Pressmeddelande, 19 december 2018

Arbetsförmedlingen stoppar nya extratjänster

Arbetsförmedlingen inför stopp på anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb från och med den 1 januari 2019. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har också inletts om personalneddragningar. Det som en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade om förra veckan.  

Den nya budgeten innebär att Arbetsförmedlingen måste spara cirka 4 500 miljoner kronor på insatser för arbetslösa under 2019. När det gäller anslaget för personalkostnader måste myndigheten spara 386 miljoner, utöver de besparingar på cirka 500 miljoner som myndigheten redan har planerat för under nästa år. Därutöver minskar personalanslaget med  900 miljoner 2020. Detta får två tydliga konsekvenser. Dels ett stopp för nya beslut av extratjänster och moderna beredskapsjobb, dels en neddragning av personalen på myndigheten.

- Just nu arbetar vi intensivt med att bedöma hur vi ska arbeta när vi inte längre kan anvisa arbetssökande till extratjänster och moderna beredskapsjobb. Men det är viktigt att vi så långt det går försöker matcha de sökande mot arbete eller studier. Jag vill också understryka att inga extratjänster avbryts i förtid. Redan fattade beslut gäller, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

När det gäller personalnedskärningar har förhandlingarna med de fackliga organisationerna just börjat.

- Vi bedömer utifrån de politiska ambitionerna som finns i budgeten att vi måste påbörja en process om att minska antalet anställda med 2 200-2 400 medarbetare, för att vi under 2020 ska komma i ekonomisk balans, säger Mikael Sjöberg,.

I ett värsta scenario kan personalneddragningarna bli 4 500 under 2019 jämfört med 2018, eftersom uppsägningarna inte får genomslag förrän i slutet av året. I ett sådant scenario skulle myndigheten vara i behov av att rekrytera från och med januari 2020.

- Vi för nu diskussioner med övergångsregeringen om utökad anslagskredit så att vi inte behöver minska bemanningen mer än vad budgetens intentioner säger oss. Det vore olyckligt om vi först måste säga upp personal för att sedan efter ett par månader återanställa dem, säger Mikael Sjöberg.

- Konsekvenser av besparingarna för myndighetens verksamhet är i dagsläget svårbedömda. Dels kommer vi att behöva accelerera digitaliseringen för att effektivisera vår verksamhet, dels får vi ändå räkna med att fler arbetssökande riskerar att inte kunna få insatser under det kommande året.

I slutet av november hade 17 820 personer en extratjänst och 2 381 moderna beredskapsjobb.

Kontakt

Information, presstjänsten 
+46(0)10-486 10 00
press@arbetsformedlingen.se