Upphandlingar och regelverk

Arbetsförmedlingen gör inköp antingen via avtal som vi själva upphandlar eller via Kammarkollegiets ramavtal. Vårt största inköpsområde är tjänster för arbetssökande. Vi köper också varor och tjänster för internt bruk.

Aktuella upphandlingar

Om du vill bli leverantör kan du delta i våra upphandlingar. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. Det är kostnadsfritt. Du hittar våra aktuella upphandlingar på vår webbplats.

Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar vi ska göra inom kort.

Planerade upphandlingar Pdf, 18 kB.

Lämna anbud i Tendsign

Vi behandlar alla lika oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller deltar i en upphandling för första gången. Du deltar i våra upphandlingar via upphandlingsverktyget Tendsign.

Tendsign

Om du har problem med upphandlingsverktyget Tendsign, till exempel med att logga in eller med att lämna anbud kan du kontakta deras support.

Kundsupport Tendsign

Upphandlingssystem

Vi genomför våra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling, LOU lagen om valfrihetssytem, LOV och det förenklade upphandlingssystemet Dynamiskt inköpssystem.

Dynamiskt inköpssystem

Om du vill veta mer om upphandlingsprocessen kan du besöka Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Upphandlingsmyndigheten.se

Allmänhetens förtroende är viktigt för oss. Vi handlar för skattepengar och tar inte emot gåvor eller andra erbjudanden från anbudsgivare och leverantörer.

Kategoristyrning

Arbetsförmedlingen använder kategoristyrning som inköpsmetod.

Kategoristyrning

Regelverk som styr leverantörers verksamhet

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten ska ha insyn i offentliga verksamheter. Enligt 2 kap 1§ i tryckfrihetsförordningen är alla handlingar som förvaras hos en myndighet allmänna om de har inkommit till myndigheten eller tagits fram där. Allmänna handlingar är alltså handlingar som du kan ta del av. Arbetsmaterial räknas normalt inte som allmän handling.

Lagbestämmelse om tystnadsplikt

En ny lagreglerad tystnadsplikt började gälla den 1 december 2022 för den som deltar i en leverantörs verksamhet (anställd eller som på annat sätt är kopplad till verksamheten).

Leverantörer hanterar i allt större omfattning uppgifter om enskilda personer. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen kan lämna all relevant information om en enskild person till en leverantör, oavsett om uppgifterna omfattas av sekretess eller inte. Lagbestämmelsen innebär att en enskild medarbetare hos leverantören kan dömas för brott mot tystnadsplikten enligt brottsbalken.

Tystnadsplikt för leverantörer Pdf, 66 kB.

Frågor och svar om tystnadsplikt

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Den 1 december 2022 trädde ett antal förordningsändringar i kraft, som rör leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den 1 april 2023 trädde föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer i kraft. Föreskrifterna ska även tillämpas på insatser som Arbetsförmedlingen anskaffar från och med den 20 februari 2023.

AFFS 2023:1 - Uppgiftsskyldighet för leverantörer

Uppgiftsskyldighet

Avvikelserapportering

En leverantör ska utan dröjsmål, i en avvikelserapport lämna uppgifter om deltagaren i en arbetsmarkndstjänst

  • avvisar en erbjuden aktivitet inom insatsen
  • är frånvarande från insatsen
  • tackar nej till ett erbjudet arbete eller orsakar att en anställning inte kommer till stånd
  • inte kan tillgodogöra sig insatsen på ett tillfredsställande sätt, eller missköter sig eller stör verksamheten.

En leverantör ska därutöver, när Arbetsförmedlingen begär det, lämna övriga uppgifter som myndigheten behöver i ärenden om varning eller avstängning från individersättning eller återkallelse av anvisning.

Arbetsförmedlingen tillhandahåller två systemstöd för
avvikelserapportering: Mina sidor för fristående aktörer och KA
Webbstöd.

Avvikelserapportering Pdf, 105 kB.

Upphandlingssekretess

Enligt 2 kap 1§ i tryckfrihetsförordningen är alla handlingar som förvaras hos en myndighet allmänna om de har inkommit till myndigheten eller tagits fram där.

Ett upphandlingsdokument blir en allmän handling när upphandlingen har annonserats. Vid vissa upphandlingar blir upphandlingsdokumenten offentliga redan när de har skickats ut till de anbudssökande som kvalificerat sig för att få lämna anbud. Läs mer om detta på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Anbud omfattas av sekretess tills tilldelningen är klar eller upphandlingen har avslutats på annat sätt. Därefter gäller vanliga offentlighets- och sekretessregler.

Upphandlingsmyndigheten

Hela eller delar av ett anbud kan dock sekretessbeläggas enligt 31 kap 16 § offentlighets- och sekretesslagen. När du lämnar ditt anbud ska du skriva vilka uppgifter du vill sekretessbelägga och varför, men det är sedan Arbetsförmedlingen som beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte.

Leverantör och personuppgiftsansvar

En leverantör av arbetsmarknadspolitiska insatser behöver inte längre vara personuppgiftsbiträde till Arbetsförmedlingen för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Nya regler gör att leverantörerna har rättsligt stöd för den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra den arbetsmarknadspolitiska insats som uppdraget gäller.

Genom att förordningen om förmedlingsinsatser trädde i kraft den 1 december 2022 finns nu det författningsreglerade stödet som krävs för att leverantörer ska kunna betraktas som personuppgiftsansvariga när de utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Förordning om förmedlingsinsatser

Alla arbetsmarknadspolitiska insatser är reglerade i förordning och därmed kan leverantörerna enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen anses utföra uppgifter av allmänt intresse som personuppgiftsansvarig.

Skyldigheten för en leverantör att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen regleras nu i föreskrifter. Det gör att leverantörerna kan betraktas som personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter som följer av uppgiftsskyldigheten då de fullgör en rättslig förpliktelse, enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.

I förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten finns särskilda regler för hur en leverantör får behandla känsliga personuppgifter. Under relaterad information hittat du de regelverk som styr hur en leverantör ska hantera personuppgifter.

Begära ut allmänna handlingar

När du ska begära ut allmänna handlingar i ett upphandlingsärende ska du fylla i formuläret på sidan Ta del av allmänna handlingar.

Ta del av allmänna handlingar

Arbetsförmedlingen tillämpar avgiftsförordningen (1992:191) och tar en avgift för handlingar som lämnas ut. Avgiften på en beställning på tio sidor är 50 kronor. Därefter kostar varje sida 2 kronor styck. Vi gör alltid en sekretessprövning enligt sekretesslagstiftningen innan vi lämnar ut handlingar.

Deltagare kan ta del av sina handlingar