Långsiktig yrkesområdesanalys – administration, ekonomi och juridik

2023-12-20

Yrkesområdet administration, ekonomi och juridik omfattar en stor mängd yrkesgrupper inom många olika branscher. Det råder inga övergripande kompetensförsörjningsproblem. Samtidigt är yrkesområdet exponerat mot flera omvärldstrender som kommer att ha inverkan på utvecklingen framöver. Denna rapport syftar till att belysa det nationella kompetensbehovet inom yrkesområdet på lång sikt, samt att lyfta fram förutsättningar för en god kompetensförsörjning.

Vissa yrkesgrupper minskar medan andra ökar

Rapporten väger samman tidigare utvecklingstrender samt omvärldstrender för att bedöma hur yrkesgrupper kan komma att utvecklas i termer av antalet förvärvsarbetande. För flertalet yrkesgrupper bedömer vi att de trender som dominerat under de senaste åren kommer att fortsätta. Samtidigt finns det yrkesgrupper där vi bedömer att tidigare utvecklingstrender kan komma att brytas.

Den tekniska utvecklingen påverkar

Framöver väntas den tekniska utvecklingen och artificiell intelligens (AI) påverka allt fler yrken inom yrkesområdet. I många fall fungerar de nya tekniska lösningarna som komplement till arbetskraften. I vissa fall kan dock den tekniska utvecklingen leda till att arbetsuppgifter automatiseras, vilket minskar efterfrågan inom området. För de flesta yrkesgrupperna inom yrkesområdet innebär dock den tekniska utvecklingen förändrade kompetenskrav. I rapporten framgår att tekniska och digitala kompetenser efterfrågas i allt högre utsträckning.

Möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling

För att de förvärvsarbetande ska ha möjlighet att följa med i de nya kompetenskrav som den tekniska utvecklingen skapar behöver det finnas möjligheter till kompetensutveckling under ett yrkesliv. Det ställer krav på arbetsgivare att möjliggöra kontinuerlig kompetensutveckling för sina anställda. Det krävs även att det finns ett utbildningsutbud som är utformat för individer som befinner sig mitt i arbetslivet och utbildningar som tillgodoser arbetsmarknadens behov.