Beräkning av utfallet av biståndskostnader

Återrapportering till regeringen 2024-02-29

Myndigheten ska i samband med årsredovisningen redovisa de totala utgifterna för anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv som ska räknas som bistånd.