Årsredovisning 2023

Återrapportering till regeringen 2023-02-22

Under året hade Arbetsförmedlingen 17 000 färre inskrivna arbetssökande än året innan och 141 000 färre än under 2021. Arbetslösheten minskade. Det skedde på bred front och med liknande mönster för kvinnor och män.

Arbetslösheten vände upp i slutet av året

Det har rått en till stora delar positiv utveckling på den svenska arbetsmarknaden och först mot slutet av året bröts trenden och arbetslösheten vände uppåt igen. Framför allt drabbades byggbranschen, men vi såg också hur konjunkturen satt spår i branscher som handel, hotell och restaurang.

Kompetensglapp bakom rekryteringsproblem

Trots avmattningen i ekonomin fanns dock fortfarande många arbetsgivare med behov av att anställa, men likväl hade svårt att hitta personal. Förklaringen var ett kompetensglapp. Alltför många arbetssökande hade helt enkelt inte de kunskaper och förutsättningar som krävdes för att ta de lediga jobben. Här har Arbetsförmedlingen en viktig uppgift att rusta till jobb och studier, men samtidigt är problematiken större än vad vi som enskild myndighet klarar av att lösa. Utbildning och kompetens är en samhällsfråga, som kräver breda insatser från många delar av samhället.

Expansion i norra Sverige

Arbetskraftsbristen var heller inte bara kunskapsmässig utan också geografisk. Expansion och nya företagsetableringar i norra Sverige pekade på behovet av att fler behövde flytta till de lediga jobben. Det här är fortfarande ett arbetsmarknadspolitiskt dilemma som kommer att kräva insatser från flera aktörer på en mängd politikområden för att lösa.

Minskat förvaltningsanslag

Året har för Arbetsförmedlingens del också präglats av besparingar. Ett minskat förvaltningsanslag 2024 och framåt gjorde att vi redan under 2023 behövde ta mått och steg för att skapa en mjukare övergång till en minskad budgettilldelning. Besparingarna har skett genom återhållsamhet av förvaltningsutgifter och rekrytering, samt att vissa provanställningar, visstidsanställningar och konsulttjänster avslutats. Antalet anställda har minskat och kommer så även ske under 2024.