Frågor och svar om tystnadsplikt för leverantörer

Här har vi samlat frågor och svar om tystnadsplikten för leverantörer av arbetsmarknadstjänster.

Behandling av personuppgifter

Vilka uppgifter får en leverantör lämna om den enskilde till en arbetsgivare?

Vilka uppgifter om den enskilde som är nödvändiga att lämna till en arbetsgivare måste bedömas av leverantören i det enskilda fallet. Normalt är uppgifter i ett cv uppgifter som bör lämnas till en arbetsgivare för att stödja den enskildes arbetssökande. Det kan även vara relevant att lämna uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning i syfte att informera arbetsgivaren om att lönestöd kan vara möjligt. Som alltid gäller att inte fler uppgifter om en enskild individ ska lämnas ut än vad som är nödvändigt.

Vad räknas som en känslig personuppgift och hur ska leverantörer behandla känsliga personuppgifter?

Behandling av känsliga personuppgifter som är nödvändig inom ramen för uppdraget, regleras i 18 b § förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Det är bestämmelsen i förordningen som är den rättsliga grunden för leverantören att behandla känsliga personuppgifter inom ramen för uppdraget och kan inte vidgas med stöd av samtycke från den arbetssökande.

Mer information om vad som är känsliga personuppgifter och hur de ska behandlas finns på Integritetsmyndighetens hemsida.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Behöver Arbetsförmedlingen ha ett samtycke från en arbetssökande för att lämna känslig information till en leverantör?

Nej, det är Arbetsförmedlingen som gör bedömningen om vilka uppgifter som är nödvändiga för att en leverantör ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Behöver leverantörer ha samtycke från den arbetssökande för att lämna ut en känslig uppgift till en arbetsgivare?

Om det är nödvändigt för att en leverantör ska kunna fullgöra sitt uppdrag kan denne behöva lämna ut känsliga och ömtåliga personuppgifter om den arbetssökande till en arbetsgivare. Det är uppgifter som leverantören kan lämna till arbetsgivaren utan hinder av tystnadsplikten, och det krävs alltså inget samtycke från den arbetssökande i dessa situationer.

Däremot bör den arbetssökande informeras om vilka uppgifter som kommer att lämnas ut när det är nödvändigt för att leverantören ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Det är också en del av de grundläggande principerna om personuppgiftsbehandling som en leverantör har ansvar att följa enligt dataskyddsförordningen.

Hur lämnas känsliga uppgifter från Arbetsförmedlingen till leverantören och tvärtom?

Känsliga personuppgifter och andra uppgifter som hos myndigheten omfattas av sekretess ska tills vidare lämnas till en leverantör via telefon eller per post. Ett systemstöd för informationsutbyte mellan parterna är under utveckling.

Får en leverantör med deltagares godkännande dela arbetssökandes profil och cv i Linkedin eller motsvarande plattform i syfte att stötta deltagaren i matchning mot arbete?

Leverantören är genom sitt uppdrag Arbetsförmedlingens förlängda arm och en utgångspunkt för en leverantörs hantering är hur myndigheten agerar i motsvarande situation. Arbetsförmedlingen har kontakt med många arbetsgivare men bara när det är nödvändigt för att utföra myndighetens uppgift, till exempel att förmedla ett arbete, kontakt inför anställningsstöd eller att gå in med insats lämnar myndigheten ut personuppgifter. Myndigheten lämnar inte ut personuppgifter om arbetssökande i offentliga plattformar för att fullgöra sina uppgifter (inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten).

Det är inte förenligt med tystnadsplikten som regleras i 4 § lagen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten att en leverantör skickar ut hela arbetssökandes cv, med personuppgifter, till sitt nätverk av arbetsgivare. Det är inte nödvändigt för en leverantör att lämna ut personuppgifter i en sådan situation för att kunna fullgöra sitt uppdrag. I en sådan situation är det tillräckligt att leverantören anger en profil på en arbetssökande – utan att ange namn eller andra personuppgifter som gör att personen kan identifieras – för att i sitt nätverk av arbetsgivare söka intresserade av en sådan profil.

Deltagarens handlingsplan

Hur ska leverantörer kontakta Arbetsförmedlingen om de behöver information om till exempel arbetssökandes hälsa eller vilket anställningsstöd som hen kan vara aktuell för?

En leverantör ska använda Arbetsförmedlingens systemstöd för detta, i dagsläget informativ rapport.

När Arbetsförmedlingen fattat beslut får ni på Mina sidor för fristående aktörer, två veckor innan den arbetssökande kommer till er, ta del av den arbetssökandes handlingsplan och de två senaste aktivitetsrapporterna.

Intyg om arbete och studier

Får leverantörer själva kontakta arbetsgivare och utbildningsanordnare och begära in intyg om arbete eller studier?

Ja. Från och med den 1 december 2022 gäller tystnadsplikt för anställd hos en leverantör enligt 4 § lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Tystnadsplikten innebär att anställd hos en leverantör inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon har fått veta om en enskilds personliga förhållanden.

Det är däremot inte att betrakta som obehörigt röjande om en leverantör behöver ta kontakt med en arbetsgivare och lämna ut uppgifter om den arbetssökande när det är nödvändigt för att fullgöra uppdraget. För att en leverantör ska kunna utföra sitt uppdrag behöver leverantören kunna dela information om den arbetssökande med andra.

Arbetsförmedlingens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer, det vill säga en skyldighet för en leverantör att lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen, utgör stöd för en leverantör att utan hinder av tystnadsplikten lämna de uppgifter som omfattas av uppgiftsskyldigheten till Arbetsförmedlingen.

För att kunna fullgöra den författningsreglerade uppgiftsskyldigheten behöver en leverantör lämna uppgifter om den arbetssökande till en arbetsgivare. Ett sådant utlämnande, som följer av en skyldighet enligt lag eller förordning att lämna uppgifter, är inte att anses som obehörigt röjande.

Har arbetsgivare och utbildningssamordnare blivit informerade om att de får lämna ut intyg till en leverantör eller kan leverantörerna hänvisa till något som styrker att arbetsgivarna får det?

Leverantören kan upplysa arbetsgivaren om den tystnadsplikt som gäller för leverantörer enligt 4 § lagen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Leverantören kan även hänvisa till uppgiftsskyldighet enligt föreskrifterna, att leverantören som personuppgiftsansvarig har en rättslig förpliktelse att fullgöra.

Uppgiftsskyldighet

Kan Arbetsförmedlingen lämna ut uppgifter om varför man nekar resultatersättning?

Arbetsförmedlingen kan, utöver att ange att villkoren för resultatersättning inte är uppfyllda, lämna ut andra uppgifter som utgör bakgrunden till nekad ersättning om de är offentliga och därmed inte omfattas av sekretess.

De uppgifter som är aktuella i detta sammanhang är i huvudsak följande:

  • om deltagaren är fortfarande inskriven som arbetslös hos Arbetsförmedlingen
  • datumet när sökande blev utskriven för arbete eller utbildning
  • om deltagatren har återinskrivits
  • om den enskilde arbetar deltid.

Dessa uppgifter har tidigare ansetts omfattas av sekretess enligt
28 kap. 11 § OSL, vilket inneburit att Arbetsförmedlingen inte angett den närmare orsaken till nekad ersättning. Sedan den 1 december 2022 omfattas dock uppgifter om en enskilds personliga förhållanden av ett så kallat rakt skaderekvisit i 28 kap. 11 § OSL.

Det innebär att huvudregeln är att uppgifter om arbetssökande är offentliga. Denna förändring medför att Arbetsförmedlingen nu kan ange ovan uppräknade orsaker till att myndigheten nekar en leverantör resultatersättning.

Omfattningen av tystnadsplikten

Reglering i lagen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten:

"Den som på grund av anställning eller på något annat sätt deltar eller har deltagit i en leverantörs verksamhet att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon då har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller affärs- eller driftförhållanden. Detsamma gäller den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos en underleverantör som medverkar till att fullgöra leverantörens uppdrag."

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Varför behövs det en lagreglerad tystnadsplikt för leverantörerna?

I en arbetsmarknadspolitisk verksamhet där leverantörer i större utsträckning än i dag utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen kommer leverantörerna av sådana insatser i större omfattning också att hantera uppgifter om enskilda.

Regeringen motiverar införandet av en lagreglerad tystnadsplikt med att det är viktigt att myndigheten kan lämna all relevant information om en enskild till en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser, oavsett om uppgifterna omfattas av sekretess eller inte.

Vad innebär den sekretessbrytande bestämmelsen för leverantörerna?

Genom den sekretessbrytande bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen får Arbetsförmedlingen möjlighet att lämna ut uppgifter om den enskilde till en leverantör av arbetsmarknadspolitiska insatser, om det är nödvändigt för att leverantören ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Arbetsförmedlingen får bara lämna ut de uppgifter som är nödvändiga för leverantören för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om och i så fall vilka uppgifter som ska lämnas ut till en leverantör.

Vad är skillnaden mellan en lagreglerad tystnadsplikt och en som är reglerad i avtal?

Den som är anställd i en leverantörs verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon då har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller affärs- eller driftförhållanden. Tystnadsplikt gäller även för underleverantörer som omfattas av lagens tillämpningsområde.

Den som med avsikt avslöjar uppgifter som omfattas av tystnadsplikt kan dömas för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. Med uppgifter avses information som lämnas i olika former, till exempel muntligen eller genom en skriftlig eller digital handling. Bestämmelsen gäller såväl i verksamhet hos leverantörer som hos underleverantörer.

Arbetsförmedlingen kan i avtal med en leverantör föreskriva om tystnadsplikt för de personer som anlitas genom företaget eller organisationen. Den som endast ska iaktta tystnadsplikt på grund av ett avtal kan inte göra sig skyldig till brott mot tystnadsplikten. Uppdragstagaren gör sig i sådant fall i stället skyldig till avtalsbrott, vilket innebär att de sanktioner som följer av ett avtalsbrott kan bli aktuella.

För vilka typer av uppdrag gäller tystnadsplikten?

Tystnadsplikten gäller för alla typer av arbetsmarknadspolitiska insatser som leverantörer utför på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Vilka personer hos en leverantör omfattas av tystnadsplikten?

Tystnadsplikten gäller för all personal hos leverantörer och underleverantörer. Den gäller även för inhyrda konsulter eller andra uppdragstagare. Det kan även vara fråga om styrelseledamöter, ägare och andra personer i leverantörens verksamhet som har tillgång till eller på annat sätt förfogar över de uppgifter som leverantören hanterar.

Vilka uppgifter skyddas av tystnadsplikten?

Uppgifter om arbetssökandes personliga förhållanden och enskildas affärs- eller driftförhållanden skyddas av tystnadsplikten. Med enskild avses arbetsgivare som till exempel ett privat bolag. Begreppet affärs- och driftförhållanden är brett och avser det mesta som ligger inom ramen för ett företags affärsverksamhet.

Vad innebär förbudet mot att obehörigen röja eller utnyttja uppgifter?

Den som med avsikt avslöjar uppgifter som omfattas av tystnadsplikt kan dömas för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. Med uppgifter avses information som lämnas i olika former, till exempel muntligen eller genom en skriftlig eller digital handling. Bestämmelsen gäller såväl i verksamhet hos leverantörer som hos underleverantörer.

Det får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet vad som ska anses vara ett obehörigt röjande eller utnyttjande. Uppgifter kan normalt lämnas ut med samtycke från den enskilde. Som obehörigt röjande eller utnyttjande anses inte heller sådant utlämnande av uppgifter som sker med stöd av lag eller när leverantörer delar information med andra om det är nödvändigt för uppdragets utförande. Det kan till exempel vara nödvändigt för en leverantör att lämna ut uppgifter om den enskilde till en arbetsgivare.