Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Återrapportering till regeringen den 12 april 2024

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i regleringsbreven för 2023 fått i uppdrag att följa upp resultaten för de kvinnor och män som deltagit i myndigheternas samverkan.

Rehabiliteringssamverkan

Myndigheternas arbete med rehabiliteringssamverkan har under 2023 präglats av en gemensam ambitionsökning som består av konkretiserade myndighetsgemensamma målsättningar och ett reviderat arbetssätt som implementerades sent under 2023. De senaste åren har resultaten legat relativt konstant men det går att skönja en viss positiv utveckling inom rehabiliteringssamverkan för individer med sjukpenning under 2023.

Fler kartläggningar inom sjukpenning

Antalet gemensamma kartläggningar ökar inom sjukpenning, men minskar inom aktivitetsersättning och på totalen i förhållande till 2021 och 2022. Myndigheterna uppnår inte heller målsättningen i den nationella överenskommelsen för 2023 om 10 000 gemensamma kartläggningar under året. Andelen som påbörjar insats efter gemensam kartläggning ökar något i relation till 2022, vilket innebär att en flerårig trend av sjunkande resultat kan ha brutits.

Hälften lämnar sjukförsäkringen

Andelen som utvecklar eller återfår arbetsförmåga efter rehabiliteringsinsats har de senaste tre åren varit relativt konstant. Ungefär hälften av de som deltar i rehabiliteringssamverkan uppnår arbetsförmåga och lämnar sjukförsäkringen. För individer med aktivitetsersättning har resultaten på samtliga indikatorer i rehabiliteringssamverkan generellt sett sjunkit något. En djupare analys krävs för att kunna uttala sig om vad som förklarar utvecklingen.

Positivare för individer med sjukpenning

Utvecklingen av resultaten i rehabiliteringssamverkan för individer med sjukpenning är något mer positiv än för de med aktivitetsersättning. En möjlig förklaring kan vara det förändringsarbete Försäkringskassan har påbörjat inom sjukpenning i syfte att skapa bättre förutsättningar att genomföra den samordning som uppdraget kräver.