Yrkes– och kompetensanalyser

Här hittar du Arbetsförmedlingens yrkesbarometer och beskrivning av metod. Här finns även ett antal analysrapporter inom området yrken och kompetenser.

Arbetsförmedlingens yrkesbarometer

Arbetsförmedlingen gör nulägesbedömningar av möjligheter till arbete samt rekryteringssituationen inom olika yrken. Förutom en nulägesbild ges även en prognos över hur efterfrågan på arbetskraft inom respektive yrke förväntas utvecklas på fem års sikt. Yrkesbarometern uppdateras två gånger per år, varje vår och höst.

Data

Yrkesbarometern går att ladda ned från den här sidan eller som öppna data hos Jobtech. Hos Jobtech finns aktuella data för Yrkesbarometern samt historiska data för tidigare yrkesprognoser.

Arbetsförmedlingens yrkesbarometer april 2024 Excel, 1016 kB.

Yrkesbarometer Jobtech

Nulägesbedömningarna och prognoserna från yrkesbarometern finns även att hitta på Arbetsförmedlingens sida Hitta yrken.

Hitta yrken

Resultaten finns även att ta del av som kartbilder. Kartbilderna visar hur bedömningarna för olika yrken skiljer sig mellan län.

Arbetsförmedlingens yrkesbarometer – kartbilder Pdf, 22 MB.

Metodbeskrivning

Arbetsförmedlingens yrkesbarometer baseras i huvudsak på information från en enkätundersökning från Arbetsförmedlingen, Statistikmyndigheten SCB:s registerstatistik samt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Beskrivning av metoden för Arbetsförmedlingens yrkesbarometer Pdf, 105 kB.

Långsiktiga yrkesområdesanalyser

Arbetet med långsiktiga yrkesområdesanalyser är ett nyligen påbörjat utvecklingsarbete. De ger en samlad bild av det nationella kompetensbehovet på lång sikt inom respektive yrkesområde. De syftar även till att lyfta fram förutsättningar för att säkra en god kompetensförsörjning. Innehållet ska därmed ses som ett komplement till Arbetsförmedlingens yrkesbarometer.

Långsiktig yrkesområdesanalys – kultur, media och design

Långsiktig yrkesområdesanalys inom data och it

Långsiktig yrkesområdesanalys – administration, ekonomi och juridik

Rapporter inom området yrken och kompetenser

Kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden till år 2030

Rapporten beskriver med breda penseldrag hur kompetenskraven utvecklas på den svenska arbetsmarknaden till år 2030.

Kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden till år 2030

Yrkesmobilitet på den svenska arbetsmarknaden

I rapporten Yrkesmobilitet på den svenska arbetsmarknaden används Arbetsförmedlingens yrkesmobilitetsindex, som ska svara på frågan: Hur goda förutsättningar i genomsnitt har anställda inom ett visst yrke att vid behov byta yrke utan att behöva vidareutbilda sig?

Yrkesmobilitet på den svenska arbetsmarknaden

Automatiseringen på den svenska arbetsmarknaden

Rapporten beskriver vad den snabba automatiseringen och digitaliseringen innebär för samhället och arbetsmarknaden.

Automatiseringen på den svenska arbetsmarknaden