Förklaring av verktyget för veckostatistiken

Verktyget för veckostatistiken består av tre flikar. Platser, Sökande och Utskriftsrapporter. Du väljer flik genom att klicka på den.

Fliken Platser

I fliken Platser redovisas en sammanställning av statistiken för den senaste veckan samt förändringen mot föregående vecka och motsvarande vecka föregående år.

Startläge för Platser är data för hela landet. Det finns möjghet att bryta ner statistiken per län och kommun.

Genom att klicka på en rad i tabellen tex "nyanmälda platser" kan du få fram en tidsserie som diagram eller tabell. 

Det finns tre underflikar där statistiken redovisas som Översikt, Diagram eller Data. Flikarna Diagram och Data visar utvecklingen för den valda variabeln under de tre senaste åren.

Fliken Sökande

I fliken Sökande redovisas en sammanställning av statistiken för den senaste veckan samt förändringen mot föregående vecka och motsvarande vecka föregående år.

Startläge för Sökande är data för hela landet. Det finns möjlighet att bryta ner statistiken per län och kommun.

Genom att klicka på en rad i tabellen tex "öppet arbetslösa" kan du få fram en tidsserie som diagram eller tabell. 

I fliken Sökande kan du välja rapport, län och kommun, ålder, födelseland, funktionshinder och kön.

Fliken Utskriftsrapporter

I Utskriftsrapporter kan du skriva ut färdiga tabeller från månadsstatistiken.

Möjliga urval

För att göra ett val i boxarna till höger i verktyget klickar du antingen i den tomma rutan eller på pilen precis till höger om boxen. I listan som då visas klickar du på den variabel du vill se.

För att ta bort ett val, klicka en gång i rutan där valet är grönmarkerat. Det går även att klicka på knappen "Radera val" som visas längst upp på högra sidan. Då raderas samtliga gjorda val på sidan. I rubrikraden ovanför datatabellen står det vilka val som är gjorda.

Urval i veckostatistiken

Rapport

Redovisning av en specifik variabel. Den valda variabeln visas i flikarna diagram eller data som en längre tidserie.

Län

Det län som sökande tillhörde vid uppdateringstillfället.

Kommun

Den kommun sökande hade som hemkommun vid uppdateringstillfället.

Ålder

Åldersgrupper - 24 år, 25-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år samt 60-.

Födelseland

Avser det land där en person är född. Grupperas enligt: födda i sverige, födda i europa utom sverige, födda utanför europa.

Funktionshinder

Ja respektive Nej, visar om den sökande har ett registrerat funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

Kön

Kvinna respektive Man.

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på våra pressmeddelanden