Automatiseringen
på den svenska arbetsmarknaden

Mer än något har teknisk utveckling påverkat samhället och arbetsmarknaden över tid. Teknikutvecklingen har medverkat till en kraftig produktivitetsutveckling, skapat ekonomiskt välstånd och lagt grunden för välfärdens utveckling.

Med den snabba automatiseringen och digitaliseringen står samhället och arbetsmarknaden för en ny utveckling som kommer att leda till ytterligare välstånd och där nya arbetstillfällen kommer att tillkomma samtidigt som många befintliga arbetsuppgifter kommer att förändras eller försvinna. 

Ökad efterfrågan på teknisk kompetens

Uppskattningen är att 21 procent av dagens arbetade timmar i Sverige automatiseras kommande tio år, vilket motsvarar drygt en miljon jobb. Samtidigt förväntas automatisering och ett antal samhällstrender leda till 1,3 miljoner nya jobb fram till år 2030. Dessa samhällstrender är bland annat en åldrande befolkning, ökade inkomster, investeringar i ny teknik och uppkomst av nya yrken.

Ökat kompetensbehov

Yrkesgrupper som förväntas automatiseras i högre grad är exempelvis maskin- och processoperatörer samt montörer. Lägre grad är det för bland annat omsorgsyrken och yrken som ställer krav på fördjupad högskolekompetens inom exempelvis teknik och it.

För att lyckas möta denna förändrade arbetsmarknad krävs olika åtgärder. Utbildningsväsendet behöver anpassas ytterligare och snabbare efter arbetsmarknadens behov. Korta utbildningar behöver ständigt utvecklas och tas fram för att underlätta det livslånga lärandet när många behöver byta yrkesbana i framtiden. För att lyckas med det krävs omfattande planering och väl underbyggda prognoser.

Ladda ner

Läs hela rapporten Pdf, 249 kB.