Uppgiftsskyldighet

Den 1 april 2023 trädde Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2023:1) om uppgiftsskyldighet för leverantörer i kraft.

Förordningsförändringar

Den 1 december 2022 trädde ett antal förordningsändringar i kraft, som rör leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den 1 april 2023 trädde föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer i kraft. Föreskrifterna ska även tillämpas på insatser som Arbetsförmedlingen anskaffar från och med den 20 februari 2023.

Skillnaden mellan uppgiftsskyldighet enligt föreskrifter och reglering i avtal

När myndigheten har beslutat om en ny föreskrift publiceras den i Arbetsförmedlingens författningssamling här på webbplatsen. I och med att den publiceras i Arbetsförmedlingens författningssamling presenteras den för alla i Sverige – den blir officiell.

Uppgiftsskyldighet enligt föreskrifterna överensstämmer med den som sedan tidigare reglerats i avtal och överenskommelser. Skillnaden är att uppgiftsskyldigheten nu regleras på ett enhetligt sätt och är samlat på ett ställe oavsett vilken insats som uppdraget rör. Det ger leverantörerna en överblick av vilka uppgifter de är skyldiga att lämna till Arbetsförmedlingen. Reglering i föreskrifter ger även den arbetssökande information om vilka uppgifter som myndigheten efterfrågar av en leverantör.

Regleringen av uppgiftsskyldighet i föreskrifterna gör även att det är tydligt för en leverantör vilka uppgifter som denne kan lämna till Arbetsförmedlingen utan hinder av tystnadsplikten för anställd hos en leverantör enligt 4 § lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det är inte att betrakta som obehörigt röjande om en leverantör lämnar uppgifter till myndigheten om den arbetssökande.

Arbetsförmedlingen navet för information om den arbetssökande

Arbetsförmedlingen ska även i fortsättningen utgöra navet för information om den arbetssökande och har behov av att inhämta uppgifter från leverantörerna för att kunna fullgöra samverkan med andra myndigheter, kommuner och andra aktörer. I en sådan samverkan ingår bland annat att bistå med de uppgifter om den arbetssökande som myndigheter och andra aktörer har behov av i sina respektive verksamheter. Det gäller bland annat Försäkringskassan, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen eller en socialnämnd.

Reglering av uppgiftsskyldigheten i föreskrifter ger leverantören som personuppgiftsansvarig det nödvändiga rättsliga stödet för att behandla personuppgifter.

Nya regler om personuppgifter

En leverantör av arbetsmarknadspolitiska insatser behöver inte längre vara personuppgiftsbiträde till Arbetsförmedlingen för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Nya regler gör att leverantörerna har rättsligt stöd för den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra den arbetsmarknadspolitiska insats som uppdraget gäller.

Genom att förordningen om förmedlingsinsatser trädde i kraft den 1 december 2022 blev det författningsreglerade stödet komplett för att leverantörer ska kunna betraktas som personuppgiftsansvariga när de utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Alla arbetsmarknadspolitiska insatser är nu reglerade i förordning och därmed kan leverantörerna anses utföra uppgifter av allmänt intresse som personuppgiftsansvarig, enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, när de fullgör uppdraget.

Leverantören är personuppgiftsansvarig

Skyldigheten för en leverantör att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen regleras nu i föreskrifter. Det gör att leverantörerna kan betraktas som personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter som följer av uppgiftsskyldigheten då de fullgör en rättslig förpliktelse, enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.

I förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten finns särskilda regler om när en leverantör får behandla känsliga personuppgifter. Under relaterad information hittat du de regelverk som styr hur en leverantör ska hantera personuppgifter.