Årsredovisning 2022

Återrapportering till regeringen 21 februari 2023

Sammantaget visar utvecklingen för 2022 positiva resultat inom flera områden. Inte minst har långtidsarbetslösheten minskat.

Även om andelen övergångar till arbete totalt sett minskat något har andelen övergångar till arbete ökat för långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Resultatet av Arbetsförmedlingens insatser och prioriteringar ska leda till arbete och detta väger därmed tungt i den sammantagna bedömningen.

Samtidigt har det varit fortsatt stora utmaningar, framför allt när det gäller arbetet med vissa insatser och stöd till de arbetssökande som står längre ifrån arbetsmarknaden. Målen i regleringsbrevet om övergångar till reguljär utbildning och arbetsmarknadsutbildning har inte uppnåtts och volymerna i matchningstjänster har inte kommit upp i myndighetens interna målsättningar.

Sammantaget bedömer därför Arbetsförmedlingens att myndigheten klarat prioriteringar och mål för 2022 i enlighet med myndighetens förväntan.