Förklaring av statistiken

Varje vardag går uppgifter från det operativa förmedlingssystemen till Arbetsförmedlingens datalager. Uppgifterna ligger till grund för såväl vecko- som månadsstatistiken.

Arbetssökande vs lediga jobb

Statistiken över arbetssökande omfattar personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen och är uppdelade på bland annat öppet arbetslösa och deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program. Platsstatistiken, alltså antal lediga jobb, består av de rekryteringsbehov som arbetsgivare anmält till Arbetsförmedlingen.

Statistiska centralbyrån (SCB)

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik ska inte förväxlas med den officiella arbetsmarknadsstatistiken som tillhandahålls av Statistiska centralbyrån (SCB). SCB:s aktuella uppgifter om bland annat sysselsatta, arbetslösa och arbetskraften utgår från månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU). Vid jämförelser med statistik från andra länder ska SCB:s arbetsmarknadsstatistik användas. Till följd av olika metoder för uppgiftsinsamling redovisar AKU och Arbetsförmedlingens registerstatistik inte samma antal arbetslösa. Skillnaden är störst under sommarmånaderna.

Till Statistiska centralbyrån

Begrepp och definitioner i vår statistik

Platser

 • Nyanmälda platser
  Nya lediga platser som arbetsgivaren anmäler till Arbetsförmedlingen under veckan/månaden. Ordertyp = 01, 02, 04, 13 Varaktighet = 1, 2, 3, 7
 • Kvarstående platser
  Platser som fortfarande är lediga vid veckans/månadens slut, platsen är alltså inte avrapporterad. Ordertyp = 01, 02, 04, 13 Varaktighet = 1, 2, 3, 7. Då hela årets statistik presenteras brukar det vara det genomsnittliga värdet.

Ordertyp
01 = Vanliga platser
02 = Ferieplatser/sommarvikariat. Platser aktuella under maj-september som har en varaktighet på högst tre månader, med eller utan krav på yrkesutbildning.
04 = Ackvirerade platser. Platser som förmedlingen "hämtat hem" och som inte kan tillsättas omgående.
13 = Kulturarbeten. Uppdrag inom kulturområdet.

Varaktighet
1 = Tills vidare
2 = Längre än 6 månader
3 = 3-6 månader
7 = 11 dagar till 3 månader

Sökande som fått arbete

Sökande som fått arbete. En person har arbete om den befinner sig i någon sökandekategori som innebär arbete eller om personen är avaktualiserad med en kod som innebär arbete.

Sökandekategori som innebär arbete
21 = Deltidsarbetslös
22 = Timanställd
30 = Introduktionsjobb
31 = Tillfälligt arbete
33 = Nystartsjobb
35 = Ombytessökande Samhall
38 = Lönebidrag för utveckling i anställning
39 = Lönebidrag för trygghet i anställning
40 = Yrkesintroduktion
41 = Ombytessökande
42 = Lönebidrag för anställning
43 = Offentligt skyddat arbete
45 = Förstärkt särskilt anställningsstöd
47 = Trainee brist
48 = Trainee välfärd 
49 = Särskilt anställningsstöd
51 = Extratjänster
58 = Lönebidrag för utveckling i arbete hos Samhall

Avaktualiseringsorsak som innebär arbete
1 = Fått tillsvidareanställning
2 = Fått tidsbegränsad anställning
3 = Fått fortsatt anställning hos samma arbetsgivare
4 = Fått anställning inom Samhall

Inskrivna arbetslösa - öppet arbetslösa och sökande i program

- därav utan arbete
 • Personer som är öppet arbetslösa eller deltar i program och varit sammanhängande utan arbete i mer än sex månader.
 • Personer som är öppet arbetslösa eller deltar i program och varit sammanhängande utan arbete i mer än 12 månader.
 • Personer som är öppet arbetslösa eller deltar i program och varit sammanhängande utan arbete i mer än 24 månader.

Kvarstående sökande

Samtliga personer som är inskrivna hos arbetsförmedlingen i slutet av veckan/månaden. Då hela året presenteras brukar det vara det genomsnittliga värdet.

Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa (11, 95-98) Arbetssökande utan arbete som aktivt söker jobb, omgående kan börja jobba och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Sökande i program

Arbetsmarknadsutbildning

 • Arbetsmarknadsutbildning (81) Yrkesinriktad utbildning som ges i form av kurser som Arbetsförmedlingen upphandlar av olika utbildningsanordnare där syftet är att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Validering

 • Validering (86) Syftar till att bekräfta individens tidigare anskaffade kunskaper och kompetenser och ge ett formellt erkännande som är gångbart på arbetsmarknaden eller inför vidare studier och kompletterande insatser.

Arbetspraktik

 • Arbetspraktik (54) Yrkesutövning under handledning som utförs på en arbetsplats med ändamål på yrkesorientering, yrkespraktik eller arbetslivserfarenhet. Praktiken får pågå i högst sex månader och få anvisas från den dag personen fyller 20 år. Unga funktionshindrade och den som uppbär inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetskassa kan få arbetspraktik innan de fyllt 20 år.

Arbetsträning för vissa nyanlända

 • Arbetsträning för vissa nyanlända. För arbetssökande inom ramen för etableringsuppdraget, som har behov av mer handledning än vad de kan få på en vanlig praktikplats.

Stöd till start av näringsverksamhet

 • Stöd till start av näringsverksamhet (46) Program med aktivitetsstöd vid start av näringsverksamhet som lämnas under sex månader för de som vill starta näringsverksamhet, ensam eller tillsammans med andra, under förutsättningen att affärsidén är lönsam och bedöms ge varaktig ekonomisk försörjning.

Jobbgaranti för ungdomar

 • Jobbgaranti för ungdomar (69) Aktivitet för ungdomar som fyllt 16 men inte 25 år och under en period om tre sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Aktiviteterna i Jobbgaranti för ungdomar får genomföras i Arbetsförmedlingens regi eller upphandlas. Den som anvisas till Jobbgaranti för ungdomar har ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan.

Förberedande insatser

 • Förberedande utbildning (83) I syfte att underlätta den arbetssökandes val av arbete ska de förberedande eller orienterande utbildningar, som kan vara upphandlade eller om särskilda villkor är uppfyllda ges inom det reguljära utbildningsväsendet, vara av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär och ska särskilt användas för den som behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete.
 • Förberedande insatser (80)
  Avser insatser som innebär någt av kartläggning, vägledning och rehabilitering.

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

 • Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning (75) Avser insatser som sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden. Projektet ska vara av det slaget att det inte kan anordnas inom ramen för övriga program och det ska syfta till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Jobb- och utvecklingsgaranti

 • Jobb- och utvecklingsgaranti (70) Individuellt utformad åtgärd i anslutning till att den sökande blir utförsäkrad. Programmet är indelad i tre faser, Kartläggning, Arbetspraktik och Varaktig samhällsnyttig sysselsättning.

Etableringsprogrammet

 • Etableringsprogrammet (68) Syftet är att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
 • Etableringsprogrammet, kartläggning (28) Kartläggning av utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och kompetens, förmåga och förutsättningar att delta i etableringsprogrammet.

Sökande som har arbete utan stöd

Deltidsarbetslösa

 • Deltidsarbetslösa (21) Personer med en fast eller tidsbegränsad anställning som har en kortare tjänstgöringstid än de skulle vilja ha. Deltidsarbetslösa som påbörjar ett program parallellt med deltidsarbetet ska registreras med programmets kod.

Tillfällig timanställning

 • Tillfällig timanställning (22) Ett arbete på minst 8 timmar i veckan i genomsnitt och månad, där arbetet är av tillfällig karaktär (s.k. springvikarier, behovsanställda). Personer med tillfällig timanställning som påbörjar ett program parallellt med sin timanställning ska registreras med programmets kod.

Sökande med tillfälligt arbete

 • Sökande med tillfälligt arbete (31) Arbete i önskad omfattning där arbetet har mindre än tre månaders varaktighet. Hit hör även personer som blivit uppsagda till följd av varsel, oavsett uppsägningsperiodens längd.

Ombytessökande

 • Ombytessökande (41) Arbetssökande med fast arbete och i önskad omfattning, som vill byta till ett annat arbete. Nuvarande anställningens varaktighet ska vara i mer än tre månader.
 • Ombytessökande Samhall (35) Arbetssökande med anställning vid Samhall som vill byta till ett annat arbete.

Sökande som har arbete med stöd

Anställningsstöd

Vid anställning av personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete, får arbetsgivaren ekonomiskt stöd i form av skattekreditering, Anställningsstöd, under en begränsad period. Anställningsstöd får lämnas till både privat och offentlig arbetsgivare och anställningen kan vara en tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning. Den anställde har lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal i branschen.

 • Introduktionsjobb (30) Introduktionsjobbens syfte är att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden och på sikt öka möjligheterna att få en osubventionerad anställning.
 • Extratjänster (51) Extratjänst är en form av särskilt anställningsstöd för personer som är arbetssökande och inskrivna hos Arbetsförmedlingen samt har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin med ersättning sedan 450 dagar. Syftet är att erbjuda anställning med kollektivavtalsenlig lön. Individen ska utföra välbehövda uppgifter och förstärka de verksamheter som de får arbete inom. 

Anställningsstöd som fasats ut och som visas i äldre perioder i statistiken.

 • Särskilt anställningsstöd (49) Anställningsstöd som lämnas till privata eller offentliga arbetsgivare vid anställning av personer som har fyllt 20 år och där personen har avslutat minst fas 1 inom Jobb- och utvecklingsgarantin. En anvisning till Särskilt anställningsstöd får göras för högst 12 månader. Anställda med Särskilt anställningsstöd omfattas inte av lagen om anställningsskydd (LAS). Stödet började fasas ut från maj 2018.
 • Förstärkt särskilt anställningsstöd (45) Särskilt anställningsstöd med förstärkt handledningsstöd som lämnas till privata eller offentliga arbetsgivare vid anställning av personer som har fyllt 20 år och där personen deltar i sysselsättningsfasen inom Jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet började fasas ut från maj 2018.
 • Instegsjobb (78) Anställning med särskilt anställningsstöd, som ska kombineras med studier inom ramen för svenskundervisning för invandrare (SFI), där målgruppen är nyanlända invandrare som beviljats uppehållstillstånd under de senaste 18 månaderna och som är arbetslösa och anmälda hos den offentliga arbetsförmedlingen. Anställda med särskilt anställningsstöd i form av Instegsjobb omfattas inte av lagen om anställningsskydd (LAS). Anställningen kan vara såväl på deltid som på heltid. Stödet började fasas ut från maj 2018.
 • Trainee brist (47) Särskilt anställningsstöd i form av traineejobb är en möjlighet för arbetssökande att kombinera yrkesutbildning med ett arbete på deltid för att få formell kompetens inom de yrken där det finns en efterfrågan på arbetskraft. Insatsen riktar sig till yrken inom den offentliga sektorn och bristyrken inom privat sektor. För att tillhöra målgruppen för traineejobb ska den arbetssökande vara arbetslös och anmäld hos Arbetsförmedlingen och vara ungdom, nyanländ eller långtidsarbetslös.Traineejobb inom bristyrkesområden kan ges till arbetsgivare för anställning inom yrken där det regionalt råder brist på arbetskraft. Det är lokal arbetsförmedling som bedömer inom vilka yrken det råder brist på arbetskraft. Bedömningen baseras på Arbetsförmedlingens prognoser. Stödet började fasas ut från maj 2018.
 • Trainee välfärd (48) Särskilt anställningsstöd i form av traineejobb är en möjlighet för arbetssökande att kombinera yrkesutbildning med ett arbete på deltid för att få formell kompetens inom de yrken där det finns en efterfrågan på arbetskraft. Insatsen riktar sig till yrken inom den offentliga sektorn och bristyrken inom privat sektor. För att tillhöra målgruppen för traineejobb ska den arbetssökande vara arbetslös och anmäld hos Arbetsförmedlingen och vara ungdom, nyanländ eller långtidsarbetslös. Traineejobb inom välfärden kan ges inom följande sektorer:
  hälso- och sjukvård, utbildningsverksamhet, äldreomsorg eller funktionshinderomsorg. Stödet började fasas ut från maj 2018.
 • Moderna beredskapsjobb (50)

Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

 • Lönebidrag för anställning (42) Ekonomisk kompensation till arbetsgivare vid anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Den anställde har lön och andra anställningsförmåner som följer kollektivavtal i branschen under tiden i lönebidrag. Lönebidrag omförhandlas varje år och kan lämnas i högst fyra år. Anställningen kan vara inom den privata eller offentliga sektorn.
 • Offentligt skyddat arbete, OSA (43) Anställning hos offentliga arbetsgivare i rehabiliterande syfte där målgruppen utgörs av arbetslösa med socialmedicinsk funktionsnedsättning, personer med långvarig psykisk sjukdom samt arbetslösa som omfattas av LSS (lagen om stöd och service). Under tiden betalas lön till den anställde.
 • Lönebidrag för utveckling i anställning (38) Anställning i form av arbete i kombination med andra insatser som möjliggör utveckling av arbetsförmågan, där målgruppen är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som står långt från arbetsmarknaden. Anställningen varar längst tolv månader.
 • Lönebidrag för trygghet i anställning (39) Anställning, som ett alternativ till skyddat arbete hos Samhall, där målgruppen är personer som har omfattande funktionsnedsättning, stora begränsningar i arbetsförmåga och därmed stora svårigheter att få anställning med annat stöd eller annan insats. Trygghetsanställning kan komma till stånd hos alla kategorier av arbetsgivare, utom Samhall.

Nystartsjobb

Nystartsjobb (33) Anställning, för personer som stått utanför arbetslivet länge samt för nyanlända invandrare, där privata och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet får ekonomisk ersättning motsvarande arbetsgivaravgiften.

Övriga inskrivna vid Arbetsförmedlingen

 • Arbetssökande med förhinder (14) Arbetssökande som är förhindrad att aktivt söka arbete och/eller omgående tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete. Vid inskrivning i sökandekategori 14 skickas automatiskt en avanmälan till berörd arbetslöshetskassa.
 • Kommuninsats (15) Ungdomar, 16-24 år, som är inskrivna på Arbetsförmedlingen men som har aktiviteter på heltid som kommunen ansvarar för.
 • Yrkesfiskare (23) Inskrivna på Arbetsförmedlingen och som söker arbetslöshetsersättning på grund av tillfälligt avbrott i fisket.
 • Utresande EU/EES-sökande (34) Arbetssökande som har beviljats intyg U2 för att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz med rätt till bibehållen svensk arbetslöshetsersättning under en begränsad period.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion (40) Yrkesintroduktionsanställningar ska underlätta för arbetssökande, som har formell utbildning men saknar yrkeserfarenhet, att komma in på arbetsmarknaden. Anställningen ger möjlighet att lära sig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som man har ett jobb med lön som motsvarar minst 75 procent av lönen i kollektivavtalet, beroende på hur stor del av arbetstiden som är handledning eller utbildning.
För att tillhöra målgruppen för stöd för yrkesintroduktionsanställning ska den arbetssökande vara ungdom 15-24 år, nyanländ eller långtidsarbetslös.

Utbildningskontrakt

Utbildningskontrakt (32) Syftet med utbildningkontraktet är att ungdomar mellan 20 och 24 år utan fullständig gymnasieutbildning, ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Utbildningskontraktet är en överenskommelse om att en arbetslös ungdom ska studera inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) eller folkhögskola med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet ingås av tre parter: den lokala Arbetsförmedlingen, kommunen och berörd ungdom.
Programmet är avslutat sedan september 2020.

Tillhör Etablering

Tillhör etablering är de personer som är nyanlända och som Arbetsförmedlingen arbetar med genom att man deltar i Etableringsprogrammet. Fram till december 2019 omfattades också personer som hade haft ett Etableringssamtal eller hade en pågående Etableringsplan.

Hur beräknas den registerbaserade arbetskraften?

Beräkningen baseras på data från SCB, RAMS, (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik).

För att skapa den registerbaserade arbetskraften adderas arbetsförmedlingens uppgifter om antalet öppet arbetslösa och antalet sökande i program till antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen.

Uppgiften om antalet förvärvsarbetande avser november månad senast tillgängligt år, medan uppgiften om antalet arbetssökande och sökande i program uppdateras varje månad. Alltså:

Förvärvsarbetande nattbefolkning (Rams)
+ Öppet arbetslösa och sökande i program (Af)
= Registerbaserad arbetskraft


Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik relateras alltså till den registerbaserade arbetskraften och beräknas enligt följande:
Täljaren består av Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över totalt inskrivna arbetslösa (summan av inskrivna öppet arbetslösa och sökande i program).
Nämnaren består av den registerbaserade arbetskraften.

Exempel: Riket, Januari 2020

Förvärvsarbetande nattbefolkning 16-64 år (Rams) 2018 : 4 721 919
+ Öppet arbetslösa och sökande i program 16-64 år (Af) Januari 2020: 379 629
= registerbaserad arbetskraft 16-64 år (Af) Januari 2020 = 5 101 548

Statistikdatabasen SCB

Arbetsmarknad SCB

RAMS SCB