Långsiktig yrkesområdesanalys inom data och it

2023-02-01

Den snabba digitala utvecklingen i Sverige medför både möjligheter och utmaningar. Ökad efterfrågan av digitala lösningar behöver mötas med rätt kompetens. Rapporten belyser kompetensbehovet på lång sikt samt förutsättningar för god kompetensförsörjning.

Livslångt lärande är avgörande för data och it-områdets utveckling

Kompetenskrav förändras kontinuerligt inom yrkesområdet, vilket medför att individer behöver kunna kompetensutveckla sig för att uppfylla de krav som ställs. Att främja det livslånga lärandet blir därmed centralt för data och it-områdets utveckling.

Ökad jämställdhet krävs för att förbättra kompetensförsörjningen

Yrkesområdet är mansdominerat och satsningar behövs för att öka jämställdheten. Åtgärder krävs för att fler kvinnor ska vilja arbeta inom yrkesområdet, för att i förlängningen svara mot efterfrågan på arbetskraft.

Arbetsförmedlingen ska bygga upp och sprida kunskap

Arbetsförmedlingen har en viktig roll att spela i att förbättra kompetensförsörjningen, inte minst genom att uppmärksamma samt sprida kunskap kring utbud och efterfrågan av kompetenser.