Förklaring av statistiken

Varje vardag går uppgifter från de operativa förmedlingssystemen till Arbetsförmedlingens datalager. Uppgifterna ligger till grund för såväl vecko- som månadsstatistiken.

Statistik över arbetssökande och lediga jobb

Statistiken över arbetssökande omfattar personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen och är uppdelade i bland annat öppet arbetslösa och deltagare i olika typer av arbetsmarknadspolitiska program. Den statistik som redovisas månadsvis omfattar personer mellan 16-65 år. Den statistik som redovisas veckovis omfattar alla åldrar.

Statistiken över antalet lediga jobb, består av de rekryteringsbehov som arbetsgivare anmält till Arbetsförmedlingen.

Statistikmyndigheten SCB

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik ska inte förväxlas med den officiella arbetsmarknadsstatistiken som tillhandahålls av Statistikmyndigheten SCB. SCB:s aktuella uppgifter om bland annat sysselsatta, arbetslösa och arbetskraften utgår från månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU). Vid jämförelser med statistik från andra länder ska SCB:s arbetsmarknadsstatistik användas. Till följd av olika metoder för uppgiftsinsamling redovisar AKU och Arbetsförmedlingens registerstatistik inte samma antal arbetslösa. Skillnaden är störst under sommarmånaderna.

Skillnaden mellan Arbetsförmedlingens och SCB:s statistik

Begrepp och definitioner i vår statistik

Lediga jobb

 • Nya lediga jobb
  Nya lediga jobb som arbetsgivaren anmäler till Arbetsförmedlingen under veckan/månaden. Ordertyp = 01, 02, 04, 13 Varaktighet = 1, 2, 3, 7
 • Alla lediga jobb
  Jobb som är lediga och som fortfarande går att söka vid veckans/månadens slut. Ordertyp = 01, 02, 04, 13 Varaktighet = 1, 2, 3, 7. Då hela årets statistik presenteras brukar det vara det genomsnittliga värdet.

Ordertyp
01 = Vanliga platser
02 = Ferieplatser/sommarvikariat. Platser aktuella under maj-september som har en varaktighet på högst tre månader, med eller utan krav på yrkesutbildning.
04 = Ackvirerade platser. Platser som förmedlingen "hämtat hem" och som inte kan tillsättas omgående.
13 = Kulturarbeten. Uppdrag inom kulturområdet.

Varaktighet
1 = Tills vidare
2 = Längre än 6 månader
3 = 3-6 månader
7 = 11 dagar till 3 månader

Arbetsökande som fått arbete

Arbetssökande som fått arbete. En person har arbete om den befinner sig i någon sökandekategori som innebär arbete eller om personen är avregistrerad (avaktualiserats) med en kod som innebär arbete.

Sökandekategori som innebär arbete
21 = Deltidsarbetslös
20 = Etableringsjobb
22 = Timanställd
24 = Skyddat arbete samhall (visstidsanställda)
30 = Introduktionsjobb
31 = Tillfälligt arbete
33 = Nystartsjobb
35 = Ombytessökande Samhall
38 = Lönebidrag för utveckling i anställning
39 = Lönebidrag för trygghet i anställning
40 = Yrkesintroduktion
41 = Ombytessökande
42 = Lönebidrag för anställning
43 = Offentligt skyddat arbete
51 = Extratjänster
58 = Lönebidrag för utveckling i arbete hos Samhall

Avregistrering som innebär arbete (avaktualiseringsorsaker)
1 = Fått tillsvidareanställning
2 = Fått tidsbegränsad anställning
3 = Fått fortsatt anställning hos samma arbetsgivare
4 = Fått anställning inom Samhall

Nya inskrivna arbetssökande

Ny inskrivna arbetssökande är antalet personer som skriver in sig på arbetsförmedlingen under en månad. Om en person skriver in sig flera gånger under månaden så räknas personen bara en gång.

Inskrivna arbetslösa

Inskrivna arbetslösa är en summering av antalet öppet arbetslösa och arbetslösa som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program (Arbetslösa i program)

Utan arbete

 • Personer som är öppet arbetslösa eller arbetslösa som deltar i program och varit sammanhängande utan arbete i mer än sex månader.
 • Personer som är öppet arbetslösa eller arbetslösa som deltar i program och varit sammanhängande utan arbete i mer än 12 månader.
 • Personer som är öppet arbetslösa eller arbetslösa som deltar i program och varit sammanhängande utan arbete i mer än 24 månader.

Samtliga inskrivna

Samtliga personer som är inskrivna hos arbetsförmedlingen i slutet av veckan/månaden. Då hela året presenteras brukar det vara det genomsnittliga värdet. Kan också benämnas som kvarstående sökande i tex excelfiler.

Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa (11, 95-98) Arbetssökande utan arbete som aktivt söker jobb, omgående kan börja jobba och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Arbetslösa i program

Personer som deltar i något av följande program räknas som arbetslösa.

Arbetsmarknadsutbildning

 • Arbetsmarknadsutbildning (81) Yrkesinriktad utbildning som ges i form av kurser som Arbetsförmedlingen upphandlar av olika utbildningsanordnare där syftet är att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Validering

 • Validering (86) Syftar till att bekräfta individens tidigare anskaffade kunskaper och kompetenser och ge ett formellt erkännande som är gångbart på arbetsmarknaden eller inför vidare studier och kompletterande insatser.

Arbetspraktik

 • Arbetspraktik (54) Yrkesutövning under handledning som utförs på en arbetsplats med ändamål på yrkesorientering, yrkespraktik eller arbetslivserfarenhet. Praktiken får pågå i högst sex månader och få anvisas från den dag personen fyller 20 år. Unga funktionshindrade och den som uppbär inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetskassa kan få arbetspraktik innan de fyllt 20 år.

Stöd till start av näringsverksamhet

 • Stöd till start av näringsverksamhet (46) Program med aktivitetsstöd vid start av näringsverksamhet som lämnas under sex månader för de som vill starta näringsverksamhet, ensam eller tillsammans med andra, under förutsättningen att affärsidén är lönsam och bedöms ge varaktig ekonomisk försörjning.

Jobbgaranti för ungdomar

 • Jobbgaranti för ungdomar (69) Aktivitet för ungdomar som fyllt 16 men inte 25 år och under en period om tre sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Aktiviteterna i Jobbgaranti för ungdomar får genomföras i Arbetsförmedlingens regi eller upphandlas. Den som anvisas till Jobbgaranti för ungdomar har ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan.

Förberedande insatser

 • Förberedande utbildning (83) I syfte att underlätta den arbetssökandes val av arbete ska de förberedande eller orienterande utbildningar, som kan vara upphandlade eller om särskilda villkor är uppfyllda ges inom det reguljära utbildningsväsendet, vara av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär och ska särskilt användas för den som behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete.
 • Förberedande insatser (80)
  Avser insatser som innebär någt av kartläggning, vägledning och rehabilitering.

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

 • Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning (75) Avser insatser som sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden. Projektet ska vara av det slaget att det inte kan anordnas inom ramen för övriga program och det ska syfta till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Jobb- och utvecklingsgaranti

 • Jobb- och utvecklingsgaranti (70) Individuellt utformad åtgärd i anslutning till att den sökande blir utförsäkrad. Programmet är indelad i tre faser, Kartläggning, Arbetspraktik och Varaktig samhällsnyttig sysselsättning.

Etableringsprogrammet

 • Etableringsprogrammet (68) Syftet är att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
 • Etableringsprogrammet, kartläggning (28) Kartläggning av utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och kompetens, förmåga och förutsättningar att delta i etableringsprogrammet.

Förmedlingsinsatser

 • Förmedlingsinsatser (74) kategorin visar antalet personer som deltar i matchningstjänsten rusta och matcha 2 och som inte samtidigt deltar i något av programmen Jobb- och utvecklingsgatantin, Jobbgarantin för ungdomar eller Etableringsprogrammet.

Arbetssökande som har arbete utan stöd

Deltidsarbetslösa

 • Deltidsarbetslösa (21) Personer med en fast eller tidsbegränsad anställning som har en kortare tjänstgöringstid än de skulle vilja ha. Deltidsarbetslösa som påbörjar ett program parallellt med deltidsarbetet ska registreras med programmets kod.

Arbetssökande med tillfällig timanställning

 • Tillfällig timanställning (22) Ett arbete på minst 8 timmar i veckan i genomsnitt och månad, där arbetet är av tillfällig karaktär (s.k. springvikarier, behovsanställda). Personer med tillfällig timanställning som påbörjar ett program parallellt med sin timanställning ska registreras med programmets kod.

Arbetssökande med tillfälligt arbete

 • Skyddat arbete Samhall (24) Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som får en visstidsanställning inom Samhall visas i denna kategori. Ärendetypen Skyddat arbete Samhall ligger till grund för kategorin.
 • Arbetssökande med tillfälligt arbete (31) Arbete i önskad omfattning där arbetet har mindre än tre månaders varaktighet. Hit hör även personer som blivit uppsagda till följd av varsel, oavsett uppsägningsperiodens längd.

Inskrivna som vill byta arbete

 • Ombytessökande (41) Arbetssökande med fast arbete och i önskad omfattning, som vill byta till ett annat arbete. Nuvarande anställningens varaktighet ska vara i mer än tre månader.
 • Ombytessökande Samhall (35) Arbetssökande med anställning vid Samhall som vill byta till ett annat arbete.

Arbetssökande som har arbete med stöd

Anställningsstöd

Vid anställning av personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete, får arbetsgivaren ekonomiskt stöd i form av skattekreditering, Anställningsstöd, under en begränsad period. Anställningsstöd får lämnas till både privat och offentlig arbetsgivare och anställningen kan vara en tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning. Den anställde har lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal i branschen.

 • Introduktionsjobb (30) Introduktionsjobbens syfte är att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden och på sikt öka möjligheterna att få en osubventionerad anställning.
 • Extratjänster (51) Extratjänst är en form av särskilt anställningsstöd för personer som är arbetssökande och inskrivna hos Arbetsförmedlingen samt har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin med ersättning sedan 450 dagar. Syftet är att erbjuda anställning med kollektivavtalsenlig lön. Individen ska utföra välbehövda uppgifter och förstärka de verksamheter som de får arbete inom. Från den 1 januari 2022 fattas inga nya beslut om extratjänster.

Anställningsstöd som fasats ut och som visas i äldre perioder i statistiken.

 • Moderna beredskapsjobb (50)

Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

 • Lönebidrag för anställning (42) Ekonomisk kompensation till arbetsgivare vid anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Den anställde har lön och andra anställningsförmåner som följer kollektivavtal i branschen under tiden i lönebidrag. Lönebidrag omförhandlas varje år och kan lämnas i högst fyra år. Anställningen kan vara inom den privata eller offentliga sektorn.
 • Offentligt skyddat arbete, OSA (43) Anställning hos offentliga arbetsgivare i rehabiliterande syfte där målgruppen utgörs av arbetslösa med socialmedicinsk funktionsnedsättning, personer med långvarig psykisk sjukdom samt arbetslösa som omfattas av LSS (lagen om stöd och service). Under tiden betalas lön till den anställde.
 • Lönebidrag för utveckling i anställning (38) Anställning i form av arbete i kombination med andra insatser som möjliggör utveckling av arbetsförmågan, där målgruppen är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som står långt från arbetsmarknaden. Anställningen varar längst tolv månader.
 • Lönebidrag för trygghet i anställning (39) Anställning, som ett alternativ till skyddat arbete hos Samhall, där målgruppen är personer som har omfattande funktionsnedsättning, stora begränsningar i arbetsförmåga och därmed stora svårigheter att få anställning med annat stöd eller annan insats. Trygghetsanställning kan komma till stånd hos alla kategorier av arbetsgivare, utom Samhall.

Övriga inskrivna

 • Arbetssökande med förhinder (14) Arbetssökande som är förhindrad att aktivt söka arbete och/eller omgående tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete. Vid inskrivning i sökandekategori 14 skickas automatiskt en avanmälan till berörd arbetslöshetskassa.
 • Kommuninsats (15) Ungdomar, 16-24 år, som är inskrivna på Arbetsförmedlingen men som har aktiviteter på heltid som kommunen ansvarar för.
 • Yrkesfiskare (23) Inskrivna på Arbetsförmedlingen och som söker arbetslöshetsersättning på grund av tillfälligt avbrott i fisket.
 • Utresande EU/EES-sökande (34) Arbetssökande som har beviljats intyg U2 för att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz med rätt till bibehållen svensk arbetslöshetsersättning under en begränsad period.

Nystartsjobb

Nystartsjobb (33) Anställning, för personer som stått utanför arbetslivet länge samt för nyanlända invandrare, där privata och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet får ekonomisk ersättning motsvarande arbetsgivaravgiften.

Etableringsjobb

Etableringsjobb (20) riktar sig till personer som har varit arbetslösa länge eller tillhör en viss kategori av nyanlända. Etableringsjobb innebär en tidsbegränsad anställning på heltid i max två år.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion (40) Yrkesintroduktionsanställningar ska underlätta för arbetssökande, som har formell utbildning men saknar yrkeserfarenhet, att komma in på arbetsmarknaden. Anställningen ger möjlighet att lära sig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som man har ett jobb med lön som motsvarar minst 75 procent av lönen i kollektivavtalet, beroende på hur stor del av arbetstiden som är handledning eller utbildning.
För att tillhöra målgruppen för stöd för yrkesintroduktionsanställning ska den arbetssökande vara ungdom 15-24 år, nyanländ eller långtidsarbetslös.

Andel inskrivna arbetslösa

Andelen arbetslösa beräknas genom att dividera (dela) antalet inskrivna arbetslösa för aktuell månad (uppgift från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik) med siffran över arbetskraften baserad på preliminära månatliga uppgifter från BAS (uppgift från SCB). Arbetsförmedlingen beräknar arbetskraften som ett genomsnitt av de senaste tolv månaderna.

Exempel andel inskrivna arbetslösa januari 2024.

Andel inskrivna arbetslösa januari 2024 (AF)/Arbetskraften BAS (SCB) genomsnitt för november 2022-oktober 2023

Fram till december 2023 gjordes beräkningen på ett annat sätt och baserades på uppgifter från SCB RAMS (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik).

Statistikdatabasen SCB

Arbetsmarknad SCB

BAS SCB