Kategoristyrning

Arbetsförmedlingen använder kategoristyrning som inköpsmetod. Det innebär att Arbetsförmedlingens inköp optimeras genom att delas in och arbetas med i någon av våra inköpskategorier.

Utgår från funktion och volymer

Inköpskategorierna är oberoende av Arbetsförmedlingens interna organisation och utgår framför allt från inköpsföremålets funktion, leverantörsmarknadens sammansättning och data om inköpsvolymer.

Kategoriarbetet är tvärfunktionellt och involverar personer från olika delar av myndigheten som har den sakkunskap som behövs för respektive kategori. Arbetet resulterar i en eller flera kategoriplaner som detaljerar strategin för kategorin och de förbättringsåtgärder som behövs för att bidra till myndighetens övergripande mål samt nå besparingar och kvalitetseffekter.

Genom kategoriarbetet kan Arbetsförmedlingen utveckla sin verksamhet i enlighet med den nationella upphandlingsstrategin som belyser vikten av offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för en god affär.

De åtgärder som en kategoriplan innehåller är inte begränsade till vad vi köper och när utan kan också beröra områden som beställningsprocesser och hur vi följer upp leveransen under avtalstiden.