Skadeersättning för leverantörer

Arbetsförmedlingen kan ersätta leverantörer för skador som orsakats av deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Vid bestämmandet av ersättning tillämpas skadeståndslagen.

I ansökan ska ett bestämt belopp, exklusive moms, anges samt en beskrivning om hur beloppet är beräknat. Bifoga underlag som styrker företagets kostnad för skadan till exempel kvitton eller fakturakopia samt underlag som styrker att företaget har betalt aktuell summa.

Arbetsförmedlingen kan endast ersätta företagets faktiska kostnad och kan därför inte lämna ersättning utifrån offerter eller kostnadsförslag.

Skada på annans egendom

När det gäller skada på annans egendom som orsakats av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program, så är det leverantörens ansvarsförsäkring som utreder och bedömer skadeståndsskyldigheten.

Ovanstående gäller även för leverantörer som inom ramen för pågående arbetsmarknadsutbildning och i samråd med Arbetsförmedlingen har placerat deltagaren i arbetsplatsförlagt lärande (APL) och APL-företaget ställt sitt skadeståndsanspråk till leverantören.

Se Allmänna villkor för upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Leverantörens faktiska kostnad för ansvarssjälvrisk kan därefter ersättas av Arbetsförmedlingen.