Förklaring av verktyget för veckostatistiken

Verktyget för veckostatistiken består av två delar. Lediga jobb och Arbetssökande. Du väljer del genom att klicka på knappen längst upp till höger på sidan. Veckostatistiken visar samtliga inskrivna på arbetsförmedlingen, oavsett ålder.

I arket Lediga jobb redovisas en sammanställning av statistiken för den senaste veckan samt förändringen mot föregående vecka och motsvarande vecka föregående år.

Startläge för Lediga jobb är data för hela landet. Det finns möjlighet att bryta ner statistiken per län och kommun.

Startläget för tidsserien är nya lediga jobb som kommit in till arbetsförmedlingen under senste veckan.

Genom att göra urval i knappen "Välj rapport" får du fram en tidsserie som diagram.

I arket Arbetssökande redovisas en sammanställning av statistiken för den senaste veckan samt förändringen mot föregående vecka och motsvarande vecka föregående år.

Startläge för Sökande är data för hela landet. Det finns möjlighet att bryta ner statistiken per län, kommun, åldersgrupp, födelseland och funktionsnedsättning.

Startläge för tidsserien är Inskrivna arbetslösa.

Genom att klicka på "Välj rapport" kan du få fram en tidsserie som diagram eller tabell. 

Hur du gör urval i veckostatistiken

För att göra ett val klickar du på någon av urvalsboxarna Vecka, Län, Kommun, Åldersgrupp, Födelseland eller Funktionsnedsättning. I listan som då visas klickar du på den variabel du vill se. I rubrikraden längt upp visas vilka val som är gjorda.

För att ta bort ett val, klicka en gång i rutan där valet är grönt. Det går även att klicka på knappen Rensa alla urval som visas längst upp på vänstra sidan. Då raderas samtliga gjorda val på sidan.

Varför visas "<5"?

I statistiken redovisas inte antal under 5 då det medför risk för röjande av enskild individ.

Urval i veckostatistiken

Välj rapport

Redovisning av en specifik rad i huvudtabellen, tex Nya inskrivna arbetssökande. Den valda rapporten visas som en tidsserie med veckovis jämförelse. Genom att välja tabell visas data.

Län

Den uppgift som finns om den arbetssökandes hemlän.

Kommun

Den uppgift som finns om den arbetssökandes hemkommun.

Åldersgrupp

Åldersgrupper - 24 år, 25-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år samt 65-.

Veckostatistiken visar alla åldrar till skillnad från månadsstatistiken som visar alla inskrivna mellan 16-65 år (16-64 år till och med december 2022).

Utbildningsnivå

Utbildningsnivå gör det möjligt att visa statistik över de arbetssökandes högsta utbildningsnivå.

Födelseland

Avser det land där en person är född. Grupperas enligt: födda i Sverige, födda i Europa utom Sverige, födda utanför Europa.

Funktionsnedsättning

Ja respektive Nej, visar om den sökande har en registrerad funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Kön

Kvinna respektive Man.