Pressmeddelande, 15 juni 2022

Positiv utveckling på arbetsmarknaden trots osäkert världsläge

Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats och Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men en växande andel av de arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Antalet inskrivna arbetslösa är tillbaka på en lägre nivå än före pandemin. Även långtidsarbetslösheten har fortsatt att minska under första halvåret 2022 tack vare den starka efterfrågan på arbetskraft.

Sammantaget gör Arbetsförmedlingen bedömningen att arbetslösheten kommer att fortsätta minska under prognosperioden som sträcker sig fram till och med 2023, dock i en avtagande takt. Det beror dels på en avmattning i konjunkturen, dels på att en växande andel inskrivna arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

– Det är färre som kan ta de lediga jobben samtidigt som efterfrågan på utbildad arbetskraft är fortsatt stor. Bristen på kompetens är den främsta anledningen till att utvecklingen på arbetsmarknaden och ekonomin i Sverige hämmas, säger Anders Ljungberg, tf. analyschef på Arbetsförmedlingen.

 

Tudelningen har förstärkts

Trots att arbetslösheten minskat till en lägre nivå än före pandemin utgör långtidsarbetslösheten även fortsättningsvis en stor utmaning på arbetsmarknaden. I slutet av maj uppgick antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer till 164 000 personer, det vill säga hälften av alla inskrivna arbetslösa. Dessutom har tiderna i arbetslöshet ökat inom gruppen långtidsarbetslösa där allt fler hamnar ännu längre ifrån arbetsmarknaden. Det visar sig bland annat genom att antalet arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader summeras till nära 100 000 personer.

– För att minska det stora antalet långtidsarbetslösa under de kommande åren krävs en kombination av olika insatser inom arbetsmarknadspolitiken, men också inom andra politikområden såsom utbildning. Fler långtidsarbetslösa behöver ta del av insatser för att stärka sina möjligheter. Men ska Arbetsförmedlingen göra mer krävs också mer resurser, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

 

Andel och antal inskrivna arbetslösa

(årligt genomsnitt, utfall för 20192021, prognos 20222023)

2019 7,0 procent 349 000
2020 8,5 procent 437 000
2021 7,9 procent 409 000
2022 6,8 procent 345 000
2023 6,6 procent 340 000

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se