AFFS 2018:4

Godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner, föreskrifter.

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: Den 21 september 2018
Utkom från trycket: 2018-09-25
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen föreskriver följande med stöd av 9 § förordningen (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner föreskrifter om medlemskap och partnerskap i det svenska Euresnätverket.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter tillämpas på ärenden där Arbetsförmedlingen i egenskap av nationellt samordningskontor fattar beslut om medlemmar och samarbetspartner i Sverige för Euresnätverket.

Grundläggande bestämmelser

2 § Grundläggande bestämmelser för medlemmar och samarbetspartner finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordning (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013,

2. Kommissionens genomförandeakter som är beslutade i enlighet med förordning (EU) 2016/589,

3. Förordning (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner.

Ansökan om medlemskap och samarbetspartnerskap

3 § En ansökan ska lämnas på Arbetsförmedlingens digitala ansökningsformulär. Ansökan om medlemskap eller samarbetspartner ska göras av behörig företrädare för sökande. Av ansökan ska framgå vilka uppgifter den sökande ska utföra i nätverket.

På begäran av Arbetsförmedlingen ska den sökande lämna uppgifter som visar att den sökande har förmåga att uppfylla de kriterier som gäller för medlemmar eller samarbetspartners.

En ansökan ska ha inkommit till Arbetsförmedlingen senast vid den tidpunkt som anges i respektive ansökningsomgång. Ansökningsomgångar publiceras på Arbetsförmedlingens webbplats.

Godkännande

4 § Arbetsförmedlingen godkänner den sökande som medlem eller samarbetspartner i det svenska nätverket när Arbetsförmedlingen bedömt att den sökande uppfyller kriterierna i de grundläggande bestämmelserna som anges i 2 §. Vid bedömningen ska de nationella kriterierna, som framgår av 5 § 2 stycket förordning (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner, särskilt uppmärksammas.

Uppföljning

5 § Arbetsförmedlingen har rätt att hos medlem och samarbetspartner följa upp arbetet och ta del av handlingar som kan ge upplysning om uppgifternas genomförande.

Klagomål

6 § Arbetsförmedlingen beslutar vilka klagomål som ska utredas av myndigheten. Medlem eller samarbetspartner ska då bistå Arbetsförmedlingen i utredningen av klagomålet och på begäran inkomma med relevant underlag.

Återkallelse

7 § Arbetsförmedlingen återkallar godkännandet om en medlem eller samarbetspartner på ett väsentligt sätt bryter mot de grundläggande bestämmelser som anges i 2 §.
Innan Arbetsförmedlingen beslutar att återkalla ett medlemskap eller samarbetspartnerskap ska medlemmen eller samarbetspartnern ges tillfälle att få avhjälpa den brist som Arbetsförmedlingen har konstaterat.

Frivillig uppsägning

8 § Medlem eller samarbetspartner äger rätt att säga upp medlemskapet eller samarbetspartnerskapet med en uppsägningstid på tre månader.

______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2018.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Mikael Sjöberg
Anna Middelman, Rättsavdelningen

Ladda ner

AFFS 2018:4, ursprunglig lydelse Pdf, 35 kB.