Förklaring av verktyget för månadsstatistiken

Månadsstatistiken består av flikarna Arbetsmarknadsdata, Arbetssökande antal/andel, Kultur och Utskriftsrapporter. Du väljer flik genom att klicka på den. All statistik innefattar åldrarna 16 till 64 år där inget annat anges.

Arbetsmarknadsdata

Arbetsmarknadsdata redovisar en sammanställning av statistiken för den senaste månaden, motsvarande månad föregående år samt den procentuella förändringen. I fliken Arbetsmarknadsdata finns en underflik där du kan välja att få statistiken redovisad på kön.

Startläge är arbetsmarknadsdata för hela landet. Du kan välja att få statistiken redovisad på län, kommun, ungdomar och födelseland. För att göra ett val i boxarna, klicka antingen i den tomma rutan eller på pilen precis till höger om boxen. I listan som då visar sig klickar du på den variabel du vill se. 

Arbetssökande antal/andel

Arbetssökande antal/andel redovisar arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd för den senaste månaden samt förändring mot motsvarande månad föregående år. I fliken Arbetssökande antal/andel finns en underflik där du kan välja att få statistiken redovisad på kön. Du kan även välja att få statistiken redovisad som andel av den registerbaserade arbetskraften. Här kan du visa flera län eller kommuner samtidigt.

Startläge i den här fliken redovisar rikssiffror och samtliga län i antal. Om du väljer ett län så redovisas länssiffran tillsammans med samtliga kommuner i det länet.

I kommunlistan markerar du i varje kommun du vill visa i tabellen. Om du redan valt ett län kan du endast välja de kommuner som ingår i det länet. För att ta bort ett val, klicka en gång i rutan där valet står grönmarkerat eller ta bort krysset. Det går även att klicka på knappen radera val som visas längst upp på högra sidan. Då raderas samtliga gjorda val på sidan. I rubrikraden ovanför datatabellen står vilka val som är gjorda.

Kultur

Kultur är en särredovisning av arbetsmarknadsdata för Arbetsförmedlingen Kultur Media. Observera att data för Arbetsförmedlingen Kultur Media ingår som en delmängd i redovisningen av arbetsmarknadsdata för hela landet. Här är urvalsmöjligheterna något annorlunda jämfört med arbetsmarknadsdata för hela landet. Startläget är data för Arbetsförmedlingen Kultur Media totalt.

Utskriftsrapporter

I Utskriftsrapporter kan du skriva ut färdiga tabeller från månadsstatistiken.

Urvalsmöjligheter i månadsstatistiken

För att göra ett val i boxarna klickar du antingen i den tomma rutan eller på pilen precis till höger om boxen. I listan som då visas klickar du på den variabel du vill se.

För att ta bort ett val, klicka en gång i rutan där valet är grönmarkerat. Det går även att klicka på knappen "Radera val" som visas längst upp på högra sidan. Då raderas samtliga gjorda val på sidan. I rubrikraden ovanför datatabellen står det vilka val som är gjorda.

Urval

Län

Det län som sökande tillhörde vid uppdateringstillfället.

Kommun

Den kommun sökande hade som hemkommun vid uppdateringstillfället.

Ungdomar

Åldersgrupp 18-24 år.

Födelseland

Avser det land där en person är född. Grupperas enligt: födda i sverige, födda i europa utom sverige, födda utanför europa.

Kön

Kvinna respektive man.

Visa per andel

Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på våra pressmeddelanden