Prognos för utbetalningar februari 2024

Återrapportering till regeringen 2024-02-05

Arbetsförmedlingen lämnar årets första utgiftsprognos - fokus på effektivisering och ökat stöd till långtidsarbetslösa.

Fokus på effektiviseringar

Arbetsförmedlingens inriktning för 2024 sammanfattas utifrån grunduppdrag, budgetproposition och regleringsbrev i myndighetens verksamhetsplan för året. Övergripande innebär det ett generellt fokus på effektiviseringar och kärnverksamheten. Stöd och insatser till arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden prioriteras.

Arbetsnära insatser

Förutom effektivisering står insatser för att motverka långtidsarbetslösheten i fokus. Enligt uppdrag från regeringen betyder det att öka användningen av arbetsnära insatser (nystartsjobb, praktik, arbetsmarknadsutbildning), förbättra samverkan för att öka övergångarna till reguljära studier och prioritera särskilda insatser för arbetssökande med funktionsnedsättning.

Etableringsjobb

I år införs etableringsjobb för att öka nyanländas och långtidsarbetslösas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt ska introduktionsjobben successivt minska enligt politikens inriktning.

Arbetslösheten förväntas öka

Trots konjunkturavmattningen minskade arbetslösheten på bred front under 2023. Också långtidsarbetslösheten minskade. Först mot slutet av året vände den positiva trenden. Arbetslösheten och långtidsarbetslösheten förväntas öka under 2024, därmed också kostnaderna för aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning.

Fler deltagare i matchningstjänster

Utfallet för 2023 är i stort i linje med utgiftsprognosen per oktober. Antalet deltagare i matchningstjänster ökade mer än förväntat under slutet av 2023. Jämfört med föregående utgiftsprognos bedömer Arbetsförmedlingen fler deltagare i matchningstjänster för åren 2024 och 2025.

Försämrat konjunkturläge

Antalet deltagare i introduktionsjobb är lägre för hela prognosperioden, som en anpassning till inriktningen i budgetpropositionen. Det försämrade konjunkturläget leder till en sänkt bedömning av antalet deltagare med nystartsjobb.