Långsiktig yrkesområdesanalys – kultur, media och design

2023-09-13

Kulturområdet påverkades i hög grad av coronapandemin, men arbetsmarknaden har återhämtat sig väl. Yrkesområdet har generellt haft en god tillgång på arbetskraft i förhållande till efterfrågan. Möjligheterna till arbete varierar dock mellan olika yrkesgrupper. Rapporten belyser kompetensbehovet på lång sikt samt förutsättningar för en god kompetensförsörjning.

Viktigt att främja möjligheter till kompetensutveckling

Såväl arbetssätt som kompetensbehov förändras till följd av teknikutvecklingen. För att främja anpassning och tillvarata de möjligheter som utvecklingen medför, är det centralt att både individer, utbildningsväsendet och arbetsgivare tar initiativ till samt uppmuntrar till fort- och vidareutbildning.

Förbättrade arbetsvillkor för att stödja kompetensförsörjningen

Yrkesområdet präglas i hög grad av tillfälliga projekt och uppdrag, vilket medför såväl möjligheter som utmaningar. För att stödja kompetensförsörjningen är det viktigt att arbetsvillkor ses över och förbättras, både för att behålla redan yrkesverksamma personer samt för att fortsatt locka nya personer till yrkesområdet.

Arbetsförmedlingen ska bygga upp och sprida kunskap

Arbetsförmedlingen har en viktig roll att spela i att främja en välfungerande kompetensförsörjning, inte minst genom att uppmärksamma samt sprida kunskap om utbud och efterfrågan av kompetenser.