Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 22 februari 2021 Analys och utvärdering

  Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken: Intensivåret

  Arbetsförmedlingen har fått uppdrag att i samband med årsredovisningen 2020 återrapportera statusen vad avser införandet av ett intensivår. Intensivåret är en del av den sakpolitiska överenskommelsen från januari 2019 som tecknades mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet.

 • 11 februari 2021 Analys och utvärdering

  Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken etableringsjobb

  Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att i samband med årsredovisningen 2020 återrapportera om status vad avser genomförandet av etableringsjobb. Modellen för etableringsjobb togs fram av LO, Unionen och Svenskt näringsliv 2017. Sedan dess har även regeringen, Liberalerna och Centerpartiet kommit överens om att etableringsjobb ska införas.

 • 5 februari 2021 Analys och utvärdering

  Kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden till år 2030

  Arbetsförmedlingen har i samarbete med McKinsey & Company och McKinsey Global Institute tidigare beräknat hur automatiseringen kan påverka Sveriges framtida arbetsmarknad. Denna rapport visar hur efterfrågan på kompetenser och förmågor kan förändras till år 2030. Rapporten beskriver med stora penseldrag hur kompetenskraven utvecklas på den svenska arbetsmarknaden till år 2030.

 • 28 januari 2021 Analys och utvärdering

  Effekter av arbetsmarknadspolitiska program 2010–2018

  I den här rapporten presenteras den senaste effektutvärderingen av de arbetsmarknadspolitiska programmen arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och stöd till start av näringsverksamhet. Vi visar vilka effekter programmen har haft på övergången till arbete ett år efter programmets start för deltagare under perioden 2010–2018. För deltagare under åren 2012–2014 visar vi även hur effekterna ser ut på fem års sikt.

 • 2020 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  Stabilare arbetsmarknad men återhämtningen blir mer utdragen

  Det är fortfarande ett allvarligt läge på svensk arbetsmarknad. Osäkerheten är stor och i nuläget är det svårt att göra prognoser. Det som presenteras i Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2020 är Arbetsförmedlingens huvudscenario kring hur arbetsmarknaden kan utvecklas under 2021 och 2022.

 • 4 december 2020 Analys och utvärdering

  Genomförandet av försöksverksamheten Progress – tidiga möten

  Under 2015 genomförde Arbetsförmedlingen och IFAU projektet Progress – tidiga möten för att studera effekter av fler tidiga möten mellan arbetsförmedlare och arbetssökande. Projektet finansierades med medel från EU-programmet för sysselsättning och social innovation (Easi) och genomfördes som en storskalig randomiserad försöksverksamhet.

 • 30 november 2020 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsetablering av nyanlända lågutbildade flyktingar

  I den här rapporten utvärderar vi en ny och ambitiös insats, Välkommen till Framtiden , som riktar sig till nyanlända flyktingar med låg utbildning. Vi finner stora positiva effekter på andelen sysselsatta: bland deltagarna var det ca 30 procent som hade sysselsättning under första året efter insatsen, jämfört med ca 15 procent i jämförelsegruppen.

 • 23 november 2020 Analys och utvärdering

  Storstadsregionernas arbetsmarknad

  Fokus i den här rapporten är på arbetsmarknaden i Sveriges tre storstadsregioner. Syftet är att studera arbetsmarknadens utveckling under perioden 2007-2018, både när det gäller skillnader mot övriga Sverige liksom inbördes skillnader i utvecklingen för Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen. Perioden fångar en hel konjunkturcykel; från toppen av en högkonjunktur, genom finans- och skuldkrisen, till 2010-talets avslutande år med rekordstark befolkningstillväxt och ny högkonjunktur.

 • 9 november 2020 Analys och utvärdering

  Påverkas arbetssökandes chanser av förval?

  I november 2016 genomfördes en förändring som innebar att alla arbetssökande som skriver in sig online klassas som matchningsbara från att tidigare ha klassats som icke matchningsbara. Denna effektutvärdering visar att förändringen fick fler arbetssökande att övergå till arbete och studier.

 • 1 juli 2020 Analys och utvärdering

  Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen

  Att underlätta arbetsmarknadsetableringen och därmed undvika långvarig frånvaro från arbetsmarknaden är viktigt. Särskilt viktigt är det att se till att unga med funktionsnedsättning får en varaktig anknytning på arbetsmarknaden eftersom deras anknytning till arbetsmarknaden över tid har försvagats. Syftet med denna rapport är att studera unga med funktionsnedsättning för att se hur länge de förblir inskrivna på Arbetsförmedlingen och av vilken orsak de avslutat sin inskrivning. Rapporten har även ett särskilt fokus på skillnader mellan kvinnor och män.


Yrkeskompassen

Yrkeskompassen är en vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för cirka 200 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval
 • arbetar med vägledning

Yrkeskompassen