Syfte och resultat

Vårt mål är att sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft samt prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden och bidra till att öka sysselsättningen på lång sikt.  

Intern användning av prognoserna

Internt används arbetsmarknadsprognoserna i det dagliga löpande arbetet, framförallt i vägledningssituationer. De används även som underlag för att planera storlek och inriktning på arbetsmarknadspolitiska program och som underlag för resursfördelning inom myndigheten.

Extern användning av prognoserna

Vår ambition är att arbetsmarknadsprognoserna ska informera och påverka externa aktörer. Viktiga aktörer kring arbetsmarknadsfrågor är regering, riksdag, landsting och kommuner, massmedia, andra myndigheter och organisationer, skolor, universitet, studie- och yrkesvägledare, personer som står inför ett studie- eller yrkesval, forskare, allmänheten och arbetsmarknadens övriga parter.