Uppdrag om prioriterade målgrupper

Återrapportering till regeringen 12 april 2024

I denna rapport redovisas hur Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetat med de uppdrag som gavs i regleringsbreven för 2023.

Långsiktigt samverkansuppdrag

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genomför regleringsbrevsuppdragen som ett långsiktigt samverkansuppdrag tillsammans med parterna som samverkar inom den finansiella samordningen.

För att lyckas i uppdraget fyller Nationella rådet en viktig roll för att skapa samsyn och vara ett stöd för parterna och samordningsförbunden i det gemensamma arbetet.

Ökat ansvar i samordningsuppdragen

Myndigheterna har arbetat för att ta ett gemensamt ökat ansvar i samordningsförbunden och i Nationella rådet. Uppdraget att genom Nationella Rådet stödja utvecklingen av samordningsförbunden har under året skett bland annat på de av Nationella rådet arrangerade Förbundschefsdagarna och Finsamkonferensen, där har olika utvecklingsfrågor och perspektiv lyfts för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Gemensam viljeförklaring

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan träffade 2021 en gemensam viljeförklaring kring ett gemensamt ansvarstagande inom den finansiella samordningen. Såvitt myndigheterna kan bedöma med utgångspunkt från interna lokala och regionala dialoger så har den varit ett stöd och har bidragit till ett ökat strategiskt lokalt samarbete mellan myndigheternas styrelseledamöter.