AFFS 2012:7

Upphävande av vissa av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter och administrativa föreskrifter.

Ansvarig utgivare: Joanna Berlin
Beslutade: Den 16 november 2012
Utkom från trycket: Den 6 december 2012
Ursprunglig lydelse

Med stöd av 23 § förordning (1997:1275) om anställningsstöd, 8 § 8 och 27
§ förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd och 44 § förordning (2000:630)
om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga föreskriver Arbetsförmedlingen att följande föreskrifter och
administrativa föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av januari
2013:
1. Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 1997:17) om
anställningsstöd,
2. Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 2001:19) om
aktivitetsstöd och utvecklingsersättning,
3. Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 2000:6) om
tillämpningen av förordningen (2000:630) om särskilda insatser för
personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga,
och
4. Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS
2007:2) om ekonomiadministration.

________________

På Arbetsförmedlingens vägnar

CHRISTINA JOHANSSON

Joanna Berlin

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2012:7, upphävande Pdf, 44 kB.