Redovisning av miljöledningsarbetet 2023

Återrapportering till regeringen 2023-02-22

Arbetsförmedlingen vill inom ramen för sitt uppdrag verka för ett hållbart samhälle. Myndighetens vision är att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.

Vårt bidrag till hållbar arbetsmarknad

Att arbeta aktivt med våra ansvarsfrågor och utveckla vårt bidrag till hållbar utveckling är en förutsättning för att nå visionen. Hållbarhetspolicyn definierar vad hållbarhet är för Arbetsförmedlingen och lägger grunden för ett strukturerat hållbarhetsarbete som kan redovisas transparent. Hållbarhet ska integreras i det dagliga arbetet och genomsyra hela myndigheten. Hållbarhetsarbetet ska ytterst bidra till en god samhällsutveckling och grön omställning, men också stödja de strategiska verksamhetsmålen.