhället och arbetsmarknaden över tid. Teknikutvecklingen har medverkat till en kraftig produktivitetsutveckling, skapat ekonomiskt välstånd och lagt grunden för välfärdens utveckling.

 • 18 juni 2020 Analys och utvärdering

  Matchningsinsatser för personer som nyligen har får uppehållstillstånd

  Regeringen gav 2017 Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska öka andelen utrikesfödda kvinnor som arbetar eller studerar. Projektet Jämställd etablering har initierats som en del av denna handlingsplan. I denna första rapport, som använder data från projektets första år, visas att den utvärderade matchningsinsatsen ökar sannolikheten att vara i arbete och studier jämfört med Arbetsförmedlingens ordinarie stöd.

 • 2020 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  Krisen på arbetsmarknaden blir långvarig

  Arbetsförmedlingens bedömning för år 2020 och 2021 visar på en fortsatt dramatisk ökning av arbetslösheten. Antalet inskrivna arbetslösa bedöms överstiga 600 000 i början av nästa år. Långtidsarbetslösheten väntas i sin tur öka till historiskt höga nivåer.

 • 15 juni 2020 Analys och utvärdering

  Arbetsförmedlingens lokala närvaro

  Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Av uppdraget framgår att en ändamålsenlig lokal närvaro kan åstadkommas genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom deltagande vid statliga servicekontor. Arbetsförmedlingen lämnade en första lägesbeskrivning kring uppdraget den 14 februari 2020.

 • 8 maj 2020 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadspolitiska program, årsrapport 2019

  Årsrapporten för arbetsmarknadspolitiska program har publicerats av Arbetsförmedlingen. Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av de arbetsmarknadspolitiska insatserna och programmen. Rapporten beskriver programmens syfte, innehåll, deltagare, resultat och kostnader. Varje kapitel i denna rapport går att läsa fristående. Detta upplägg innebär att vissa upprepningar av förklaringar måste göras, bland annat av regler och villkor som är gemensamma. Avsikten är att rapporten ska kunna fungera som ett referens- och uppslagsverk i olika sammanhang.

 • 8 maj 2020 Analys och utvärdering

  Aktiviteter i etableringsuppdraget, årsrapport 2019

  Denna rapport redovisar aktiviteter under 2019 inom etableringsreformen/ etableringsuppdraget enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. I rapporten redovisas även sammanfattande uppgifter om etableringsreformen under 2010-talet.

 • 8 maj 2020 Analys och utvärdering

  Aktivitetsgraden och förekomsten av sanktioner inom etableringsprogrammet

  Arbetsförmedlingen har den 17 mars 2020 beslutat att tillfälligt upphöra med att fatta beslut om sanktioner och att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna med anledning av utebliven aktivitetsrapport. Arbetsförmedlingen har också beslutat att tillfälligt upphöra med att fatta beslut om sanktioner för programdeltagare samt att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna.


Yrkeskompassen

Yrkeskompassen är en vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för cirka 200 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval
 • arbetar med vägledning

Yrkeskompassen