Beskrivning av statistikuppgifter

Här hittar du förklaringar till våra statistikuppgifter som presenteras på sidorna statistik och analyser, statistik om insatser och program, varsel och tjänsteleverantörer.

Statistik och analyser

Sidan Statistik och analyser visar en månadsöversikt över ett antal statistikuppgifter som finns i applikationen månadsstatistik och i olika excelfiler.

De enskilda uppgifterna går att jämföra med samma månad föregående år. Det går också att välja att se uppgifterna för ett enskilt län. De flesta av uppgifterna går också att se för en enskild kommun. Varselstatistik presenteras inte på kommunnivå.

Antal inskrivna arbetslösa

Inskrivna arbetslösa är en summering av antalet öppet arbetslösa och arbetslösa i program.

Nya inskrivna arbetssökande

Nya inskrivna arbetssökande är alla personer som skriver in sig på Arbetsförmedlingen under en månad. Om en person skriver in sig flera gånger under månaden så räknas personen bara en gång.

Nya lediga jobb

Nya lediga jobb som arbetsgivare anmäler till Arbetsförmedlingen under en månad. Lediga jobb som varar kortare tid än 10 dagar ingår inte i redovisningen.

Inskrivna arbetslösa i procent

Inskrivna arbetslösa 16–65 år i procent per månad för det år som visas på sidan och föregående år. Presenteras som ett diagram.

Andelen inskrivna arbetslösa beräknas enligt följande:

Antal inskrivna arbetslösa (AF)/12 månaders genomsnitt av arbetskraften (BAS)

Uppgifter om arbetskraften som hämtas från Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS), Preliminära uppgifter baserad på månatliga uppgifter. Statistikmyndigheten SCB producerar BAS.

BAS

Nytt sätt att beräkna andelen arbetslösa

Arbetsförmedlingen tillämpar en egen metod för att beräkna arbetslöshet. Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik ansvarar SCB för.

Skillnaden mellan Arbetsförmedlingens och SCB:s statistik

Diagram Arbetssökande som fått arbete

Alla inskrivna som fått arbete under månaden. Det kan handla om att en person får ett deltidsarbete, ett tillfälligt arbete, en subventionerad anställning eller har avregistrerats från Arbetsförmedlingen med uppgiften fått arbete.

Insatser och program alla och andel kvinnor resp män

Andelen Inskrivna arbetssökande som deltog i insatser och program beräknas enligt följande rader som återfinns i månadsstatistiken:

 • Arbetslösa i program
 • Arbetslösa som har arbete med stöd
 • Nystartsjobb
 • Etableringsjobb
 • Yrkesintroduktion

Summera ovanstående och dividera med antalet för alla inskrivna arbetssökande.

Totalt deltog antal personer i våra tjänster hos leverantörer

Antalet personer som i slutet av månaden deltog i någon av följande av Arbetsförmedlingen upphandlade tjänster:

 • Aktivitetsbaserade utredningsplatser
 • Arbetsintegrerade övningsplatser
 • Arbetsmarknadsutbildning
 • Förberedande utbildning
 • Introduktion till arbete 2018
 • IPSU A Kartläggning
 • IPSU B Pedagogiskt stöd
 • Karriärvägledning
 • Rusta och matcha 2
 • Steg till arbete
 • Validering
 • Yrkessvenska B.

Under månaden började antal personer i en tjänst

Antalet personer som under månaden börjat i någon av följande tjänster:

 • Aktivitetsbaserade utredningsplatser
 • Arbetsintegrerade övningsplatser
 • Arbetsmarknadsutbildning
 • Förberedande utbildning
 • IPSU A Kartläggning
 • IPSU B Pedagogiskt stöd
 • Karriärvägledning
 • Rusta och matcha 2
 • Steg till arbete
 • Validering
 • Yrkessvenska B.

Statistik om insatser och program

Arbete med stöd

Omfattar följande:

 • Extratjänster
 • Introduktionsjobb
 • Lönebidrag för anställning
 • Lönebidrag för trygghet i anställning
 • Lönebidrag för utveckling i anställning
 • Lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall
 • Offentligt skyddat arbete.

Etableringsprogrammet

Visar antalet deltagare som deltar i etableringsprogrammet inklusive kartläggningsfasen.

Lönebidrag

Visar antalet deltagare i de olika lönebidragstyperna.

Insatser och program med flest antal deltagare

En rangordning av de program som har flest deltagare. Här rangordnar vi de program som redovisas under delrubrikerna arbetslösa i program och arbete med stöd. Även nystarsjobb etableringsjobb och yrkesintroduktion tas med. De olika typerna av lönebidrag är summerade till ”lönebidrag”.

Statistik om leverantörstjänster

Antalet deltagare

Antalet personer som i slutet av månaden deltog i någon av följande av Arbetsförmedlingen upphandlade tjänster:

 • Aktivitetsbaserade utredningsplatser
 • Arbetsintegrerade övningsplatser
 • Arbetsmarknadsutbildning
 • Förberedande utbildning
 • Introduktion till arbete 2018
 • IPSU A Kartläggning
 • IPSU B Pedagogiskt stöd
 • Karriärvägledning
 • Kundval Rusta och matcha
 • Rusta och matcha 2
 • Steg till arbete
 • Validering
 • Yrkessvenska B.

Diagram antalet deltagare i tjänsterna rusta och matcha

Antal pågående deltagare per månad i rusta och matcha 2, och kundval rusta och matcha. Tidsserien omfattar de senaste 13 månaderna för att möjliggöra att redovisningsmånaden kan jämföras med samma månad föregående år.

Antal deltagare per tjänst

Visar en rangordning över antalet pågående deltagare per tjänst.

Steg till arbete

Antalet pågående deltagare i tjänsten steg till arbete.

Statistik om varsel

Varsel om uppsägning innebär att en arbetsgivare förvarnar om uppsägningar inom företaget. Uppgiften om län baseras på företagets, organisationsnummrets, länstillhörighet.

Antal varslade personer

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning under månaden.

Totalt antal varslade personer

Summan av antalet personer som varslats om uppsägning från januari till den månad som redovisas.

Diagram antal varslade personer per månad och år

Antalet personer per månad som varslats om uppsägning under de senaste fem åren. Genom att klicka på årtalen under diagrammet går det att visa specifika år.

Antal varslade personer per bransch

En rangordning av antalet varslade personer per bransch för den aktuella månaden.

Branscher med flest varslade personer

De fem branscher med flest antal personer berörda av varsel om uppsägning från januari fram till aktuell redovisningsmånad i hela Sverige.