Förklaring av verktyget för månadsstatistiken

Månadsstatistiken består av tre delar: Arbetsmarknadsdata, Arbetssökande antal/andel, och Kultur Media. Du väljer del genom att klicka på knapparna längst upp till höger på sidan. All statistik innefattar åldrarna 16 till 64 år där inget annat anges.

Arbetsmarknadsdata

Arbetsmarknadsdata redovisar en sammanställning av statistiken för den senaste månaden, motsvarande månad föregående år samt den procentuella förändringen.

I tabellen för Arbetsmarknadsdata finns två flikar där du kan välja att få statistiken redovisad totalt eller uppdelad per kön.

Startläge är arbetsmarknadsdata för hela landet. Du kan välja att få statistiken redovisad på län, kommun, ungdomar och födelseland och om de tillhör Etablering. För att göra val klickar du på knapparna över tabellen där du sedan får en lista med variabler att välja mellan.

Arbetssökande antal/andel

Arbetssökande antal/andel redovisar öppet arbetslösa samt sökande i program för den senaste månaden samt förändring motsvarande månad föregående år. I tabellen Arbetssökande antal/andel finns två flikar där du kan välja att få statistiken redovisad på kön.

Du kan även välja att få statistiken redovisad i form av en tidsserie genom att klicka flikarna som har en grafsymbol.

Startläge är andel arbetssökande för hela landet. Genom att klicka på knappen Antal eller andel kan du välja att se antal eller andel av registerbaserad arbetskraft. Om du väljer ett län så redovisas länet tillsammans med samtliga kommuner i det länet. Vid val av kommun markerar du varje kommun du vill visa i tabellen. Om du redan valt ett län kan du endast välja de kommuner som ingår i det länet.


Kultur Media 16-64 år

Kultur Media 16-64 år är en särredovisning av arbetsmarknadsdata för Arbetsförmedlingen Kultur Media. Här är urvalsmöjligheterna något annorlunda jämfört med arbetsmarknadsdata för hela landet. Startläget är data för Arbetsförmedlingen Kultur Media för hela landet.

Data för Arbetsförmedlingen Kultur Media ingår som en delmängd i redovisningen av arbetsmarknadsdata för hela landet

Hur du gör urval i månadsstatistiken

För att göra ett val klickar du på knapparna Månad, Län, Kommun, Ungdomar, Födelseland eller Tillhör etablering. I listan som då visas klickar du på den variabel du vill se. I rubrikraden längst upp visas vilka val som är gjorda.

För att ta bort ett val, klicka en gång i rutan där valet är grönt. Det går även att klicka på knappen Rensa alla urval som visas längst upp på vänstra sidan. Då raderas samtliga gjorda val på sidan.

Varför visas "<5"?

I statistiken redovisas inte antal under 5 då det medför risk för röjande av enskild individ.


Urval

Välj rapport

Redovisning av en specifik rad i huvudtabellen, tex Nyinskrivna sökande. Den valda rapporten visas i som en tidsserie med månadsvisa jämföresler. Genom att välja tabell visas data.

Månad

Senaste månaden är förvald och det går att välja tidigare perioder.

Län

Den uppgift som finns om den arbetssökandes hemlän.

Kommun

Den uppgift som finns om den arbetssökandes hemkommun.

Ungdomar

Åldersgrupp 18-24 år.

Födelseland

Avser det land där en person är född. Grupperas enligt: födda i Sverige, födda i Europa utom Sverige, födda utanför Europa.

Tillhör etablering

Avser personer som vid uppdateringstillfället tillhör etableringen, dvs etablering av nyanlända personer.

Kön

Kvinna respektive man.

Visa per andel

Inskrivna arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften. Förklaring av Registerbaserad arbetskraft finns på sidan förklaring av statistiken under delrubriken Begrepp och definitioner i vår statistik.