Jobbsprånget

Återrapportering till regeringen 1 mars 2024

Arbetsförmedlingen har under 2023 utifrån myndighetens regleringsbrev haft i uppdrag att stödja Jobbsprångets arbete att öka sysselsättningen bland utrikesfödda samt att redovisa en beskrivning av arbetet.

Över 1000 personer deltog under 2023

Den ideella föreningen Jobbsprånget finansieras av medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och projektmedel från Tillväxtverket. Jobbsprångets praktikprogram har pågått sedan 2015 då det utgjorde ett regeringsuppdrag som tilldelades Tillväxtverket. Sedan starten har Arbetsförmedlingen varit involverade genom att stödja arbetet, fatta beslut gentemot enskilda arbetssökande och möjliggöra genomförandet av Jobbsprångets praktikprogram. Under 2023 har 1 030 arbetssökande deltagit i arbetspraktik genom Jobbsprånget.

Under 2022 förändrade Arbetsförmedlingen processen för initiering av arbetspraktik avseende arbetssätt och systemstöd. Arbete med att anpassa processen för arbetspraktik inom ramen för Jobbsprånget inleddes under 2022 och har fortsatt under 2023.

Akademisk utbildning inte längre ett krav

Myndighetens regleringsbrev för 2023 öppnar för möjligheten att bredda målgruppen för Jobbsprångets praktikprogram då akademisk utbildning inte längre utgör ett krav. Under 2023 har arbete pågått för att planera en pilot där en anpassning av praktikprogrammet utifrån en breddad målgrupp testas under 2024.