Pressmeddelande, 12 september 2019

Arbetslösheten högre för kvinnor än män

För första gången sedan 2011 är arbetslösheten högre för kvinnor än för män. Arbetslöshetsnivån för kvinnor och män var i augusti 7,0 respektive 6,9 procent. Arbetslösheten totalt sett ökar för andra månaden i rad och bedöms fortsätta öka framöver.

I slutet av augusti var arbetslöshetsnivån 7,0 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i fjol. I slutet av augusti var 350 000 personer arbetslösa, det är 8 000 fler än för ett år sedan.

- Arbetslösheten kryper uppåt vilket hänger samman med en avmattning av ekonomin. Arbetslösa som har svårare att få fäste på arbetsmarknaden är de som drabbas först av en konjunkturavmattning, det gäller bland annat utrikes födda kvinnor med kort utbildning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet kvinnor som varit utan arbete i mer än 12 månader har också ökat, med 1 500 till 74 000 jämfört med för ett år sedan. Ökningen återfinns nästan uteslutande bland utrikes födda kvinnor med kort utbildning.

- Utbildningsnivån har stor betydelse för möjligheterna att få ett arbete. Det visar sig bland annat genom att personer med gymnasial utbildning eller högre svarade för närmare 90 procent av sysselsättningsökningen bland utrikes födda under 2018, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I augusti varslades 1 800 personer om uppsägning. Det är lägre än genomsnittet under de senaste tolv månaderna som är cirka 3 800 varslade per månad.

OBS: I bifogad bilaga finns också länsvis statistik.

 

Kort om arbetsmarknaden i augusti 2019

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2018.

• 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 349 724 personer (341 982).

• 7,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt

48 163 ungdomar (48 191).

• 192 905 personer var öppet arbetslösa (190 563).

• 156 819 personer deltog i program med aktivitetsstöd (151 419).

• 28 705 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (27 914).

• 27 760 personer fick arbete (33 785).

• 1 839 personer varslades om uppsägning (1 939).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i augusti 2019.

Verksamhetsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 06:00.

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20
För information: Sandra Offesson, analytiker, 010-486 39 78
Presskontakt: Anders Munck, pressekreterare, 010-488 59 19
Följ oss på Twitter: @Arbetsformed