AFFS 2010:2

Anställningsfrämjande åtgärder, tillämpning av lagen (1974:13), allmänna råd.

Ansvarig utgivare: Catharina Sojde
Beslutade: Den 17 septemeber 2010
Utkom från trycket: 20 september 2010
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen beslutar att Arbetsförmedlingens allmänna råd om tillämpningen av lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder ska ha följande lydelse.

Varsel om driftsinskränkning

Till 1 §

1 § Varsel lämnas av arbetsgivare till Arbetsförmedlingen om minst fem personer berörs i ett län där driftsinskränkningen genomförs. Om driftsinskränkningen av verksamheten sker i olika län lämnas ett varsel för varje län. Driftsinskränkning som omfattar arbetstagare vid en arbetsgivares driftsenheter i två eller flera län men där anställningen är central lämnas som ett gemensamt varsel. Om färre än fem personer i ett län berörs finns ingen varselskyldighet, även om fler än fem personer totalt i landet berörs.

Till 2 §

2 § Varseltiden räknas från den tidpunkt då arbetsgivaren anmäler varsel till Arbetsförmedlingen enligt 2 a - 3 a §§, till den dag då den förste arbetstagaren får lämna sin anställning. Deras uppsägningstider saknar därvid betydelse.

Till 2 a - 3 a §§

3 § Av lagens 2 a och 3 a §§ framgår vilken information ett varsel ska innehålla. Först när arbetsgivaren lämnat dessa uppgifter är varselskyldigheten fullgjord.

Uppgifter om varsel lämnas på Arbetsförmedlingens hemsida (arbetsformedlingen.se). Arbetsgivaren skriver ut en blankett med anmälan om varsel i samband med att uppgifterna lämnas. Blanketten ska skickas undertecknad till Arbetsförmedlingen. Den arbetsgivare som inte har tillgång till Internet kan hos Arbetsförmedlingen begära en blankett för registrering.

4 § Som arbetstagare räknas alla anställda oavsett anställningsform. Antalet arbetstagare som berörs av driftsinskränkningen är samtliga som slutar sin anställning alternativt permitteras helt eller delvis på grund av driftsinskränkningen, oavsett vad arbetsgivaren erbjuder i form av ekonomisk kompensation eller annan lösning.

När driftsinskränkningen avser tidsbegränsade anställningar anses de arbetstagare berörda där det finns en överenskommelse med arbetsgivaren om anställning som sträcker sig över datum för driftsinskränkningen. Detsamma gäller där parterna har förutsatt att anställningen ska fortsätta om inte arbetsbrist eller liknande hindrar en fortsättning.

5 § Om arbetsgivaren anmäler ytterligare driftsinskränkningar efter det att en anmälan om varsel gjorts bör vanligtvis ett nytt varsel bedömas föreligga. Om arbetsgivaren inleder nya förhandlingar med facklig organisation avseende ytterligare inskränkningar kan det utgöra en grund för att det bedöms som skilda varsel.

Att en arbetsgivare som av ren glömska lämnar varsel någon dag för sent eller som av misstag försummar att lämna uppgift som avses i lagens 6 § bör inte bedömas som grov oaktsamhet. Något större mått av oaktsamhet krävs dock inte för att oaktsamheten ska kunna betraktas som grov i lagens mening. Frågan om arbetsgivaren har förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt bedöms efter förhållandena vid den tidpunkt då varsel lämnades.

Till 4 §

6 § En arbetsgivare ska ha en sådan framförhållning att vad lagen föreskriver om varsel kan följas. Varsel ska lämnas så snart som möjligt även om det föreligger en force majeure situation. Om förutsättning för undantag från huvudregelns angivna tider föreligger bör en arbetsgivare ändå inte vänta med att varsla till dess arbetsgivaren har fått full klarhet i att en driftsinskränkning bedöms vara nödvändig. Arbetsgivaren bör inte heller invänta att t.ex. förhandlingar med de fackliga organisationerna eller förhandlingar rörande ändrade ägarförhållanden av företaget är slutförda innan varsel lämnas.
Exempel på omständigheter som ligger utanför arbetsgivarens kontroll (force majeure) och som därför inte har kunnat förutses av arbetsgivaren är:
– säsongen börjar senare eller slutar tidigare än beräknat,
– råvarutillförsel uteblir,
– en underleverantör blir helt plötsligt eller oväntat utan beställningar,
– kundorder annulleras hastigt,
– offentliga restriktioner försvårar fortsatt verksamhet,
– plötsliga importrestriktioner införs i ett land som hindrar eller minskar ett företags exportmöjligheter,
– företagets lokaler brinner ned, eller
– andra likartade skäl.
7 § När arbetsgivare i sin varselanmälan hänvisar till undantagsreglerna i lagens 4 § bör en utförlig förklaring till detta skriftligen lämnas till Arbetsförmedlingen i samband med anmälan. Arbetsgivaren ska förklara varför denne inte borde ha förstått behovet av en driftsinskränkning i sådan tid att varsel kunnat lämnas i rätt tid.

Till 6 §

8 § En arbetsgivare har möjlighet att i stället för att varsla Arbetsförmedlingen, lämna skriftlig underrättelse i vissa fall. Tidpunkten för när underrättelsen ska lämnas och innehållet i denna underrättelse är samma som när varsel lämnas.

__________________

På Arbetsförmedlingens vägnar

Angeles Bermudez-Svankvist
Catharina Sojde (Juridiska avdelningen)

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen av föreskriften.

AFFS 2010:2, ursprunglig lydelse Pdf, 37 kB.